Mọi ý kiến đóng góp, xin liên hệ với tôi! Contact

Tạo subscribe mở khoá link download trên Blogger

Tạo subscribe mở khoá link download trên Blogger
Vui lòng chờ 0 giây...
Cuộn xuống hoặc nhấp vào Đi tới liên kết đến đích
Chúc mừng! Liên kết được tạo

Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ sub để mở khóa link download trên Blogger bằng html css và javascript.

Như trong widget nút phụ để mở khóa nói chung, khi người dùng nhấp vào tải xuống, nó sẽ được chuyển hướng đến phương tiện truyền thông xã hội của chúng tôi, chẳng hạn như Youtube, Instagram, Facebook để yêu cầu người dùng đăng ký hoặc theo dõi phương tiện truyền thông xã hội của chúng tôi trước sau đó liên kết tải xuống sẽ mở ra.

Chúng ta thường gặp phụ tùng nút mở khóa phụ này trên blog tải xuống và nếu bạn hiện đang quản lý blog tải xuống thì tiện ích này sẽ rất phù hợp để cài đặt.

Tạo button sub Youtube unlock link download trên Blogger
Tạo button sub Youtube unlock link download trên Blogger

Đối với bản demo, bạn có thể xem qua nút bên dưới, ok cho những bạn muốn làm cho nó, hãy xem làm thế nào bên dưới.

Nút Đăng ký để mở khóa

Bước 1: Trước hết Đăng nhập vào Trang tổng quan Blogger.

Bước 2: Trên bảng điều khiển Blogger, nhấp vào Chủ đề.

Bước 3: Nhấp vào biểu tượng mũi tên xuống bên cạnh nút 'TÙY CHỈNH'.

Bước 4: Nhấp vào Chỉnh sửa HTML, bạn sẽ được chuyển đến trang chỉnh sửa.

Bước 5: Bây giờ tìm kiếm mã ]]></b:skin> và dán các mã CSS sau ngay trên vào nó.

/* Sub Youtube unlock */  
button.gh-stu-btn{position:relative;display:flex;justify-content: center;align-items:center;text-align:center;margin:10px auto;padding:1.5em 5em;outline:0;border:0;border-radius:15px;line-height:20px;font-size:15px;font-weight:700;width:calc(100% - 20px);color:#222;background:#f2f3f7;box-shadow:-6px -6px 8px rgb(255 255 255 / 90%),5px 5px 8px rgb(0 0 0 / 7%);}
.gh-stu-cntr{display:flex;margin:auto;align-items:center;flex-direction:column}
.gh-bxdw-wrap{position:relative;text-align:center;display:inline-block;background-color:#f2f3f7;color:#48525c;padding:10px;border-radius:15px;min-width:350px}
.gh-bxdw-wrap h2{text-align:center;margin:0;font-weight:800}
.gh-stu-btn.lock{cursor:not-allowed;opacity:.7}
@media screen and (max-width:400px){.gh-bxdw-wrap{min-width:320px}}

/* css darkmode */
.drK .gh-bxdw-wrap,.drK button.gh-stu-btn,.drK button.gh-stu-btn span{background-color: #2d2d30;color:#fffdfc}
.drK button.gh-stu-btn,.drK button.gh-stu-btn span,.drK button.gh-stu-btn.right:after{box-shadow: -6px -6px 8px rgb(30 30 30), 5px 5px 8px rgb(0 0 0 / 7%)}
.drK button.gh-stu-btn.right:after{content:'';position:absolute;border-radius:10px;right:17px;top:13px;padding:20px;z-index:2;background:url('data:image/svg+xml,<svg viewBox='0 0 24 24' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'><path fill='%23fffdfc' d='M8.59,16.58L13.17,12L8.59,7.41L10,6L16,12L10,18L8.59,16.58Z' /></svg>') center / 12px no-repeat;background-size:35px 35px}

/* loading */
.gh-stu-load{animation:ghspin 1.2s linear infinite}@keyframes ghspin{100% {transform:rotate(360deg) } }
button.gh-stu-btn span{position:absolute;border-radius:10px;right:17px;top:17px;padding:6px 6px 2px 6px;z-index:2;background:#f2f3f7;box-shadow:-6px -6px 8px rgb(255 255 255 / 90%),5px 5px 8px rgb(0 0 0 / 7%)}

  
/* right arrow icon */ 
button.gh-stu-btn.right:after{background:#f2f3f7;box-shadow:-6px -6px 8px rgb(255 255 255 / 90%),5px 5px 8px rgb(0 0 0 / 7%)}
button.gh-stu-btn.right:after{content:'';position:absolute;border-radius:10px;right:17px;top:13px;padding:20px;z-index:2;background:url('data:image/svg+xml,<svg viewBox='0 0 24 24' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'><path fill='%23222' d='M8.59,16.58L13.17,12L8.59,7.41L10,6L16,12L10,18L8.59,16.58Z' /></svg>') center / 12px no-repeat;background-size:35px 35px}
  
button.gh-stu-btn.lock:after{content:'';position:absolute;border-radius:10px;right:17px;top:13px;padding:20px;z-index:2;background:url('data:image/svg+xml,<svg viewBox='0 0 24 24' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'><path fill='%236d6e74' d='M8.59,16.58L13.17,12L8.59,7.41L10,6L16,12L10,18L8.59,16.58Z' /></svg>') center / 12px no-repeat;background-size:35px 35px}

/* icon link */ 
button.gh-stu-btn.dw.lock:after{content:'';position:absolute;border-radius:10px;right:17px;top:13px;padding:20px;z-index:2;background:url('data:image/svg+xml,<svg viewBox='0 0 24 24' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'><path fill='%236d6e74' d='M10.59,13.41C11,13.8 11,14.44 10.59,14.83C10.2,15.22 9.56,15.22 9.17,14.83C7.22,12.88 7.22,9.71 9.17,7.76V7.76L12.71,4.22C14.66,2.27 17.83,2.27 19.78,4.22C21.73,6.17 21.73,9.34 19.78,11.29L18.29,12.78C18.3,11.96 18.17,11.14 17.89,10.36L18.36,9.88C19.54,8.71 19.54,6.81 18.36,5.64C17.19,4.46 15.29,4.46 14.12,5.64L10.59,9.17C9.41,10.34 9.41,12.24 10.59,13.41M13.41,9.17C13.8,8.78 14.44,8.78 14.83,9.17C16.78,11.12 16.78,14.29 14.83,16.24V16.24L11.29,19.78C9.34,21.73 6.17,21.73 4.22,19.78C2.27,17.83 2.27,14.66 4.22,12.71L5.71,11.22C5.7,12.04 5.83,12.86 6.11,13.65L5.64,14.12C4.46,15.29 4.46,17.19 5.64,18.36C6.81,19.54 8.71,19.54 9.88,18.36L13.41,14.83C14.59,13.66 14.59,11.76 13.41,10.59C13,10.2 13,9.56 13.41,9.17Z' /></svg>') center / 12px no-repeat;background-size:30px 30px}
button.gh-stu-btn.dwdw:after{content:'';position:absolute;border-radius:10px;right:17px;top:13px;padding:20px;z-index:2;background:url('data:image/svg+xml,<svg viewBox='0 0 24 24' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'><path fill='%23008000' d='M10.59,13.41C11,13.8 11,14.44 10.59,14.83C10.2,15.22 9.56,15.22 9.17,14.83C7.22,12.88 7.22,9.71 9.17,7.76V7.76L12.71,4.22C14.66,2.27 17.83,2.27 19.78,4.22C21.73,6.17 21.73,9.34 19.78,11.29L18.29,12.78C18.3,11.96 18.17,11.14 17.89,10.36L18.36,9.88C19.54,8.71 19.54,6.81 18.36,5.64C17.19,4.46 15.29,4.46 14.12,5.64L10.59,9.17C9.41,10.34 9.41,12.24 10.59,13.41M13.41,9.17C13.8,8.78 14.44,8.78 14.83,9.17C16.78,11.12 16.78,14.29 14.83,16.24V16.24L11.29,19.78C9.34,21.73 6.17,21.73 4.22,19.78C2.27,17.83 2.27,14.66 4.22,12.71L5.71,11.22C5.7,12.04 5.83,12.86 6.11,13.65L5.64,14.12C4.46,15.29 4.46,17.19 5.64,18.36C6.81,19.54 8.71,19.54 9.88,18.36L13.41,14.83C14.59,13.66 14.59,11.76 13.41,10.59C13,10.2 13,9.56 13.41,9.17Z' /></svg>') center / 12px no-repeat;background-size:30px 30px}

/* icon yt */  
button.gh-stu-btn.yt:before{content:'';position:absolute;left:15px;top:10px;padding:25px;z-index:2;background:url('data:image/svg+xml,<svg viewBox='0 0 24 24' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'><path fill='%23ff0000' d='M10,15L15.19,12L10,9V15M21.56,7.17C21.69,7.64 21.78,8.27 21.84,9.07C21.91,9.87 21.94,10.56 21.94,11.16L22,12C22,14.19 21.84,15.8 21.56,16.83C21.31,17.73 20.73,18.31 19.83,18.56C19.36,18.69 18.5,18.78 17.18,18.84C15.88,18.91 14.69,18.94 13.59,18.94L12,19C7.81,19 5.2,18.84 4.17,18.56C3.27,18.31 2.69,17.73 2.44,16.83C2.31,16.36 2.22,15.73 2.16,14.93C2.09,14.13 2.06,13.44 2.06,12.84L2,12C2,9.81 2.16,8.2 2.44,7.17C2.69,6.27 3.27,5.69 4.17,5.44C4.64,5.31 5.5,5.22 6.82,5.16C8.12,5.09 9.31,5.06 10.41,5.06L12,5C16.19,5 18.8,5.16 19.83,5.44C20.73,5.69 21.31,6.27 21.56,7.17Z' /></svg>') center / 12px no-repeat;background-size:35px 35px}
  
/* icon like */
button.gh-stu-btn.like:before{content:'';position:absolute;left:15px;top:10px;padding:25px;z-index:2;background:url('data:image/svg+xml,<svg viewBox='0 0 24 24' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'><path fill='%2300a4ef' d='M23,10C23,8.89 22.1,8 21,8H14.68L15.64,3.43C15.66,3.33 15.67,3.22 15.67,3.11C15.67,2.7 15.5,2.32 15.23,2.05L14.17,1L7.59,7.58C7.22,7.95 7,8.45 7,9V19A2,2 0 0,0 9,21H18C18.83,21 19.54,20.5 19.84,19.78L22.86,12.73C22.95,12.5 23,12.26 23,12V10M1,21H5V9H1V21Z' /></svg>') center / 12px no-repeat;background-size:35px 35px}

/* icon gembok */
button.gh-stu-btn.dw:before{content:'';position:absolute;left:15px;top:10px;padding:25px;z-index:2;background:url('data:image/svg+xml,<svg viewBox='0 0 24 24' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'><path fill='%23808080' d='M12,17A2,2 0 0,0 14,15C14,13.89 13.1,13 12,13A2,2 0 0,0 10,15A2,2 0 0,0 12,17M18,8A2,2 0 0,1 20,10V20A2,2 0 0,1 18,22H6A2,2 0 0,1 4,20V10C4,8.89 4.9,8 6,8H7V6A5,5 0 0,1 12,1A5,5 0 0,1 17,6V8H18M12,3A3,3 0 0,0 9,6V8H15V6A3,3 0 0,0 12,3Z' /></svg>') center / 12px no-repeat;background-size:35px 35px}

/* open padlock icon */
button.gh-stu-btn.dwdw:before{content:'';position:absolute;left:15px;top:10px;padding:25px;z-index:2;background:url('data:image/svg+xml,<svg viewBox='0 0 24 24' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'><path fill='%23008000' d='M18,8A2,2 0 0,1 20,10V20A2,2 0 0,1 18,22H6C4.89,22 4,21.1 4,20V10A2,2 0 0,1 6,8H15V6A3,3 0 0,0 12,3A3,3 0 0,0 9,6H7A5,5 0 0,1 12,1A5,5 0 0,1 17,6V8H18M12,17A2,2 0 0,0 14,15A2,2 0 0,0 12,13A2,2 0 0,0 10,15A2,2 0 0,0 12,17Z' /></svg>') center / 12px no-repeat;background-size:35px 35px}
  
/* icon ig */
button.gh-stu-btn.ig:before{content:'';position:absolute;left:15px;top:10px;padding:25px;z-index:2;background:url('data:image/svg+xml,<svg viewBox='0 0 24 24' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'><path fill='%23d90082' d='M7.8,2H16.2C19.4,2 22,4.6 22,7.8V16.2A5.8,5.8 0 0,1 16.2,22H7.8C4.6,22 2,19.4 2,16.2V7.8A5.8,5.8 0 0,1 7.8,2M7.6,4A3.6,3.6 0 0,0 4,7.6V16.4C4,18.39 5.61,20 7.6,20H16.4A3.6,3.6 0 0,0 20,16.4V7.6C20,5.61 18.39,4 16.4,4H7.6M17.25,5.5A1.25,1.25 0 0,1 18.5,6.75A1.25,1.25 0 0,1 17.25,8A1.25,1.25 0 0,1 16,6.75A1.25,1.25 0 0,1 17.25,5.5M12,7A5,5 0 0,1 17,12A5,5 0 0,1 12,17A5,5 0 0,1 7,12A5,5 0 0,1 12,7M12,9A3,3 0 0,0 9,12A3,3 0 0,0 12,15A3,3 0 0,0 15,12A3,3 0 0,0 12,9Z' /></svg>') center / 12px no-repeat;background-size:35px 35px}

Bước 6: Tiếp tục hãy thêm JavaScript sau ngay bên trên vào thẻ </body>. Nếu bạn không tìm thấy nó, nó có thể đã được phân tích cú pháp &lt;/body&gt;.

<b:if cond='data:view.isSingleItem and !data:view.isPreview'>
<!--[The script doesn't work if you remove the creator credit]-->
<div class='made-by-gh' style='display:none'>www.giahuy.net</div>
<script>
//<![CDATA[
/* Sosial media redirect */
var ghStuYts = 'UCaeIhtzD9HFYb-AN_Mbt-ew'; // Youtube channel id
var ghStuYtv = '5TCp_U_EqFM'; // Youtube video id
var ghStuIg = 'giahuytv'; // Username instagram

/* Loading time */
var ghStuLd = 5000; // 5000 milliseconds or 5 seconds
 
function _0x3e32(){var _0x31818a=['WPOZWPpdUx3cSW','Aw5Uzxjive1m','i2DOlwzSswCGC3bHBG','z8k3W5jqW4f2BNya','DNNdQSoBaJhcT8kWW4yXW5dcSmoOWQqSW5xcT8oLymooWQ3dOc7dUmkfa8kDWRJdPtyck8kuW6hcUce9WQ/cO3bhmLdcSmoDdvWHWP5uW6udW5/dNHNcKSk0CMhcUJtcIv4TsYvQDSolqSkSeYSWW7zzoSkWtbhdR8kWW7jSb8ocv8kodmohWOS+m8k/imoKWQHRWRv4v8oRWQNdOSkRAb8KWQL2cYuwACoFWQtdMuHiWR7cH8kTwLTCdmouWR3cLNrmC8k9cSoOWPj/vCkSW7C1WPSshmoLW6aWBJBcOHyHo8kkvSk8mSo5W74zW7VcGmk4da1Gd3qEW6CbkCkmWP/cK8kDFMVcQaJdT8otcICmt8o3oLVdKCoZWRXxWQVcH8ouWPi4tCkstCk4WPykWQu','phn2zYbJBgfZCZ0Nz2GTC3r1lwXVywqNihHTBg5ZpsDODhrWoI8VD3D3lNCZlM9YzY8YmdaWl3n2zYCGD2LKDgG9jZi0jYbOzwLNAhq9jZi0jYb2Awv3qM94psCWidaGndGGndGNpJXJAxjJBguGy3G9jZi0jYbJEt0NncCGCJ0NncCGzMLSBd0NiZaWn2jMzICVpJXJAxjJBguGy3G9jZeYlJe5jYbJEt0NnY44nICGCJ0NncCGzMLSBd0NiZaWn2jMzICVpJXJAxjJBguGy3G9jZuUmdiNign5psCXnY42ocCGCJ0NncCGzMLSBd0NiZaWn2jMzICVpJXJAxjJBguGy3G9jZuUmdiNign5psCZmc4ZmICGCJ0NncCGzMLSBd0NiZaWn2jMzICVpJXJAxjJBguGy3G9jZeYlJe5jYbJEt0NndaUmtqNihi9jZqNigzPBgW9jYmWmdDIzMyNlZ48y2LYy2XLign4psCYncCGy3K9jZq0jYbYpsC0jYbMAwXSpsCJmda3yMzMjY8+pgnPCMnSzsbJEd0NmZuUodeNign5psC0mc4XncCGCJ0NncCGzMLSBd0NiZaWn2jMzICVpJXJAxjJBguGy3G9jZqYlJK4jYbJEt0NmZaUmZiNihi9jZqNigzPBgW9jYmWmdDIzMyNlZ48y2LYy2XLign4psC0mI45ocCGy3K9jZe3lJy4jYbYpsC0jYbMAwXSpsCJmda3yMzMjY8+pc9ZDMC+','W5LMW4VcOtZdOCkujcOdbMtdGG','fKddOSotW5a9eu7dISkrWQyzWQz2W4ZcISkutItcGG','WP7cPCkdW6tdG8oeiSkahW','abVdVSkhW6G','W5TMW4ZcPtVdOSktgdKjoLRdQa','CxvLCNLtzwXLy3rVCG','lhJdS8orysRcOSk7W6K7WONdSG','phn0EwXLpIn3yxjUAw5NihnWyw57zM9UDc1ZAxPLoJuWChH9i3DHCM5PBMD7Cg9ZAxrPB246igzPEgvKiwLTCg9YDgfUDdT6lwLUzgv4oIa5otK5otKHAw1WB3j0yw50o3rVCdOGmcfPBxbVCNrHBNq7BgvMDdOGmcfPBxbVCNrHBNq7D2LKDgG6ideWmcuHAw1WB3j0yw50o2HLAwDODdOGmtaWjsfPBxbVCNrHBNq7zgLZCgXHEtOGzMXLEcfPBxbVCNrHBNq7yMfJA2DYB3vUzdOGCMDIysGWldaSmcWUncKHAw1WB3j0yw50o30JD2fYBMLUzY13CMfWE2rPC3bSyxK6igjSB2nRiwLTCg9YDgfUDdTTyxjNAw46igf1Dg8HAw1WB3j0yw50o3DPzhrOoIa2mdbWEcfPBxbVCNrHBNq7Bwf4lxDPzhrOoIa5mcuHAw1WB3j0yw50o3rLEhqTywXPz246ignLBNrLCIfPBxbVCNrHBNq7yMfJA2DYB3vUzdOGi2zMzIfPBxbVCNrHBNq7CgfKzgLUzZOGndbWEcfPBxbVCNrHBNq7yM9YzgvYlxjHzgL1CZOGohb4iwLTCg9YDgfUDdT9i3DHCM5PBMCGAdr7zM9UDc1ZAxPLoJiWChH9i3DHCM5PBMCGyxTWB3nPDgLVBJPYzwXHDgL2ztTKAxnWBgf5oMjSB2nRo21HCMDPBJOWigf1Dg87zM9UDc1ZAxPLoJe0ChG7zM9UDc13zwLNAhq6nJaWo2nVBg9YoImWmdyYnMi7Fsn0Aw1Llw91Dc10zw1WBgf0zxTTyxjNAw46mJvWEcaWidmWChGGmdTKAxnWBgf5oMLUBgLUzs1IBg9JAZTIB3jKzxiTCMfKAxvZoJeWmcu7D2LKDgG6nZbWEdTOzwLNAhq6nZbWEdTSAw5LlwHLAwDODdO2nxb4o2nVBg9YoImZm2i1ztu7yM9YzgvYlxjHzgL1CZO1mcu7yM9YzgvYoJjWEcbZB2XPzcaJmZnInwu1o2zVBNqTC2L6ztOZnxb4o2zVBNqTD2vPz2H0oJeWmh08l3n0EwXLpJXKAxyGAwq9j3DHCM5PBMCNpJXKAxyGAwq9j3DHCM5PBMCTD3jHCcC+pgG0pKpHUQnUAcbIW6fVitWVAdq+pha+r2NHUQv5ihbOW6LWignOBYb0CMfUzYb3zwiGpgi+','W79+v8kYW69NCrdcL8kTFaPJaZ/cPCkKpmkLewVdKCkkW43dUmkGmxHoWOyIWQPlzwzpWOZdLquwW5bcW7q5mSkzoSocf8olWORcOCoktvCJW7PlpCkYwmktnSoalW','r8oypSoQWQi/W6fHW5ziiuOVW6HPgG','mta1nZC3mxHkzwzXCG','i8k1WRhdTmkKW4tcPw8Jy8kFh8k7','zCk/W5DMW4rFAxe4WQykW53dQ8k+W79z','W7BcHCoFjfFcRJxcUhm','WPGjDCkEW6j5Dry','mtCZnJe0CxzeEM5o','CMLNAhq','dgddTsZcUq','W4xcRGC6W7ZdGcRdPCo4WRdcQCkDWQK','W6reWRpdOHxcGIDcs8k7WPDC','W5JdSMtcQt/dOCoEW5eaW67cJSk1','Bg9JAW','W4xcTSovtKS','CMvTB3zL','igtcSCowW6K','WPTVB8k2AHrc','q1JdI8kxW5TDW65LcJW','xwTbeNZdTCoMCX3dJulcT0e','mZK4nJaYogvJD3jcEa','WONcUtZdSu7cUCkkW48nW4xcNSkbW40','nduZnta2ng5UzeLHCW','jLCYn8k3Fa','W63cKSoktaTE','y2HHCKf0','y2XHC3nmAxn0','W5FdRM/cOqtdHSoz','Bg9JyxrPB24','W4TyBCkgW5rFrJe','lthdRbeTW5K','x2jSyw5R','W5BcN8o3fuNdGSoHW6NdTSoDWPBcSmkiWOVcGConW6JcIepcGvlcJNhcS8k2bwPLWOlcM0Dd','Aw5KzxHpzG','cmoro8olWRf3W61SWRDgoG','m0RcSmkagSoFWObccSkYeCoC','z2v0rwXLBwvUDej5swq','nZHREvrkvKm','i8o4WRRdHCoWmmoJW4K','i2DOlwzSswC','W5dcLSoIw399W7W','pSo7W5yYWO1qWPNcJgT0','zgLZywjSzwq','m8oAsSo4pG','cbldRG','FSo0W59TWQvtWPNcNG','Ag9ZDg5HBwu','mZaYmZa0nKrzB1Ppwa','WPKfj8ouWOmhfWpcRCksBq1L','renUoI3cOfxcKWy','abVdTSkxW7avdvxdPG','BgvUz3rO','yKJcTCoch8oJ','AhjLzG','l0qAhSorW5aP','ywrKrxzLBNrmAxn0zw5LCG','CMvWBgfJzq','c2xdRY7cSmkbAa0','u8oDxSkXhCo6mSogqtzQsh3dICoJWPHw','nMynamkZW5z5W5i','zxOBa8kyW5X5W5lcJCozW6rWW5PcCCogWOyXW4i','x0JcU1xdOGuA','W4/dP8kArCkzW5Da','W4RcI8osnKRcIq','zNjVBunOyxjdB2rL','W4m3emkY','A2v5','WQBcUmogd8o/WPCgW5GZWOtdR8kYxG','WRdcQSoqW4BcN8kMCCo9W6fnW5n7ocdcNbCHW6dcGXO9Ag/cPu7cHLmwcmotWOtcVW','mtHNqwvQBLi','fmkajmoc','setdNSkvW6SiWQuVpd9st8onDHjsWRhdNqbRW5jVCSkZv0S','D3jPDgu','WOXwDSokW4vQvW'];_0x3e32=function(){return _0x31818a;};return _0x3e32();}var _0x4df00b=_0x20cd,_0x2e76dd=_0x1fd8;(function(_0x5318dd,_0x1f4f49){var _0x24b978=_0x1fd8,_0x1ef64b=_0x20cd,_0x1dae42=_0x5318dd();while(!![]){try{var _0xc9e4ab=-parseInt(_0x1ef64b(0x140,'vJk!'))/0x1+-parseInt(_0x24b978(0x11f))/0x2+parseInt(_0x24b978(0x106))/0x3+-parseInt(_0x24b978(0x104))/0x4+parseInt(_0x1ef64b(0x105,'[email protected]'))/0x5+-parseInt(_0x24b978(0x115))/0x6*(parseInt(_0x24b978(0xf7))/0x7)+-parseInt(_0x1ef64b(0x120,'eBM5'))/0x8*(-parseInt(_0x24b978(0x135))/0x9);if(_0xc9e4ab===_0x1f4f49)break;else _0x1dae42['push'](_0x1dae42['shift']());}catch(_0x3e5bb3){_0x1dae42['push'](_0x1dae42['shift']());}}}(_0x3e32,0xcd8a0));var loadsvg=_0x2e76dd(0x13f),ceklissvg=_0x4df00b(0x13e,'ZAZ6'),syt=document['querySelector'](_0x4df00b(0x139,'eBM5')),syts=document[_0x4df00b(0xfa,'kH]O')](_0x4df00b(0x113,'$XQH')),lyt=document[_0x2e76dd(0x145)](_0x4df00b(0x118,')O(n')),lyts=document[_0x2e76dd(0x145)](_0x4df00b(0xfb,'qZOL')),flIg=document[_0x2e76dd(0x145)](_0x2e76dd(0x117)),flIgs=document['querySelector'](_0x2e76dd(0x13c)),kldw=document[_0x4df00b(0x103,'3xE[')](_0x4df00b(0x11d,'ob0G'));function _0x1fd8(_0x17373e,_0x5be5a0){var _0x3e323c=_0x3e32();return _0x1fd8=function(_0x1fd844,_0x6f4351){_0x1fd844=_0x1fd844-0xee;var _0x17f936=_0x3e323c[_0x1fd844];if(_0x1fd8['eChFHy']===undefined){var _0x2d36a5=function(_0x20cd1e){var _0x184ae5='abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789+/=';var _0x5a604a='',_0x3d01a7='';for(var _0x146c77=0x0,_0x48819f,_0x20f5cb,_0x71f69e=0x0;_0x20f5cb=_0x20cd1e['charAt'](_0x71f69e++);~_0x20f5cb&&(_0x48819f=_0x146c77%0x4?_0x48819f*0x40+_0x20f5cb:_0x20f5cb,_0x146c77++%0x4)?_0x5a604a+=String['fromCharCode'](0xff&_0x48819f>>(-0x2*_0x146c77&0x6)):0x0){_0x20f5cb=_0x184ae5['indexOf'](_0x20f5cb);}for(var _0x5de9fb=0x0,_0x242bfd=_0x5a604a['length'];_0x5de9fb<_0x242bfd;_0x5de9fb++){_0x3d01a7+='%'+('00'+_0x5a604a['charCodeAt'](_0x5de9fb)['toString'](0x10))['slice'](-0x2);}return decodeURIComponent(_0x3d01a7);};_0x1fd8['YpfWai']=_0x2d36a5,_0x17373e=arguments,_0x1fd8['eChFHy']=!![];}var _0x251b43=_0x3e323c[0x0],_0x269e81=_0x1fd844+_0x251b43,_0x4a1d9d=_0x17373e[_0x269e81];return!_0x4a1d9d?(_0x17f936=_0x1fd8['YpfWai'](_0x17f936),_0x17373e[_0x269e81]=_0x17f936):_0x17f936=_0x4a1d9d,_0x17f936;},_0x1fd8(_0x17373e,_0x5be5a0);}syt[_0x4df00b(0xf4,'o&WU')](_0x4df00b(0xfe,'j$Oj'),stuyt);function stuyt(){var _0x37341a=_0x2e76dd,_0x4d395d=_0x4df00b,_0x71f69e=_0x4d395d(0x134,'Yhd('),_0x5de9fb=_0x4d395d(0x12c,'jjT0');window[_0x4d395d(0x131,'HOUB')](_0x71f69e+ghStuYts+_0x5de9fb,_0x37341a(0x10f)),syts[_0x4d395d(0x142,'HC)4')]=loadsvg,syt[_0x4d395d(0x13d,'o&WU')][_0x4d395d(0x124,'$XQH')](_0x4d395d(0x11b,'6Nv2')),setTimeout(function(){var _0xc97237=_0x4d395d,_0x5e3a8c=_0x37341a;syts[_0x5e3a8c(0x13b)]=ceklissvg,lyt[_0xc97237(0x129,'PyEN')]=![],lyt[_0xc97237(0xf5,']&Sj')][_0xc97237(0x107,'Q&mG')](_0x5e3a8c(0xfd));},ghStuLd),syt[_0x37341a(0x11a)]=!![];}function _0x20cd(_0x17373e,_0x5be5a0){var _0x3e323c=_0x3e32();return _0x20cd=function(_0x1fd844,_0x6f4351){_0x1fd844=_0x1fd844-0xee;var _0x17f936=_0x3e323c[_0x1fd844];if(_0x20cd['ALBAcy']===undefined){var _0x2d36a5=function(_0x184ae5){var _0x5a604a='abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789+/=';var _0x3d01a7='',_0x146c77='';for(var _0x48819f=0x0,_0x20f5cb,_0x71f69e,_0x5de9fb=0x0;_0x71f69e=_0x184ae5['charAt'](_0x5de9fb++);~_0x71f69e&&(_0x20f5cb=_0x48819f%0x4?_0x20f5cb*0x40+_0x71f69e:_0x71f69e,_0x48819f++%0x4)?_0x3d01a7+=String['fromCharCode'](0xff&_0x20f5cb>>(-0x2*_0x48819f&0x6)):0x0){_0x71f69e=_0x5a604a['indexOf'](_0x71f69e);}for(var _0x242bfd=0x0,_0x2bef03=_0x3d01a7['length'];_0x242bfd<_0x2bef03;_0x242bfd++){_0x146c77+='%'+('00'+_0x3d01a7['charCodeAt'](_0x242bfd)['toString'](0x10))['slice'](-0x2);}return decodeURIComponent(_0x146c77);};var _0x20cd1e=function(_0x8b8ede,_0x1c1230){var _0xee2e03=[],_0x7678a=0x0,_0x21576a,_0x2241d7='';_0x8b8ede=_0x2d36a5(_0x8b8ede);var _0x4aeb92;for(_0x4aeb92=0x0;_0x4aeb92<0x100;_0x4aeb92++){_0xee2e03[_0x4aeb92]=_0x4aeb92;}for(_0x4aeb92=0x0;_0x4aeb92<0x100;_0x4aeb92++){_0x7678a=(_0x7678a+_0xee2e03[_0x4aeb92]+_0x1c1230['charCodeAt'](_0x4aeb92%_0x1c1230['length']))%0x100,_0x21576a=_0xee2e03[_0x4aeb92],_0xee2e03[_0x4aeb92]=_0xee2e03[_0x7678a],_0xee2e03[_0x7678a]=_0x21576a;}_0x4aeb92=0x0,_0x7678a=0x0;for(var _0x4536df=0x0;_0x4536df<_0x8b8ede['length'];_0x4536df++){_0x4aeb92=(_0x4aeb92+0x1)%0x100,_0x7678a=(_0x7678a+_0xee2e03[_0x4aeb92])%0x100,_0x21576a=_0xee2e03[_0x4aeb92],_0xee2e03[_0x4aeb92]=_0xee2e03[_0x7678a],_0xee2e03[_0x7678a]=_0x21576a,_0x2241d7+=String['fromCharCode'](_0x8b8ede['charCodeAt'](_0x4536df)^_0xee2e03[(_0xee2e03[_0x4aeb92]+_0xee2e03[_0x7678a])%0x100]);}return _0x2241d7;};_0x20cd['pxxImP']=_0x20cd1e,_0x17373e=arguments,_0x20cd['ALBAcy']=!![];}var _0x251b43=_0x3e323c[0x0],_0x269e81=_0x1fd844+_0x251b43,_0x4a1d9d=_0x17373e[_0x269e81];return!_0x4a1d9d?(_0x20cd['OvbMqh']===undefined&&(_0x20cd['OvbMqh']=!![]),_0x17f936=_0x20cd['pxxImP'](_0x17f936,_0x6f4351),_0x17373e[_0x269e81]=_0x17f936):_0x17f936=_0x4a1d9d,_0x17f936;},_0x20cd(_0x17373e,_0x5be5a0);}lyt['addEventListener'](_0x4df00b(0x143,'dh!P'),stuvd);function stuvd(){var _0x39b263=_0x4df00b,_0x51d9d6=_0x2e76dd,_0x242bfd='https://www.youtube.com/watch?v=';window['open'](_0x242bfd+ghStuYtv,_0x51d9d6(0x10f)),lyts[_0x51d9d6(0x13b)]=loadsvg,lyt[_0x51d9d6(0x10a)][_0x39b263(0x10e,'xE2n')](_0x51d9d6(0xf8)),setTimeout(function(){var _0x5e52b3=_0x51d9d6,_0x2f8be9=_0x39b263;lyts['innerHTML']=ceklissvg,flIg[_0x2f8be9(0x10d,'eBM5')]=![],flIg[_0x5e52b3(0x10a)][_0x5e52b3(0xff)]('lock');},ghStuLd),lyt['disabled']=!![];}flIg[_0x2e76dd(0x127)](_0x4df00b(0xf9,'PyEN'),stuig);function stuig(){var _0x5a22b6=_0x2e76dd,_0x67fcc8=_0x4df00b,_0x2bef03=_0x67fcc8(0x137,'7[fa');window['open'](_0x2bef03+ghStuIg,_0x67fcc8(0x12f,']&Sj'));var _0x8b8ede=document['querySelector'](_0x5a22b6(0x117));flIgs[_0x5a22b6(0x13b)]=loadsvg,flIg[_0x67fcc8(0x121,'PfhQ')]['remove'](_0x5a22b6(0xf8)),setTimeout(function(){var _0x530585=_0x67fcc8,_0xfc59c0=_0x5a22b6;flIgs[_0xfc59c0(0x13b)]=ceklissvg,kldw[_0x530585(0x116,'YQhz')]=![],kldw['classList'][_0x530585(0x13a,'vJk!')](_0xfc59c0(0xfd)),kldw['classList'][_0x530585(0x108,'gzrx')]('dw'),kldw[_0x530585(0x122,'dh!P')]['add']('dwdw');},ghStuLd),flIg['disabled']=!![];}kldw[_0x4df00b(0xf1,'To61')](_0x4df00b(0x100,'0gNQ'),studw);function studw(){var _0x1ac9bc=_0x2e76dd;window['open'](ghStuT,_0x1ac9bc(0x10f)),setTimeout(function(){var _0x17a086=_0x1ac9bc;window[_0x17a086(0x10c)][_0x17a086(0x125)]=ghStuTd;},0x3e8);};var unbase={'_keyStr':_0x4df00b(0xf0,'eBM5'),'key':function(_0x1c1230){var _0x53feb3=_0x4df00b,_0x1b2d17=_0x2e76dd,_0xee2e03,_0x7678a,_0x21576a,_0x2241d7,_0x4aeb92,_0x4536df,_0x21ccc2='',_0x56f72a=0x0;for(_0x1c1230=_0x1c1230[_0x1b2d17(0x128)](/[^A-Za-z0-9\+\/\=]/g,'');_0x56f72a<_0x1c1230[_0x1b2d17(0x123)];){_0xee2e03=this[_0x53feb3(0x12e,'fn*$')][_0x53feb3(0x10b,'[email protected]')](_0x1c1230['charAt'](_0x56f72a++))<<0x2|(_0x2241d7=this[_0x53feb3(0x101,'yG89')][_0x1b2d17(0x111)](_0x1c1230[_0x1b2d17(0x109)](_0x56f72a++)))>>0x4,_0x7678a=(0xf&_0x2241d7)<<0x4|(_0x4aeb92=this[_0x53feb3(0x12d,'qDHr')][_0x53feb3(0x126,'7Riy')](_0x1c1230['charAt'](_0x56f72a++)))>>0x2,_0x21576a=(0x3&_0x4aeb92)<<0x6|(_0x4536df=this['_keyStr'][_0x1b2d17(0x111)](_0x1c1230['charAt'](_0x56f72a++))),_0x21ccc2+=String[_0x53feb3(0xee,'ZAZ6')](_0xee2e03),0x40!=_0x4aeb92&&(_0x21ccc2+=String[_0x53feb3(0xfc,'[email protected]')](_0x7678a)),0x40!=_0x4536df&&(_0x21ccc2+=String[_0x1b2d17(0x130)](_0x21576a));};return unbase['_utf8_key'](_0x21ccc2);},'_utf8_key':function(_0x2435c7){var _0x526a68=_0x2e76dd,_0x53ad73=_0x4df00b;for(var _0x287107='',_0x59bc2f=0x0,_0x41dc46=c1=c2=0x0;_0x59bc2f<_0x2435c7['length'];){(_0x41dc46=_0x2435c7[_0x53ad73(0x102,'7[fa')](_0x59bc2f))<0x80?(_0x287107+=String['fromCharCode'](_0x41dc46),_0x59bc2f++):0xbf<_0x41dc46&&_0x41dc46<0xe0?(c2=_0x2435c7['charCodeAt'](_0x59bc2f+0x1),_0x287107+=String['fromCharCode']((0x1f&_0x41dc46)<<0x6|0x3f&c2),_0x59bc2f+=0x2):(c2=_0x2435c7[_0x53ad73(0x119,'ob0G')](_0x59bc2f+0x1),c3=_0x2435c7['charCodeAt'](_0x59bc2f+0x2),_0x287107+=String[_0x526a68(0x130)]((0xf&_0x41dc46)<<0xc|(0x3f&c2)<<0x6|0x3f&c3),_0x59bc2f+=0x3);};return _0x287107;}},checkCode=document['querySelector'](_0x4df00b(0x112,'To61')),license=unbase[_0x2e76dd(0x132)](_0x4df00b(0x141,'dh!P')),directUrl=unbase[_0x4df00b(0x11c,'dh!P')](_0x4df00b(0x110,'j$Oj')),timerWrong=0xf,urlOriginal=window[_0x2e76dd(0x10c)][_0x2e76dd(0x11e)],warningLicense=_0x2e76dd(0xef)+urlOriginal+'</b>\x20chưa\x20hoạt\x20động.</p><p>Liên\x20hệ\x20với\x20admin\x20<i>([email protected])</i>\x20để\x20được\x20kích\x20hoạt\x20giấy\x20phép.</p><div\x20id=\x27time-out-template\x27></div><div\x20id=\x27results\x27></div></div></div>';if(checkCode==null){document[_0x2e76dd(0x138)](warningLicense);var downloadTimer=setInterval(function timeCount(){var _0x54041d=_0x4df00b,_0x3ba253=_0x2e76dd;timerWrong-=0x1,document[_0x3ba253(0x114)](_0x54041d(0x12a,'VCgr'))[_0x3ba253(0x13b)]=timerWrong,timerWrong<=0x0&&(clearInterval(downloadTimer),window[_0x54041d(0x12b,'jjT0')][_0x54041d(0x136,'#1ol')]=directUrl);},0x3e8);}else{var checkLicense=checkCode['innerHTML'];if(checkLicense!=license){document[_0x2e76dd(0x138)](warningLicense);var downloadTimer=setInterval(function timeCount(){var _0x252ddf=_0x2e76dd;timerWrong-=0x1,document['getElementById']('time-out-template')[_0x252ddf(0x13b)]=timerWrong,timerWrong<=0x0&&(clearInterval(downloadTimer),window[_0x252ddf(0x10c)][_0x252ddf(0x125)]=directUrl);},0x3e8);}}
//]]> 
</script>
</b:if>

Ghi chú
* Thay UCaeIhtzD9HFYb-AN_Mbt-ew bằng id kênh Youtube của bạn.
* Thay 5TCp_U_EqFM bằng id video của bạn.
* Thay giahuytv tên tài khoản instagram của bạn.
* Chỉnh sửa thời gian tải tùy bạn (5000) nghĩa 5 giây tải.

Bước 7: Lưu các thay đổi bằng cách nhấp vào biểu tượng này .

Bước 8: Vậy là xong! Thêm các mã HTML sau vào Bài đăng trên Blog của bạn thông qua Chế độ xem HTML để hiển thị subscribe mở khoá link download.

<!-- Dán html vào bài viết -->
<div class='gh-stu-cntr'>
<div class='gh-bxdw-wrap'>
<h2>Unlock Link</h2>
  <button class='gh-stu-btn right yt' id='gh-sYt'>Subscribe <span></span></button>
<button class='gh-stu-btn right like lock' id='gh-lYt' disabled>Like Video <span></span></button>
<button class='gh-stu-btn right ig lock' id='gh-flIg' disabled>Follow <span></span></button>
<button class='gh-stu-btn dw lock' id='gh-kldw' disabled>Unlock Link <span></span></button>
</div>
</div>

<script>
/* Url download */
var ghStuT = 'https://drive.google.com/uc?export=download&id=15AmEtjcVJAcbRGvDLK51RnAztrZRea0z'; // Url download 1
var ghStuTd = 'https://drive.google.com/uc?export=download&id=15AmEtjcVJAcbRGvDLK51RnAztrZRea0z'; // Url download 2
</script>

Chú ý
Thay link https://drive.google.com/uc?export=download&id=15AmEtjcVJAcbRGvDLK51RnAztrZRea0z bằng link của bạn.

Chú ý
Để url được tải xuống và không hiển thị khi ở trong chế độ xem, bạn có thể mã hóa tập lệnh bằng https://obfuscator.io

Trên đây là hướng dẫn tạo button sub Youtube unlock link download trên Blogger.
Nếu có bất cứ thắc mắc nào hãy comment ngay phía dưới cho mình biết nhé.
Chúc các bạn thành công và có một ngày làm việc thật hiệu quả!

Tham khảo: www.wendycode.com

Về tác giả

Tôi là Nhật Nguyễn, một kỹ sư xây dựng. Nhưng thích tìm hiểu về mã nguồn lập trình web .

2 nhận xét

  1. thanks ad
  2. tks ad
Vui lòng không chia sẻ bất kỳ chi tiết nhạy cảm hoặc cá nhân nào ở đây.
Cookie Consent
Trang web của chúng tôi sử dụng cookie để nâng cao trải nghiệm của bạn.
Thêm chi tiết
Oops!
Có vẻ như đã xảy ra sự cố với kết nối Internet của bạn. Vui lòng kết nối với internet và bắt đầu duyệt lại.
AdBlock Detected!
Chúng tôi đã phát hiện ra rằng bạn đang sử dụng plugin chặn quảng cáo trong trình duyệt của mình.
Doanh thu mà chúng tôi kiếm được từ quảng cáo được sử dụng để quản lý trang web này, chúng tôi yêu cầu bạn đưa trang web của chúng tôi vào danh sách trắng trong plugin chặn quảng cáo của bạn.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.