Tạo button chia sẻ để mở khóa link trên blogger

Tạo button chia sẻ để mở khóa link trên blogger
Vui lòng chờ 0 giây...
Cuộn xuống hoặc nhấp vào Đi tới liên kết đến đích
Chúc mừng! Liên kết được tạo

Xin chào các bạn, chắc nhiều bạn cũng muốn làm blog chuyên về chia sẻ file download nhưng lượng truy cập còn quá ít nên người dùng thường click vào link download rồi out luôn.

Vậy làm sao để cho khách download file phải chia sẻ bài viết của blog thì mới được clock vào link download, vì vậy nay mình chia sẻ cho các bạn tạo button chia sẻ bài viết để nhìn thấy link.

Tạo button chia sẻ để mở khóa link trên blogger
Tạo button chia sẻ để mở khóa link trên blogger

Các bạn hãy xem demo bên dưới, nếu ok thì tiếp tục làm theo hướng dẫn:

Tạo nút chia sẻ để mở khóa link

Bước 1: Trước hết Đăng nhập vào Trang tổng quan Blogger.

Bước 2: Trên bảng điều khiển Blogger, nhấp vào Chủ đề.

Bước 3: Nhấp vào biểu tượng mũi tên xuống bên cạnh nút 'TÙY CHỈNH'.

Bước 4: Nhấp vào Chỉnh sửa HTML, bạn sẽ được chuyển đến trang chỉnh sửa.

Bước 5: Bây giờ tìm kiếm mã ]]></b:skin> và dán các mã CSS sau ngay trên vào nó.

/* Share button to unlock link */
.gh-shbx-wrap{position:relative;text-align:center;display:inline-block;border-radius:5px;border:1px solid #ddd;background-color:#fefefe;color:#48525c;width:100%;padding:10px}
.gh-shbx-wrap h2{text-align:center;margin-top:0;font-size:20px}
button.gh-shtu-btn.lock{cursor:not-allowed;background-color:#858480}button.gh-shtu-btn.lock:hover{opacity:1}
button.gh-shtu-btn{position:relative;display:flex;justify-content: center;align-items:center;text-align:center;margin:10px auto;padding:10px 25px;outline:0;border:0;border-radius:30px;line-height:20px;color:#fefefe;background-color:#f89000;font-size:15px;width:calc(50% - 40px)}
button.gh-shtu-btn:hover{opacity:0.8;}
#ghshtu-made-by{display:none} 
@media screen and (max-width:500px){button.gh-shtu-btn{width:calc(100% - 90px)}}
@keyframes ghload{0%{transform:rotate(0deg);transform:rotate(0deg)}100%{transform:rotate(360deg);transform:rotate(360deg)}}
@-webkit-keyframes ghload{0%{transform:rotate(0deg);transform:rotate(0deg)}100%{transform:rotate(360deg);transform:rotate(360deg)}}

/* Button icon */
button.gh-shtu-btn.load:after{content:'';position:absolute;right:25px;top:12px;padding:5px;z-index:2;width:10px;height:10px;border:solid 2px transparent;border-top-color:#fff;border-left-color:#fff;border-radius:50%;animation:ghload 400ms linear infinite;-webkit-animation:ghload 400ms linear infinite}
button.gh-shtu-btn.fns:before{content:'';position:absolute;left:15px;top:10px;padding:10px;z-index:2;background:url('data:image/svg+xml,<svg viewBox='0 0 24 24' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'><path fill='%23fff' d='M21,7L9,19L3.5,13.5L4.91,12.09L9,16.17L19.59,5.59L21,7Z' /></svg>') center / 12px no-repeat;background-size:20px 20px} 
button.gh-shtu-btn.fb:before{content:'';position:absolute;left:15px;top:10px;padding:10px;z-index:2;background:url('data:image/svg+xml,<svg viewBox='0 0 24 24' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'><path fill='%23fff' d='M12 2.04C6.5 2.04 2 6.53 2 12.06C2 17.06 5.66 21.21 10.44 21.96V14.96H7.9V12.06H10.44V9.85C10.44 7.34 11.93 5.96 14.22 5.96C15.31 5.96 16.45 6.15 16.45 6.15V8.62H15.19C13.95 8.62 13.56 9.39 13.56 10.18V12.06H16.34L15.89 14.96H13.56V21.96A10 10 0 0 0 22 12.06C22 6.53 17.5 2.04 12 2.04Z' /></svg>') center / 12px no-repeat;background-size:20px 20px}
button.gh-shtu-btn.tw:before{content:'';position:absolute;left:15px;top:10px;padding:10px;z-index:2;background:url('data:image/svg+xml,<svg viewBox='0 0 24 24' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'><path fill='%23fff' d='M22.46,6C21.69,6.35 20.86,6.58 20,6.69C20.88,6.16 21.56,5.32 21.88,4.31C21.05,4.81 20.13,5.16 19.16,5.36C18.37,4.5 17.26,4 16,4C13.65,4 11.73,5.92 11.73,8.29C11.73,8.63 11.77,8.96 11.84,9.27C8.28,9.09 5.11,7.38 3,4.79C2.63,5.42 2.42,6.16 2.42,6.94C2.42,8.43 3.17,9.75 4.33,10.5C3.62,10.5 2.96,10.3 2.38,10C2.38,10 2.38,10 2.38,10.03C2.38,12.11 3.86,13.85 5.82,14.24C5.46,14.34 5.08,14.39 4.69,14.39C4.42,14.39 4.15,14.36 3.89,14.31C4.43,16 6,17.26 7.89,17.29C6.43,18.45 4.58,19.13 2.56,19.13C2.22,19.13 1.88,19.11 1.54,19.07C3.44,20.29 5.7,21 8.12,21C16,21 20.33,14.46 20.33,8.79C20.33,8.6 20.33,8.42 20.32,8.23C21.16,7.63 21.88,6.87 22.46,6Z' /></svg>') center / 12px no-repeat;background-size:20px 20px}
button.gh-shtu-btn.tl:before{content:'';position:absolute;left:15px;top:10px;padding:10px;z-index:2;background:url('data:image/svg+xml,<svg viewBox='0 0 24 24' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'><path fill='%23fff' d='M2,21L23,12L2,3V10L17,12L2,14V21Z' /></svg>') center / 12px no-repeat;background-size:20px 20px}
button.gh-shtu-btn.ulck:before{content:'';position:absolute;left:15px;top:10px;padding:10px;z-index:2;background:url('data:image/svg+xml,<svg viewBox='0 0 24 24' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'><path fill='%23fff' d='M18 1C15.24 1 13 3.24 13 6V8H4C2.9 8 2 8.89 2 10V20C2 21.11 2.9 22 4 22H16C17.11 22 18 21.11 18 20V10C18 8.9 17.11 8 16 8H15V6C15 4.34 16.34 3 18 3C19.66 3 21 4.34 21 6V8H23V6C23 3.24 20.76 1 18 1M10 13C11.1 13 12 13.89 12 15C12 16.11 11.11 17 10 17C8.9 17 8 16.11 8 15C8 13.9 8.9 13 10 13Z' /></svg>') center / 12px no-repeat;background-size:20px 20px}
button.gh-shtu-btn.lock:before{content:'';position:absolute;left:15px;top:10px;padding:10px;z-index:2;background:url('data:image/svg+xml,<svg viewBox='0 0 24 24' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'><path fill='%23fff' d='M12,17A2,2 0 0,0 14,15C14,13.89 13.1,13 12,13A2,2 0 0,0 10,15A2,2 0 0,0 12,17M18,8A2,2 0 0,1 20,10V20A2,2 0 0,1 18,22H6A2,2 0 0,1 4,20V10C4,8.89 4.9,8 6,8H7V6A5,5 0 0,1 12,1A5,5 0 0,1 17,6V8H18M12,3A3,3 0 0,0 9,6V8H15V6A3,3 0 0,0 12,3Z' /></svg>') center / 12px no-repeat;background-size:20px 20px}
  
/* CSS dark mode change the class if different or delete this section */
.darkMode .gh-shbx-wrap{background-color:#1e1e1e;color:#fefefe}
.darkMode .gh-shbx-wrap{border-color:rgba(255,255,255,.1)}

Bước 6: Tiếp tục hãy thêm JavaScript sau ngay bên trên vào thẻ </body>. Nếu bạn không tìm thấy nó, nó có thể đã được phân tích cú pháp &lt;/body&gt;.

<b:if cond='data:view.isSingleItem and !data:view.isPreview'>
<!--[The script doesn't work if you remove the creator credit]-->
<div class='made-by-gh' style='display:none'>www.giahuy.net</div>
<script>
//<![CDATA[
// Share button to unlock link
var ghshtuset =[5000,'Loading...','Đã hoàn thành']; // 5 giây tải sau đó hiển thị văn bản (kết thúc)
var ghshdws = 'Tải xuống đã mở khóa'; // Mở văn bản nút tải xuống

var _0x524357=_0x5e1d,_0x33ad3b=_0x1d44;(function(_0x40b0a8,_0x584f58){var _0x2e8632=_0x5e1d,_0x57b495=_0x1d44,_0x3ea1fd=_0x40b0a8();while(!![]){try{var _0x1cc2eb=parseInt(_0x57b495(0x233))/0x1+parseInt(_0x57b495(0x23b))/0x2+-parseInt(_0x2e8632(0x210,'!qT2'))/0x3*(-parseInt(_0x57b495(0x1ea))/0x4)+-parseInt(_0x57b495(0x1ef))/0x5+-parseInt(_0x2e8632(0x223,']Wmr'))/0x6+parseInt(_0x57b495(0x240))/0x7+parseInt(_0x57b495(0x238))/0x8;if(_0x1cc2eb===_0x584f58)break;else _0x3ea1fd['push'](_0x3ea1fd['shift']());}catch(_0xf314a0){_0x3ea1fd['push'](_0x3ea1fd['shift']());}}}(_0x4f58,0x4eddc));var shtulc=location['href'];document[_0x33ad3b(0x1dc)](_0x524357(0x23d,'UfEP'))['addEventListener'](_0x524357(0x215,'GdhS'),shfb);function shfb(){var _0x502f37=_0x33ad3b,_0x2e12b1=_0x524357,_0x37c04f=_0x2e12b1(0x222,'[15q');window[_0x502f37(0x248)](_0x37c04f+shtulc,_0x502f37(0x1de));var _0x24e2ce=document[_0x2e12b1(0x245,'V@tR')]('.gh-shtu-btn.fb');_0x24e2ce[_0x502f37(0x21b)][_0x2e12b1(0x1ff,'nHL7')](_0x502f37(0x249)),_0x24e2ce[_0x502f37(0x1e2)]=ghshtuset[0x1],setTimeout(()=>{var _0x3aab26=_0x502f37,_0x43b1df=_0x2e12b1;_0x24e2ce['innerText']=ghshtuset[0x2],_0x24e2ce['classList'][_0x43b1df(0x200,'eYWr')](_0x43b1df(0x1fd,'1rt2')),_0x24e2ce['classList'][_0x3aab26(0x20d)]('fb'),_0x24e2ce['classList'][_0x43b1df(0x22d,')(1s')](_0x43b1df(0x241,'SrjW')),document['querySelector'](_0x43b1df(0x1fb,'etok'))[_0x3aab26(0x1e9)]=![];},ghshtuset[0x0]);}document[_0x524357(0x1f1,'d]1!')](_0x524357(0x243,'Y0(Y'))[_0x33ad3b(0x21d)]('click',shtw);function shtw(){var _0x47e96a=_0x524357,_0x50b07f=_0x33ad3b,_0x3d27d8=_0x50b07f(0x1d8);window[_0x47e96a(0x201,'UfEP')](_0x3d27d8+shtulc,'_blank');var _0xb10ddc=document['querySelector']('.gh-shtu-btn.tw');_0xb10ddc[_0x47e96a(0x22c,'UfEP')][_0x50b07f(0x1fa)](_0x50b07f(0x249)),_0xb10ddc[_0x47e96a(0x23c,'I&tk')]=ghshtuset[0x1],setTimeout(()=>{var _0x157ddc=_0x47e96a,_0x1e6a6f=_0x50b07f;_0xb10ddc['innerText']=ghshtuset[0x2],_0xb10ddc['classList']['remove']('load'),_0xb10ddc[_0x1e6a6f(0x21b)][_0x157ddc(0x247,'[15q')]('tw'),_0xb10ddc[_0x157ddc(0x229,'[15q')][_0x157ddc(0x1e8,'&RLR')](_0x1e6a6f(0x202)),document[_0x1e6a6f(0x1dc)](_0x157ddc(0x1e3,'a)z2'))[_0x157ddc(0x24b,'nHL7')]=![];},ghshtuset[0x0]);}document[_0x33ad3b(0x1dc)](_0x524357(0x213,'qxyt'))['addEventListener'](_0x33ad3b(0x208),shpn);function shpn(){var _0x5b39ce=_0x524357,_0x1f3913=_0x33ad3b,_0x4a0a8d=_0x1f3913(0x21a),_0x2f0954=document['querySelector'](_0x5b39ce(0x1ed,'nzyM'))[_0x1f3913(0x1e7)](_0x5b39ce(0x21c,'AqcW')),_0x12f8e5=_0x1f3913(0x1da);window[_0x5b39ce(0x214,'nHL7')](_0x4a0a8d+shtulc+_0x12f8e5+_0x2f0954,'_blank');var _0x3cc6c6=document['querySelector'](_0x1f3913(0x1e6));_0x3cc6c6[_0x1f3913(0x21b)][_0x5b39ce(0x231,'raa@')](_0x1f3913(0x249)),_0x3cc6c6[_0x5b39ce(0x23e,'2O*B')]=ghshtuset[0x1],setTimeout(()=>{var _0x26022d=_0x5b39ce,_0xfd1cc0=_0x1f3913;_0x3cc6c6[_0xfd1cc0(0x1e2)]=ghshtuset[0x2],_0x3cc6c6['classList']['remove'](_0x26022d(0x20b,']FId')),_0x3cc6c6['classList']['remove']('pn'),_0x3cc6c6[_0x26022d(0x1f2,'yCm8')]['add'](_0xfd1cc0(0x202)),document[_0xfd1cc0(0x1dc)]('#gh-shWa')[_0xfd1cc0(0x1e9)]=![];},ghshtuset[0x0]);}document[_0x524357(0x23f,'3pQ9')](_0x33ad3b(0x1e1))[_0x524357(0x230,'eYWr')](_0x33ad3b(0x208),shwa);function _0x1d44(_0x2b96d1,_0x185bb8){var _0x4f58b7=_0x4f58();return _0x1d44=function(_0x1d44d4,_0x446f60){_0x1d44d4=_0x1d44d4-0x1d8;var _0x18b9c5=_0x4f58b7[_0x1d44d4];if(_0x1d44['YqJZom']===undefined){var _0xf1a319=function(_0x5e1d77){var _0x540d57='abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789+/=';var _0x4af34e='',_0x1bc0ad='';for(var _0x878258=0x0,_0x4096dd,_0xb2d733,_0x37c04f=0x0;_0xb2d733=_0x5e1d77['charAt'](_0x37c04f++);~_0xb2d733&&(_0x4096dd=_0x878258%0x4?_0x4096dd*0x40+_0xb2d733:_0xb2d733,_0x878258++%0x4)?_0x4af34e+=String['fromCharCode'](0xff&_0x4096dd>>(-0x2*_0x878258&0x6)):0x0){_0xb2d733=_0x540d57['indexOf'](_0xb2d733);}for(var _0x24e2ce=0x0,_0x3d27d8=_0x4af34e['length'];_0x24e2ce<_0x3d27d8;_0x24e2ce++){_0x1bc0ad+='%'+('00'+_0x4af34e['charCodeAt'](_0x24e2ce)['toString'](0x10))['slice'](-0x2);}return decodeURIComponent(_0x1bc0ad);};_0x1d44['JfhJRe']=_0xf1a319,_0x2b96d1=arguments,_0x1d44['YqJZom']=!![];}var _0x352f19=_0x4f58b7[0x0],_0x4e6712=_0x1d44d4+_0x352f19,_0x5b75b9=_0x2b96d1[_0x4e6712];return!_0x5b75b9?(_0x18b9c5=_0x1d44['JfhJRe'](_0x18b9c5),_0x2b96d1[_0x4e6712]=_0x18b9c5):_0x18b9c5=_0x5b75b9,_0x18b9c5;},_0x1d44(_0x2b96d1,_0x185bb8);}function shwa(){var _0x5e0f15=_0x33ad3b,_0x451c92=_0x524357,_0x35a503=_0x451c92(0x219,'P(ZN');window['open'](_0x35a503+shtulc,'_blank');var _0xb1a49e=document[_0x5e0f15(0x1dc)](_0x451c92(0x1f7,']FId'));_0xb1a49e['classList'][_0x451c92(0x226,'2O*B')](_0x451c92(0x20c,'hD2P')),_0xb1a49e[_0x451c92(0x204,'0s#n')]=ghshtuset[0x1],setTimeout(()=>{var _0x32f0ab=_0x451c92,_0x5ef029=_0x5e0f15;_0xb1a49e[_0x5ef029(0x1e2)]=ghshtuset[0x2],_0xb1a49e['classList'][_0x32f0ab(0x21e,'Wd6w')]('load'),_0xb1a49e['classList'][_0x32f0ab(0x22a,'NIy6')]('wa'),_0xb1a49e[_0x5ef029(0x21b)][_0x32f0ab(0x20f,'GdhS')](_0x32f0ab(0x22b,'P(ZN')),document['querySelector'](_0x5ef029(0x23a))[_0x32f0ab(0x246,'3pQ9')]=![];},ghshtuset[0x0]);}document[_0x33ad3b(0x1dc)](_0x524357(0x1df,']FId'))['addEventListener'](_0x524357(0x225,']Wmr'),shtl);function shtl(){var _0x4aa71a=_0x524357,_0x3ad7c6=_0x33ad3b,_0x5661f8=_0x3ad7c6(0x1db);window[_0x3ad7c6(0x248)](_0x5661f8+shtulc,_0x3ad7c6(0x1de));var _0x10178a=document[_0x3ad7c6(0x1dc)](_0x3ad7c6(0x227));_0x10178a[_0x3ad7c6(0x21b)]['add']('load'),_0x10178a[_0x4aa71a(0x1f5,'C$cJ')]=ghshtuset[0x1],setTimeout(()=>{var _0x2254b1=_0x4aa71a,_0x492d2d=_0x3ad7c6;_0x10178a[_0x492d2d(0x1e2)]=ghshtuset[0x2],_0x10178a[_0x2254b1(0x203,'WSyD')]['remove'](_0x2254b1(0x242,'J3b!')),_0x10178a[_0x2254b1(0x237,'hD2P')][_0x492d2d(0x20d)]('tl'),_0x10178a[_0x2254b1(0x22c,'UfEP')][_0x2254b1(0x1fe,'AqcW')]('fns'),document[_0x492d2d(0x1dc)](_0x2254b1(0x1e4,']Wmr'))[_0x2254b1(0x209,'[15q')]=![],document[_0x492d2d(0x1dc)]('#gh-shDw')['classList'][_0x492d2d(0x20d)](_0x492d2d(0x1f8)),document[_0x492d2d(0x1dc)]('#gh-shDw')[_0x492d2d(0x21b)][_0x2254b1(0x1ec,'r2Bs')](_0x2254b1(0x1f3,'AqcW')),document[_0x2254b1(0x218,'P(ZN')]('#gh-shDw')['innerText']=ghshdws;},ghshtuset[0x0]);}function _0x5e1d(_0x2b96d1,_0x185bb8){var _0x4f58b7=_0x4f58();return _0x5e1d=function(_0x1d44d4,_0x446f60){_0x1d44d4=_0x1d44d4-0x1d8;var _0x18b9c5=_0x4f58b7[_0x1d44d4];if(_0x5e1d['BMkPEX']===undefined){var _0xf1a319=function(_0x540d57){var _0x4af34e='abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789+/=';var _0x1bc0ad='',_0x878258='';for(var _0x4096dd=0x0,_0xb2d733,_0x37c04f,_0x24e2ce=0x0;_0x37c04f=_0x540d57['charAt'](_0x24e2ce++);~_0x37c04f&&(_0xb2d733=_0x4096dd%0x4?_0xb2d733*0x40+_0x37c04f:_0x37c04f,_0x4096dd++%0x4)?_0x1bc0ad+=String['fromCharCode'](0xff&_0xb2d733>>(-0x2*_0x4096dd&0x6)):0x0){_0x37c04f=_0x4af34e['indexOf'](_0x37c04f);}for(var _0x3d27d8=0x0,_0xb10ddc=_0x1bc0ad['length'];_0x3d27d8<_0xb10ddc;_0x3d27d8++){_0x878258+='%'+('00'+_0x1bc0ad['charCodeAt'](_0x3d27d8)['toString'](0x10))['slice'](-0x2);}return decodeURIComponent(_0x878258);};var _0x5e1d77=function(_0x4a0a8d,_0x2f0954){var _0x12f8e5=[],_0x3cc6c6=0x0,_0x35a503,_0xb1a49e='';_0x4a0a8d=_0xf1a319(_0x4a0a8d);var _0x5661f8;for(_0x5661f8=0x0;_0x5661f8<0x100;_0x5661f8++){_0x12f8e5[_0x5661f8]=_0x5661f8;}for(_0x5661f8=0x0;_0x5661f8<0x100;_0x5661f8++){_0x3cc6c6=(_0x3cc6c6+_0x12f8e5[_0x5661f8]+_0x2f0954['charCodeAt'](_0x5661f8%_0x2f0954['length']))%0x100,_0x35a503=_0x12f8e5[_0x5661f8],_0x12f8e5[_0x5661f8]=_0x12f8e5[_0x3cc6c6],_0x12f8e5[_0x3cc6c6]=_0x35a503;}_0x5661f8=0x0,_0x3cc6c6=0x0;for(var _0x10178a=0x0;_0x10178a<_0x4a0a8d['length'];_0x10178a++){_0x5661f8=(_0x5661f8+0x1)%0x100,_0x3cc6c6=(_0x3cc6c6+_0x12f8e5[_0x5661f8])%0x100,_0x35a503=_0x12f8e5[_0x5661f8],_0x12f8e5[_0x5661f8]=_0x12f8e5[_0x3cc6c6],_0x12f8e5[_0x3cc6c6]=_0x35a503,_0xb1a49e+=String['fromCharCode'](_0x4a0a8d['charCodeAt'](_0x10178a)^_0x12f8e5[(_0x12f8e5[_0x5661f8]+_0x12f8e5[_0x3cc6c6])%0x100]);}return _0xb1a49e;};_0x5e1d['VjMCBP']=_0x5e1d77,_0x2b96d1=arguments,_0x5e1d['BMkPEX']=!![];}var _0x352f19=_0x4f58b7[0x0],_0x4e6712=_0x1d44d4+_0x352f19,_0x5b75b9=_0x2b96d1[_0x4e6712];return!_0x5b75b9?(_0x5e1d['lbHxWj']===undefined&&(_0x5e1d['lbHxWj']=!![]),_0x18b9c5=_0x5e1d['VjMCBP'](_0x18b9c5,_0x446f60),_0x2b96d1[_0x4e6712]=_0x18b9c5):_0x18b9c5=_0x5b75b9,_0x18b9c5;},_0x5e1d(_0x2b96d1,_0x185bb8);}function _0x4f58(){var _0x1d3308=['fCkUWOxdVCoPcqu8','W6KrFH57k1RdUq','AhjLzG','lMDOlxnODhuTyNrUlNbU','z2v0qxr0CMLIDxrL','b8olWQS','zgLZywjSzwq','mtK5ndHXyMLoz0q','z2v0rwXLBwvUDej5swq','WODnW7K','WOVcMhq','W4RcKsyAitf1WPDCamo5WRZdIxXrW4K','mtiXodCYnvDgtNvewq','Aw5KzxHpzG','WPqtiahcTrb3dCooE8k0i8kJ','W4hdQeBdPcVdHGVcHw8','WQJcSSk3WQ0','BgvUz3rO','d8olD8k2l2ldMsum','W4ZcMZlcGXe','yI0qFSoZW4BcQCkjW5xdJmoCa3CsWPm','Bg9JAW','zNjVBunOyxjdB2rL','ywrK','p8kACeWnWR9zfa','xCoCWQNcO8oQa8krWQ5j','CNOctW','WRZcUSkW','WRfWzG','WRVcS2OKlrG','W4ldQgBcUW','zM5Z','gqj3vHZdQ8k+W4TA','WRDUWONdPCoMgH3cI8kw','Bg9JyxrPB24','nSoGWOzgW5xdPKpcSSkPEmo2W5ldPWuOW60NxrpcGXKBWQjwimknW7ymWOvcbmk+WP5+yCkxWQ8EwYmfqbJcJayrgCoRFSkfohGaW5GTWOfdAH/cRCouyfzqW4u','y2HHCKf0','y2XPy2S','b04GrdS8W4Kp','W4pcMJeRotv2WOy','icuznW','WQZdNSktW4q','CMvTB3zL','WQH4W6KHeH3dRG','WPNdMrW','W6RcR13cT8kNv8ojW6a','WR7cTSk1WRr1FeixW67cUW','x3v0zJHFA2v5','uSk7Df06pKWT','WR9KzZ0','WPVdKrhcQbC','pc9IpIbJAmAWysbOB+g6OxqGXjhHU5LUzY48l3a+pha+tgNdQM4GAog7HYb24BUBAsbHzg1PBIa8At4OBNrNAwfODxLaAwnSB3vKlMnVBsK8l2K+imsr4BUdimsrXRdHU6nJigVdRwnOigHV4BQHDcbNAEg6PxKGCgJdQxaUpc9WpJXKAxyGAwq9j3rPBwuTB3v0lxrLBxbSyxrLjZ48l2rPDJ48zgL2igLKpsDYzxn1BhrZjZ48l2rPDJ48l2rPDJ48l2rPDJ4','WQFdNXtcQHjS','W6HYWR5zW6/cLs3cKCorWPSeW5vM','W7fZWQ9BW6xdVgFdKSovWOGzWPrJkLNcLSkPqaddHSoccaZdHGTeWOHLzSoEBNjRW4um','Ahr0Chm6lY9WAw50zxjLC3qUy29Tl3bPBI9JCMvHDguVyNv0Dg9UlZ91CMW9','y2XHC3nmAxn0','WQ7cRmk3','ywrKrxzLBNrmAxn0zw5LCG','Fmk4AmkeW4iQ','a03cGeJdHCoDWP0qcdZcGeS/bmoKWOFcH8kuW7DOvCk/ms8mWQ8wWRZdRwFcPGy','z8kZA8koW4yhg8oKWOm','W5JcGtRcHtve','c1mNvsPQWOneW6ONdffGzhJcKWS0CSouk8olW5/dQmkvmrtdSCkcdtdcMCowW6jTWPXQW5q','W7LgiWO7EIRdOuu/WQBdVLO','W67dNmktW4qLW7pcSSkigeeb','WQKAF1bJ','W6v2WQS','lMDOlxnODhuTyNrUlNrS','W6BcP2/dTKaBWQC','aeSYvIOCW4uyW6K','WRnZW6aRhdC','W79PWQG','W47dTglcPLdcVfyrAq','W6Lssq','eYeDkSotW5RcRW','WPZcOtRdOrVcGv0luWDG','WQJcSMmolrHBW6T8DSkWtGpdT2VdLG','q8kxxG','CMvWBgfJzq','mJKXoty5r2z4sxvs','WO/dJXhcVXK','WRDUWOpdPCoSar4','WPFdGMBdJSoxWRdcJdlcM8kYWRKLWQBdVeCaW5zWWPRcLa','WQpdNCktW5mZWPlcUCkcqq','mJy2ndu4ne1LCwnmsa','y2HHCKnVzgvbDa','i2DOlxnOvgW','mtm3mdK0CLL1we1f','xCoCWQNcO8oQh8kGWPTX','WO7dV2VdUfdcMhKa','W618WQhcTWuGeruQ','WRO9AGxdQmk+W7bwW6hdLKGrca','mJiYnZGYmfHHCLLpuW','WRmYzG','W4tdHgPi','vSkLAtXaW7VdQ8ol','phn0EwXLpIn3yxjUAw5NihnWyw57zM9UDc1ZAxPLoJuWChH9i3DHCM5PBMD7Cg9ZAxrPB246igzPEgvKiwLTCg9YDgfUDdT6lwLUzgv4oIa5otK5otKHAw1WB3j0yw50o3rVCdOGmcfPBxbVCNrHBNq7BgvMDdOGmcfPBxbVCNrHBNq7D2LKDgG6ideWmcuHAw1WB3j0yw50o2HLAwDODdOGmtaWjsfPBxbVCNrHBNq7zgLZCgXHEtOGzMXLEcfPBxbVCNrHBNq7yMfJA2DYB3vUzdOGCMDIysGWldaSmcWUncKHAw1WB3j0yw50o30JD2fYBMLUzY13CMfWE2rPC3bSyxK6igjSB2nRiwLTCg9YDgfUDdTTyxjNAw46igf1Dg8HAw1WB3j0yw50o3DPzhrOoIa2mdbWEcfPBxbVCNrHBNq7Bwf4lxDPzhrOoIa5mcuHAw1WB3j0yw50o3rLEhqTywXPz246ignLBNrLCIfPBxbVCNrHBNq7yMfJA2DYB3vUzdOGi2zMzIfPBxbVCNrHBNq7CgfKzgLUzZOGndbWEcfPBxbVCNrHBNq7yM9YzgvYlxjHzgL1CZOGohb4iwLTCg9YDgfUDdT9i3DHCM5PBMCGAdr7zM9UDc1ZAxPLoJiWChH9i3DHCM5PBMCGyxTWB3nPDgLVBJPYzwXHDgL2ztTKAxnWBgf5oMjSB2nRo21HCMDPBJOWigf1Dg87zM9UDc1ZAxPLoJe0ChG7zM9UDc13zwLNAhq6nJaWo2nVBg9YoImWmdyYnMi7Fsn0Aw1Llw91Dc10zw1WBgf0zxTTyxjNAw46mJvWEcaWidmWChGGmdTKAxnWBgf5oMLUBgLUzs1IBg9JAZTIB3jKzxiTCMfKAxvZoJeWmcu7D2LKDgG6nZbWEdTOzwLNAhq6nZbWEdTSAw5LlwHLAwDODdO2nxb4o2nVBg9YoImZm2i1ztu7yM9YzgvYlxjHzgL1CZO1mcu7yM9YzgvYoJjWEcbZB2XPzcaJmZnInwu1o2zVBNqTC2L6ztOZnxb4o2zVBNqTD2vPz2H0oJeWmh08l3n0EwXLpJXKAxyGAwq9j3DHCM5PBMCNpJXKAxyGAwq9j3DHCM5PBMCTD3jHCcC+pgG0pKpHUQnUAcbIW6fVitWVAdq+pha+r2NHUQv5ihbOW6LWignOBYb0CMfUzYb3zwiGpgi+','W5yepCooWRHoW7hcSJtdL1ngWOu','WQ8HFbBdS8kbW7bE','eui+sI81','B3bLBG','Bg9Hza','e8kWBNXWW7VdNSooW6tcHX3dRG','WRr9Ctics8o/fa','Ahr0Chm6lY90D2L0DgvYlMnVBs9ZAgfYzt91CMW9','hqTIyapdGSk6W51aasS4nCkU','jM1LzgLHpq','Ahr0Chm6lY90lM1Ll3nOyxjLl3vYBd91CMW9','CxvLCNLtzwXLy3rVCG','eqTV','x2jSyw5R','BY0qFSoZW4BcICkq','Aw5Uzxjive1m','i2DOlxnOv2e','Aw5UzxjuzxH0'];_0x4f58=function(){return _0x1d3308;};return _0x4f58();}document[_0x33ad3b(0x1dc)]('#gh-shDw')[_0x524357(0x1ee,'yi^A')]('click',shdw);function shdw(){var _0x368af1=_0x524357,_0x2a8660=_0x33ad3b;window[_0x2a8660(0x248)](ghShtg,_0x368af1(0x217,'GdhS'));};var unbase={'_keyStr':_0x524357(0x206,'&RLR'),'key':function(_0x126f4){var _0x31147e=_0x524357,_0x33ffec=_0x33ad3b,_0x559324,_0x1ffc24,_0x25281c,_0x1c7733,_0x5814b3,_0x6bc237,_0x293ac0='',_0x429ea9=0x0;for(_0x126f4=_0x126f4[_0x33ffec(0x232)](/[^A-Za-z0-9\+\/\=]/g,'');_0x429ea9<_0x126f4['length'];){_0x559324=this[_0x31147e(0x228,'^Umf')][_0x31147e(0x20e,'NIy6')](_0x126f4[_0x31147e(0x221,'tq*l')](_0x429ea9++))<<0x2|(_0x1c7733=this['_keyStr']['indexOf'](_0x126f4['charAt'](_0x429ea9++)))>>0x4,_0x1ffc24=(0xf&_0x1c7733)<<0x4|(_0x5814b3=this[_0x31147e(0x22e,']FId')][_0x31147e(0x235,'0s#n')](_0x126f4[_0x33ffec(0x207)](_0x429ea9++)))>>0x2,_0x25281c=(0x3&_0x5814b3)<<0x6|(_0x6bc237=this['_keyStr'][_0x33ffec(0x1f0)](_0x126f4['charAt'](_0x429ea9++))),_0x293ac0+=String['fromCharCode'](_0x559324),0x40!=_0x5814b3&&(_0x293ac0+=String['fromCharCode'](_0x1ffc24)),0x40!=_0x6bc237&&(_0x293ac0+=String[_0x33ffec(0x1f9)](_0x25281c));};return unbase[_0x33ffec(0x212)](_0x293ac0);},'_utf8_key':function(_0x185f69){var _0x26295c=_0x524357,_0x2e11fd=_0x33ad3b;for(var _0x1f43ba='',_0x398246=0x0,_0xfd93e1=c1=c2=0x0;_0x398246<_0x185f69[_0x2e11fd(0x1f4)];){(_0xfd93e1=_0x185f69[_0x26295c(0x211,'AqcW')](_0x398246))<0x80?(_0x1f43ba+=String[_0x26295c(0x24a,'Y0(Y')](_0xfd93e1),_0x398246++):0xbf<_0xfd93e1&&_0xfd93e1<0xe0?(c2=_0x185f69['charCodeAt'](_0x398246+0x1),_0x1f43ba+=String['fromCharCode']((0x1f&_0xfd93e1)<<0x6|0x3f&c2),_0x398246+=0x2):(c2=_0x185f69['charCodeAt'](_0x398246+0x1),c3=_0x185f69[_0x2e11fd(0x239)](_0x398246+0x2),_0x1f43ba+=String['fromCharCode']((0xf&_0xfd93e1)<<0xc|(0x3f&c2)<<0x6|0x3f&c3),_0x398246+=0x3);};return _0x1f43ba;}},checkCode=document['querySelector'](_0x524357(0x224,'hD2P')),license=unbase['key'](_0x524357(0x236,'nzyM')),directUrl=unbase[_0x524357(0x1dd,'WSyD')](_0x524357(0x21f,'*YAZ')),timerWrong=0xf,urlOriginal=window[_0x33ad3b(0x205)][_0x524357(0x20a,'yi^A')],warningLicense=_0x33ad3b(0x244)+urlOriginal+_0x33ad3b(0x216);if(checkCode==null){document[_0x524357(0x234,'GdhS')](warningLicense);var downloadTimer=setInterval(function timeCount(){var _0xe0e8db=_0x524357,_0x346110=_0x33ad3b;timerWrong-=0x1,document[_0x346110(0x1eb)]('time-out-template')[_0xe0e8db(0x220,'Wd6w')]=timerWrong,timerWrong<=0x0&&(clearInterval(downloadTimer),window['location'][_0x346110(0x1e5)]=directUrl);},0x3e8);}else{var checkLicense=checkCode[_0x524357(0x1fc,'I&tk')];if(checkLicense!=license){document[_0x524357(0x1f6,'tq*l')](warningLicense);var downloadTimer=setInterval(function timeCount(){var _0x29961d=_0x33ad3b,_0x19f29f=_0x524357;timerWrong-=0x1,document[_0x19f29f(0x1d9,'WSyD')]('time-out-template')[_0x29961d(0x1e0)]=timerWrong,timerWrong<=0x0&&(clearInterval(downloadTimer),window[_0x29961d(0x205)][_0x29961d(0x1e5)]=directUrl);},0x3e8);}}
//]]> 
</script>
</b:if>

Chú ý:
Những từ chúng tôi tô màu xanh các bạn thay đổi nội dung cho hợp lý.

Bước 7: Lưu các thay đổi bằng cách nhấp vào biểu tượng này .

Bước 8: Vậy là xong! Thêm các mã HTML sau vào Bài đăng trên Blog của bạn thông qua Chế độ xem HTML để hiển thị button chia sẻ để mở khóa link.

<div class='gh-shbx-wrap'>
<h2>Chia sẻ để mở khóa</h2> 
<button class='gh-shtu-btn fb' id='gh-shFb'>Facebook</button>
<button class='gh-shtu-btn tw' id='gh-shTw' disabled>Twitter</button>
<button class='gh-shtu-btn tl' id='gh-shTl' disabled>Telegram</button>
<button class='gh-shtu-btn lock' id='gh-shDw' disabled>Tải xuống đã khóa</button>
</div>

<script>
/*Download url*/
var ghShtg = 'https://drive.google.com/uc?export=download&id=15AmEtjcVJAcbRGvDLK51RnAztrZRea0z';
</script>

Chú ý
* Phần được tô màu xanh các bạn thay bằng url download của mình.
* Để mọi người không view được link, bạn hãy mã hóa script bằng công cụ obfuscator.io

Trên đây là hướng dẫn tạo button chia sẻ để mở khóa link trên blogger.
Nếu có bất cứ thắc mắc nào hãy comment ngay phía dưới cho mình biết nhé.
Chúc các bạn thành công và có một ngày làm việc thật hiệu quả!

Copyright © www.wendycode.com

Về tác giả

Tôi là Nhật Nguyễn, một kỹ sư xây dựng. Nhưng thích tìm hiểu về mã nguồn lập trình web .

Đăng nhận xét

Vui lòng không chia sẻ bất kỳ chi tiết nhạy cảm hoặc cá nhân nào ở đây.
Cookie Consent
Trang web của chúng tôi sử dụng cookie để nâng cao trải nghiệm của bạn.
Thêm chi tiết
Oops!
Có vẻ như đã xảy ra sự cố với kết nối Internet của bạn. Vui lòng kết nối với internet và bắt đầu duyệt lại.
AdBlock Detected!
Chúng tôi đã phát hiện ra rằng bạn đang sử dụng plugin chặn quảng cáo trong trình duyệt của mình.
Doanh thu mà chúng tôi kiếm được từ quảng cáo được sử dụng để quản lý trang web này, chúng tôi yêu cầu bạn đưa trang web của chúng tôi vào danh sách trắng trong plugin chặn quảng cáo của bạn.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.