Mọi ý kiến đóng góp, xin liên hệ với tôi! Contact

Tạo tool get link chuyển hướng liên kết ngoài trên Blogger

Safelink blogger

Tạo tool get link chuyển hướng liên kết ngoài hay còn gọi là safelink. Safelink là một trang chuyển hướng trước khi người dùng chuyển đến trang đích để phát hiện xem url/liên kết dự định có an toàn hay không khỏi vi-rút và phần mềm độc hại.

Ở bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo một tool Safelink trên chính Blog của các bạn một cách chuẩn nhất, không bị lỗi như nhiều nơi đã hướng dẫn trước đây.

Tạo tool get link chuyển hướng liên kết ngoài trên Blogger
Tạo tool get link chuyển hướng liên kết ngoài trên Blogger

Ngoài ra, safelink mà tôi đã chia sẻ không phải là một bài đăng ngẫu nhiên nên nó không tốt cho hoạt động của blogger. Từ đây, tôi chia sẻ một hướng dẫn với cùng một chủ đề nhưng sử dụng một tập lệnh khác 100% và đơn giản hơn.

Hướng dẫn tạo Safelink cho Blogger

Bước 1: Đăng nhập vào Blogger > Chủ đề > Chỉnh sửa HTML, sao chép mã CSS sau và dán nó lên trên thẻ:]]></b:skin>.

.generator-safelink{position:relative;display:block;margin:auto;padding:20px 0;max-width:800px;text-align:center;font-family:-apple-system,BlinkMacSystemFont,"Segoe UI",Roboto,"Helvetica Neue",Arial,sans-serif,"Apple Color Emoji","Segoe UI Emoji","Segoe UI Symbol";line-height:1.5}
.form-safelink{position:relative;display:block;margin:5px 0;padding:10px;width:100%}
.form-safelink.output,.tombol-copy-reset{display:none}
.form-safelink label{position:relative;display:block;margin:20px 0;font-size:16px;font-weight:600;color:#444}
.form-safelink span{position:relative;display:block;margin-bottom:10px;font-size:12px;color:#444}
.form-safelink input{position:relative;display:block;margin:auto;padding:10px 15px;width:100%;background:#ebeff3;color:#444;border:none;outline:0;border-radius:5px}
.form-safelink input:focus,.form-safelink input:hover{background:#fff;border:1px solid #ebeff3}
.form-safelink:after{position:absolute;content:"";left:10px;bottom:10px;background:#007bff;color:#fff;padding:5px 15px 7px 15px;border-radius:5px 0 0 5px;font-size:12px;line-height:2;z-index:2}
.form-safelink.input input{width:100%;padding:10px 15px 10px 65px}
.form-safelink.output input{width:100%;padding:10px 15px 10px 75px}
.form-safelink.input:after{content:"Liên kết:"}
.form-safelink.output:after{content:"Kết quả:"}
button#get-button-safelink{color:#fff;background-color:#007bff;display:inline-block;text-align:center;cursor:pointer;outline:0;border:none;border-radius:6px;font-size:14px;font-weight:700;padding:7px 15px;margin:0 auto}
button#copy-safelink,button#reset-safelink{color:#fff;background-color:#007bff;display:inline-block;text-align:center;cursor:pointer;outline:0;border:none;border-radius:6px;font-size:14px;font-weight:700;padding:7px 15px;margin:0 auto}
.auto-safelink{background:#00626b;color:#fff;display:inline-block;padding:5px 20px;margin:10px 0;border-radius:5px;cursor:pointer;box-shadow:0 1px 3px rgb(0 0 0 / 12%),0 1px 2px rgb(0 0 0 / 24%)}
.auto-safelink:active,.auto-safelink:hover{background:#318e8e}
#menuju-link{display:none}
#gotolink,#progress-bar{position:relative;margin:25px auto;text-align:center}
#menuju-link,.proses-link{margin:35px 0}
.proses-link{position:relative;display:inline-block;font-size:16px;font-weight:600;color:#00626b}
#menuju-link,#progress-bar .generate-link{background:#00626b;color:#fff;display:none;padding:5px 20px;border-radius:5px;cursor:pointer;box-shadow:0 1px 3px rgb(0 0 0 / 12%),0 1px 2px rgb(0 0 0 / 24%)}
#menuju-link:active,#menuju-link:hover,#progress-bar .generate-link:active,#progress-bar .generate-link:hover{background:#318e8e}
.circular{height:100px;width:100px;position:relative;margin:auto}
.circular .inner{position:absolute;z-index:6;top:50%;left:50%;height:80px;width:80px;margin:-40px 0 0 -40px;background:#fff;border-radius:100%}
.circular .number{position:absolute;top:50%;left:50%;transform:translate(-50%,-50%);z-index:10;font-size:18px;font-weight:500;color:#00626b}
.circular .bar{position:absolute;height:100%;width:100%;background:#fff;-webkit-border-radius:100%;clip:rect(0,100px,100px,50px)}
.circle .bar .progress{position:absolute;height:100%;width:100%;-webkit-border-radius:100%;clip:rect(0,50px,100px,0);background:#00626b;background:-moz-linear-gradient(left,#00626b 0,#318e8e 60%,#00f7ca 100%);background:-webkit-linear-gradient(left,#00626b 0,#318e8e 60%,#00f7ca 100%);background:linear-gradient(to right,#00626b 0,#318e8e 60%,#00f7ca 100%)}
.circle .left .progress{z-index:1;animation:left 4s linear both}
@keyframes left{100%{transform:rotate(180deg)}}
.circle .right{transform:rotate(180deg);z-index:3}
.circle .right .progress{animation:right 4s linear both;animation-delay:4s}
@keyframes right{100%{transform:rotate(180deg)}}

Bước 2: Sao chép mã Javascript sau và dán nó lên trên thẻ: </body> hoặc &lt;!--</body>--&gt;&lt;/body&gt;

<script>
//<![CDATA[
var keyGenerator = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890+/="; 
var teksGenerate = "Tạo liên kết";
var teksGetLink = "Xem liên kết";
var timerButton = 15;
var capubAds = "ca-pub-xxxxxxxxxxxxxxxx";
var IDslotAds = "xxxxxxxxx";

// Encode Url
var base64 = {
  _keyStr: keyGenerator,
  key: function (e) {
    var t,
      n,
      r,
      a,
      o,
      i,
      l,
      c = "",
      d = 0;
    for (e = base64._utf8_key(e); d < e.length; )
      (a = (t = e.charCodeAt(d++)) >> 2),
        (o = ((3 & t) << 4) | ((n = e.charCodeAt(d++)) >> 4)),
        (i = ((15 & n) << 2) | ((r = e.charCodeAt(d++)) >> 6)),
        (l = 63 & r),
        isNaN(n) ? (i = l = 64) : isNaN(r) && (l = 64),
        (c = c + this._keyStr.charAt(a) + this._keyStr.charAt(o) + this._keyStr.charAt(i) + this._keyStr.charAt(l));
    return c;
  },
  _utf8_key: function (e) {
    e = e.replace(/\r\n/g, "\n");
    for (var t = "", n = 0; n < e.length; n++) {
      var r = e.charCodeAt(n);
      r < 128
        ? (t += String.fromCharCode(r))
        : r > 127 && r < 2048
        ? ((t += String.fromCharCode((r >> 6) | 192)), (t += String.fromCharCode((63 & r) | 128)))
        : ((t += String.fromCharCode((r >> 12) | 224)), (t += String.fromCharCode(((r >> 6) & 63) | 128)), (t += String.fromCharCode((63 & r) | 128)));
    }
    return t;
  },
};

//Công cụ tạo Safelink
function getSafelink() {
  var e = new XMLHttpRequest();
  (e.onreadystatechange = function () {
    if (e.readyState == XMLHttpRequest.DONE) {
      var t = "",
        n = JSON.parse(e.responseText).feed.entry,
        r = new Array();
      if (void 0 !== n) {
        for (var a = 0; a < n.length; a++) {
          for (var o = 0; o < n[a].link.length; o++)
            if ("alternate" == n[a].link[o].rel) {
              t = n[a].link[o].href;
              break;
            }
          r[a] = t;
          var i = Math.random() * r.length;
          i = parseInt(i);
        }
        var l = document.getElementById("urlSafelink").value,
          c = r[i] + "?url=" + base64.key(l),
          d = document.getElementById("output-safelink");
        null != d && (d.value = c);
      }
    }
  }),
    e.open("GET", "/feeds/posts/summary?alt=json", !0),
    e.send(null),
    (document.querySelector(".input").style.display = "none"),
    (document.querySelector(".output").style.display = "block"),
    (document.querySelector(".tombol-copy-reset").style.display = "block"),
    (document.getElementById("get-button-safelink").style.display = "none");
}
function copySafelink() {
  document.getElementById("output-safelink").select(), document.execCommand("copy"), (document.getElementById("text-keterangan").innerHTML = "Url berhasil disalin"), (document.getElementById("text-keterangan").style.margin = "10px 0");
}
function resetSafelink() {
  window.location.href = window.location.href;
}
window.onload = function () {
  var e = document.getElementById("get-button-safelink");
  null != e && ((e.onclick = getSafelink), (document.getElementById("copy-safelink").onclick = copySafelink), (document.getElementById("reset-safelink").onclick = resetSafelink));
};

// Tombol Auto Safelink
var autoSafelink = document.querySelectorAll(".auto-safelink");
if (null != autoSafelink)
  for (var i = 0; i < autoSafelink.length; i++)
    autoSafelink[i].addEventListener("click", function () {
      var e = this.getAttribute("data-link"),
        t = new XMLHttpRequest();
      (t.onreadystatechange = function () {
        if (t.readyState == XMLHttpRequest.DONE) {
          var n = "",
            r = JSON.parse(t.responseText).feed.entry,
            a = new Array();
          if (void 0 !== r) {
            for (var o = 0; o < r.length; o++) {
              for (var i = 0; i < r[o].link.length; i++)
                if ("alternate" == r[o].link[i].rel) {
                  n = r[o].link[i].href;
                  break;
                }
              a[o] = n;
              var l = Math.random() * a.length;
              l = parseInt(l);
            }
            var c = a[l] + "?url=" + base64.key(e);
            window.open(c, "_blank");
          }
        }
      }),
        t.open("GET", "/feeds/posts/summary?alt=json", !0),
        t.send(null);
    });

//Truy xuất Tạo mã kết quả trong tham số? Url=
function getVariable(e) {
  for (
    var t = {
        _keyStr: keyGenerator,
        key: function (e) {
          var n,
            r,
            a,
            o,
            i,
            l,
            c = "",
            d = 0;
          for (e = e.replace(/[^A-Za-z0-9\+\/\=]/g, ""); d < e.length; )
            (n = (this._keyStr.indexOf(e.charAt(d++)) << 2) | ((o = this._keyStr.indexOf(e.charAt(d++))) >> 4)),
              (r = ((15 & o) << 4) | ((i = this._keyStr.indexOf(e.charAt(d++))) >> 2)),
              (a = ((3 & i) << 6) | (l = this._keyStr.indexOf(e.charAt(d++)))),
              (c += String.fromCharCode(n)),
              64 != i && (c += String.fromCharCode(r)),
              64 != l && (c += String.fromCharCode(a));
          return (c = t._utf8_key(c));
        },
        _utf8_key: function (e) {
          for (var t = "", n = 0, r = (c1 = c2 = 0); n < e.length; )
            (r = e.charCodeAt(n)) < 128
              ? ((t += String.fromCharCode(r)), n++)
              : r > 191 && r < 224
              ? ((c2 = e.charCodeAt(n + 1)), (t += String.fromCharCode(((31 & r) << 6) | (63 & c2))), (n += 2))
              : ((c2 = e.charCodeAt(n + 1)), (c3 = e.charCodeAt(n + 2)), (t += String.fromCharCode(((15 & r) << 12) | ((63 & c2) << 6) | (63 & c3))), (n += 3));
          return t;
        },
      },
      n = window.location.search.substring(1).split("&"),
      r = 0;
    r < n.length;
    r++
  ) {
    var a = n[r].split("=");
    if (a[0] == e) return t.key(a[1]);
  }
  return !1;
}

// Kiểm tra các thông số? Url=
let cekUrlSafelink = getVariable("url");

//Generate Link (decode)
if (0 != cekUrlSafelink) {
  document.getElementById("progress-bar").innerHTML =
    '<div class="circular" style="transform: scale(0.6)"><div class="inner"></div><div class="number"></div><div class="circle"><div class="bar left"><div class="progress"></div></div><div class="bar right"><div class="progress"></div></div></div></div><div class="generate-link">' +
    teksGenerate +
    "</div>";
  const e = document.querySelector(".number");
  let t = 0;
  function gotoLink() {
    var e = document.getElementById("gotolink"),
      t = e.offsetTop;
    window.scrollTo(0, t),
      (e.innerHTML =
        "<ins class='adsbygoogle' data-ad-client='"+capubAds+"' data-ad-format='fluid' data-ad-layout='in-article' data-ad-slot='"+IDslotAds+"' style='display:block; text-align:center;'></ins><div class='proses-link'></div><div id='menuju-link'>" +
        teksGetLink +
        "</div><ins class='adsbygoogle' data-ad-client='"+capubAds+"' data-ad-format='fluid' data-ad-layout='in-article' data-ad-slot='"+IDslotAds+"' style='display:block; text-align:center;'></ins>"),
      (document.getElementById("menuju-link").onclick = function () {
        var e = cekUrlSafelink;
        window.open(e, "_self");
      });
    var n = timerButton;
    setInterval(function () {
      n <= 1
        ? ((document.getElementById("menuju-link").style.display = "inline-block"), (document.querySelector(".proses-link").style.display = "none"))
        : ((document.getElementById("menuju-link").style.display = "none"), (document.querySelector(".proses-link").innerHTML = "Link will appear in " + --n + " second"));
    }, 1e3);
  }
  setInterval(() => {
    100 == t
      ? (clearInterval(), (document.querySelector(".generate-link").style.display = "inline-block"), (document.querySelector(".circular").style = "display:none;transform: scale(0.6)"))
      : ((t += 1), (e.textContent = t + "%"), (document.querySelector(".generate-link").style.display = "none"));
  }, 80),
    (document.querySelector("#progress-bar").onclick = gotoLink);
  var uri = window.location.toString();
  if (uri.indexOf("?", "?") > 0) {
    var clean_uri = uri.substring(0, uri.indexOf("?"));
    window.history.replaceState({}, document.title, clean_uri);
  }
	
	//Thông số sạch? Url=
  function clickIE4() {
    return 2 != event.button && void 0;
  }
  function clickNS4(e) {
    return (!(document.layers || (document.getElementById && !document.all)) || (2 != e.which && 3 != e.which)) && void 0;
  }
  document.layers ? (document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN), (document.onmousedown = clickNS4)) : document.all && !document.getElementById && (document.onmousedown = clickIE4), (document.oncontextmenu = new Function("return false"));
}
//]]>
</script>

Chú ý!
* Bạn có thể thay đổi mã cài đặt chung và sửa đổi tập lệnh nếu cần, chẳng hạn như viết tạo liên kết, xem liên kết, mã Google Adsense, mã vùng ID Adsense.
* Theo mặc định, liên kết an toàn này được lấy theo các bài đăng ngẫu nhiên, nếu bạn muốn một trang ngẫu nhiên, bạn có thể thay đổi url /feeds/posts/summary?alt=json thành /feeds/pages/summary?alt=json.
* Sau khi sửa đổi, bạn có thể rút gọn tập lệnh thành:  https://javascript-minifier.com

Bước 3: Hãy tìm thẻ: <data:post.body/> hãy thêm thẻ <div id='progress-bar'/> ở trên nó và <div id='gotolink'/> đặt phía dưới nó.

Bước 4Lưu mẫu

Cách sử dụng Auto Safelink

Có hai cách để sử dụng liên kết an toàn này như tôi đã giải thích ở trên, đó là tạo thủ công bằng công cụ tạo liên kết an toàn và sử dụng mã gọi.

Tạo liên kết bằng công cụ tạo liên kết an toàn

Để sử dụng liên kết an toàn tự động theo cách thủ công, trước tiên bạn cần tạo công cụ để tạo, phương pháp như sau:

Bước 1: Hãy chuyển đến menu trang và tạo một trang mới.

Bước 2: Thay đổi chế độ soạn thành chế độ HTML.

Bước 3: Sao chép mã HTML bên dưới và dán vào trang đăng bài mà bạn đã tạo ở điểm thứ hai.

<div class='generator-safelink'>
 <div class='form-safelink input'>
  <label for='safelink'>Nhập Url của bạn bên dưới</label>
  <input name='safelink' id='urlSafelink' placeholder='Nhập liên kết tại đây' type='text'/>
 </div>
 <div class='tombol-get'>
  <button id='get-button-safelink'>Tạo liên kết</button>
 </div>
 <div class='form-safelink output'>
  <label for='safelink'>Kết quả</label>
  <input name='safelink' id='output-safelink' placeholder='Nhập liên kết tại đây' type='text' readonly='readonly'/>
 </div>
 <div class='tombol-copy-reset'>
  <div id='text-keterangan'></div>
  <button id='copy-safelink'>Copy Link</button>
  <button id='reset-safelink'>Reset</button>
 </div>
</div>

Bước 4: Xuất bản

Sau khi tạo công cụ tạo, bạn đã có thể bảo vệ liên kết của mình để khi bạn nhấp vào nó, nó sẽ được tạo đầu tiên cho bài đăng của bạn.

Tự động tạo bằng mã quay số

Để sử dụng liên kết an toàn tự động với mã gọi điện, bạn không cần công cụ liên kết an toàn, bạn chỉ cần nhập trực tiếp liên kết tải xuống, hướng dẫn hoặc liên kết khác với định dạng mã class='auto-safelink' và thuộc tính data-link để đặt liên kết.

Bạn có thể xem một ví dụ bên dưới:

<div class='auto-safelink' data-link='https://google-drive.com'>Tải xuống tệp</div>

Theo mặc định, mã này sẽ là một nút có màu xanh lục, để thay đổi màu và nút, bạn có thể đặt nó trong Mã CSS và để đặt nút ở giữa, bạn có thể thêm mã CSS bên dưới:

.center{position:relative;display:block;margin:auto;text-align:center}

Mã hoàn chỉnh sẽ như dưới đây:

<div class='center'><div class='auto-safelink' data-link='https://google-drive.com'>Download</div></div>

Trên đây là hướng dẫn cách tạo tool get link chuyển hướng liên kết ngoài trên Blogger.
Nếu có bất cứ thắc mắc nào hãy comment ngay phía dưới cho mình biết nhé.
Chúc các bạn thành công và có một ngày làm việc thật hiệu quả!

Getting Info...

Về tác giả

Mỗi khi có ý định từ bỏ hãy nghĩ đến lý do mà bạn bắt đầu.

Đăng nhận xét

Vui lòng không chia sẻ bất kỳ chi tiết nhạy cảm hoặc cá nhân nào ở đây.
Cookie Consent
Trang web của chúng tôi sử dụng cookie để nâng cao trải nghiệm của bạn.
Thêm chi tiết
Oops!
Có vẻ như đã xảy ra sự cố với kết nối Internet của bạn. Vui lòng kết nối với internet và bắt đầu duyệt lại.
AdBlock Detected!
Chúng tôi đã phát hiện ra rằng bạn đang sử dụng plugin chặn quảng cáo trong trình duyệt của mình.
Doanh thu mà chúng tôi kiếm được từ quảng cáo được sử dụng để quản lý trang web này, chúng tôi yêu cầu bạn đưa trang web của chúng tôi vào danh sách trắng trong plugin chặn quảng cáo của bạn.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.