Tạo subscribe mở khoá link download trên Blogger

Tạo subscribe mở khoá link download trên Blogger
Vui lòng chờ 0 giây...
Cuộn xuống hoặc nhấp vào Đi tới liên kết đến đích
Chúc mừng! Liên kết được tạo

Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ sub để mở khóa link download trên Blogger bằng html css và javascript.

Như trong widget nút phụ để mở khóa nói chung, khi người dùng nhấp vào tải xuống, nó sẽ được chuyển hướng đến phương tiện truyền thông xã hội của chúng tôi, chẳng hạn như Youtube, Instagram, Facebook để yêu cầu người dùng đăng ký hoặc theo dõi phương tiện truyền thông xã hội của chúng tôi trước sau đó liên kết tải xuống sẽ mở ra.

Chúng ta thường gặp phụ tùng nút mở khóa phụ này trên blog tải xuống và nếu bạn hiện đang quản lý blog tải xuống thì tiện ích này sẽ rất phù hợp để cài đặt.

Tạo button sub Youtube unlock link download trên Blogger
Tạo button sub Youtube unlock link download trên Blogger

Đối với bản demo, bạn có thể xem qua nút bên dưới, ok cho những bạn muốn làm cho nó, hãy xem làm thế nào bên dưới.

Nút Đăng ký để mở khóa

Bước 1: Trước hết Đăng nhập vào Trang tổng quan Blogger.

Bước 2: Trên bảng điều khiển Blogger, nhấp vào Chủ đề.

Bước 3: Nhấp vào biểu tượng mũi tên xuống bên cạnh nút 'TÙY CHỈNH'.

Bước 4: Nhấp vào Chỉnh sửa HTML, bạn sẽ được chuyển đến trang chỉnh sửa.

Bước 5: Bây giờ tìm kiếm mã ]]></b:skin> và dán các mã CSS sau ngay trên vào nó.

/* Sub Youtube unlock */ 
button.gh-stu-btn{position:relative;display:flex;justify-content: center;align-items:center;text-align:center;margin:10px auto;padding:1.5em 5em;outline:0;border:0;border-radius:15px;line-height:20px;font-size:15px;font-weight:700;width:calc(100% - 20px);color:#222;background:#f2f3f7;box-shadow:-6px -6px 8px rgb(255 255 255 / 90%),5px 5px 8px rgb(0 0 0 / 7%);}
.gh-stu-cntr{display:flex;margin:auto;align-items:center;flex-direction:column}
.gh-bxdw-wrap{position:relative;text-align:center;display:inline-block;background-color:#f2f3f7;color:#48525c;padding:10px;border-radius:15px;min-width:350px}
.gh-bxdw-wrap h2{text-align:center;margin:0;font-weight:800}
.gh-stu-btn.lock{cursor:not-allowed;opacity:.7}
@media screen and (max-width:400px){.gh-bxdw-wrap{min-width:320px}}

/* Darkmode css */
.drK .gh-bxdw-wrap,.drK button.gh-stu-btn,.drK button.gh-stu-btn span{background-color: #2d2d30;color:#fffdfc}
.drK button.gh-stu-btn,.drK button.gh-stu-btn span,.drK button.gh-stu-btn.right:after{box-shadow: -6px -6px 8px rgb(30 30 30), 5px 5px 8px rgb(0 0 0 / 7%)}
.drK button.gh-stu-btn.right:after{content:'';position:absolute;border-radius:10px;right:17px;top:13px;padding:20px;z-index:2;background:url("data:image/svg+xml,<svg viewBox='0 0 24 24' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'><path fill='%23fffdfc' d='M8.59,16.58L13.17,12L8.59,7.41L10,6L16,12L10,18L8.59,16.58Z' /></svg>") center / 12px no-repeat;background-size:35px 35px}

/* Loading */
.gh-stu-load{animation:ghspin 1.2s linear infinite}@keyframes ghspin{100% {transform:rotate(360deg) } }
button.gh-stu-btn span{position:absolute;border-radius:10px;right:17px;top:17px;padding:6px 6px 2px 6px;z-index:2;background:#f2f3f7;box-shadow:-6px -6px 8px rgb(255 255 255 / 90%),5px 5px 8px rgb(0 0 0 / 7%)}

/* Right arrow icon */
button.gh-stu-btn.right:after{background:#f2f3f7;box-shadow:-6px -6px 8px rgb(255 255 255 / 90%),5px 5px 8px rgb(0 0 0 / 7%)}
button.gh-stu-btn.right:after{content:'';position:absolute;border-radius:10px;right:17px;top:13px;padding:20px;z-index:2;background:url("data:image/svg+xml,<svg viewBox='0 0 24 24' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'><path fill='%23222' d='M8.59,16.58L13.17,12L8.59,7.41L10,6L16,12L10,18L8.59,16.58Z' /></svg>") center / 12px no-repeat;background-size:35px 35px}
  
button.gh-stu-btn.lock:after{content:'';position:absolute;border-radius:10px;right:17px;top:13px;padding:20px;z-index:2;background:url("data:image/svg+xml,<svg viewBox='0 0 24 24' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'><path fill='%236d6e74' d='M8.59,16.58L13.17,12L8.59,7.41L10,6L16,12L10,18L8.59,16.58Z' /></svg>") center / 12px no-repeat;background-size:35px 35px}

/* Link icon */ 
button.gh-stu-btn.dw.lock:after{content:'';position:absolute;border-radius:10px;right:17px;top:13px;padding:20px;z-index:2;background:url("data:image/svg+xml,<svg viewBox='0 0 24 24' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'><path fill='%236d6e74' d='M10.59,13.41C11,13.8 11,14.44 10.59,14.83C10.2,15.22 9.56,15.22 9.17,14.83C7.22,12.88 7.22,9.71 9.17,7.76V7.76L12.71,4.22C14.66,2.27 17.83,2.27 19.78,4.22C21.73,6.17 21.73,9.34 19.78,11.29L18.29,12.78C18.3,11.96 18.17,11.14 17.89,10.36L18.36,9.88C19.54,8.71 19.54,6.81 18.36,5.64C17.19,4.46 15.29,4.46 14.12,5.64L10.59,9.17C9.41,10.34 9.41,12.24 10.59,13.41M13.41,9.17C13.8,8.78 14.44,8.78 14.83,9.17C16.78,11.12 16.78,14.29 14.83,16.24V16.24L11.29,19.78C9.34,21.73 6.17,21.73 4.22,19.78C2.27,17.83 2.27,14.66 4.22,12.71L5.71,11.22C5.7,12.04 5.83,12.86 6.11,13.65L5.64,14.12C4.46,15.29 4.46,17.19 5.64,18.36C6.81,19.54 8.71,19.54 9.88,18.36L13.41,14.83C14.59,13.66 14.59,11.76 13.41,10.59C13,10.2 13,9.56 13.41,9.17Z' /></svg>") center / 12px no-repeat;background-size:30px 30px}
button.gh-stu-btn.dwdw:after{content:'';position:absolute;border-radius:10px;right:17px;top:13px;padding:20px;z-index:2;background:url("data:image/svg+xml,<svg viewBox='0 0 24 24' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'><path fill='%23008000' d='M10.59,13.41C11,13.8 11,14.44 10.59,14.83C10.2,15.22 9.56,15.22 9.17,14.83C7.22,12.88 7.22,9.71 9.17,7.76V7.76L12.71,4.22C14.66,2.27 17.83,2.27 19.78,4.22C21.73,6.17 21.73,9.34 19.78,11.29L18.29,12.78C18.3,11.96 18.17,11.14 17.89,10.36L18.36,9.88C19.54,8.71 19.54,6.81 18.36,5.64C17.19,4.46 15.29,4.46 14.12,5.64L10.59,9.17C9.41,10.34 9.41,12.24 10.59,13.41M13.41,9.17C13.8,8.78 14.44,8.78 14.83,9.17C16.78,11.12 16.78,14.29 14.83,16.24V16.24L11.29,19.78C9.34,21.73 6.17,21.73 4.22,19.78C2.27,17.83 2.27,14.66 4.22,12.71L5.71,11.22C5.7,12.04 5.83,12.86 6.11,13.65L5.64,14.12C4.46,15.29 4.46,17.19 5.64,18.36C6.81,19.54 8.71,19.54 9.88,18.36L13.41,14.83C14.59,13.66 14.59,11.76 13.41,10.59C13,10.2 13,9.56 13.41,9.17Z' /></svg>") center / 12px no-repeat;background-size:30px 30px}

/* Youtube icon */  
button.gh-stu-btn.yt:before{content:'';position:absolute;left:15px;top:10px;padding:25px;z-index:2;background:url("data:image/svg+xml,<svg viewBox='0 0 24 24' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'><path fill='%23ff0000' d='M10,15L15.19,12L10,9V15M21.56,7.17C21.69,7.64 21.78,8.27 21.84,9.07C21.91,9.87 21.94,10.56 21.94,11.16L22,12C22,14.19 21.84,15.8 21.56,16.83C21.31,17.73 20.73,18.31 19.83,18.56C19.36,18.69 18.5,18.78 17.18,18.84C15.88,18.91 14.69,18.94 13.59,18.94L12,19C7.81,19 5.2,18.84 4.17,18.56C3.27,18.31 2.69,17.73 2.44,16.83C2.31,16.36 2.22,15.73 2.16,14.93C2.09,14.13 2.06,13.44 2.06,12.84L2,12C2,9.81 2.16,8.2 2.44,7.17C2.69,6.27 3.27,5.69 4.17,5.44C4.64,5.31 5.5,5.22 6.82,5.16C8.12,5.09 9.31,5.06 10.41,5.06L12,5C16.19,5 18.8,5.16 19.83,5.44C20.73,5.69 21.31,6.27 21.56,7.17Z' /></svg>") center / 12px no-repeat;background-size:35px 35px}
  
/* Like icon */
button.gh-stu-btn.like:before{content:'';position:absolute;left:15px;top:10px;padding:25px;z-index:2;background:url("data:image/svg+xml,<svg viewBox='0 0 24 24' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'><path fill='%2300a4ef' d='M23,10C23,8.89 22.1,8 21,8H14.68L15.64,3.43C15.66,3.33 15.67,3.22 15.67,3.11C15.67,2.7 15.5,2.32 15.23,2.05L14.17,1L7.59,7.58C7.22,7.95 7,8.45 7,9V19A2,2 0 0,0 9,21H18C18.83,21 19.54,20.5 19.84,19.78L22.86,12.73C22.95,12.5 23,12.26 23,12V10M1,21H5V9H1V21Z' /></svg>") center / 12px no-repeat;background-size:35px 35px}

/* Padlock icon */
button.gh-stu-btn.dw:before{content:'';position:absolute;left:15px;top:10px;padding:25px;z-index:2;background:url("data:image/svg+xml,<svg viewBox='0 0 24 24' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'><path fill='%23808080' d='M12,17A2,2 0 0,0 14,15C14,13.89 13.1,13 12,13A2,2 0 0,0 10,15A2,2 0 0,0 12,17M18,8A2,2 0 0,1 20,10V20A2,2 0 0,1 18,22H6A2,2 0 0,1 4,20V10C4,8.89 4.9,8 6,8H7V6A5,5 0 0,1 12,1A5,5 0 0,1 17,6V8H18M12,3A3,3 0 0,0 9,6V8H15V6A3,3 0 0,0 12,3Z' /></svg>") center / 12px no-repeat;background-size:35px 35px}

/* Unlock icon */
button.gh-stu-btn.dwdw:before{content:'';position:absolute;left:15px;top:10px;padding:25px;z-index:2;background:url("data:image/svg+xml,<svg viewBox='0 0 24 24' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'><path fill='%23008000' d='M18,8A2,2 0 0,1 20,10V20A2,2 0 0,1 18,22H6C4.89,22 4,21.1 4,20V10A2,2 0 0,1 6,8H15V6A3,3 0 0,0 12,3A3,3 0 0,0 9,6H7A5,5 0 0,1 12,1A5,5 0 0,1 17,6V8H18M12,17A2,2 0 0,0 14,15A2,2 0 0,0 12,13A2,2 0 0,0 10,15A2,2 0 0,0 12,17Z' /></svg>") center / 12px no-repeat;background-size:35px 35px}
  
/* IG icon */
button.gh-stu-btn.ig:before{content:'';position:absolute;left:15px;top:10px;padding:25px;z-index:2;background:url("data:image/svg+xml,<svg viewBox='0 0 24 24' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'><path fill='%23d90082' d='M7.8,2H16.2C19.4,2 22,4.6 22,7.8V16.2A5.8,5.8 0 0,1 16.2,22H7.8C4.6,22 2,19.4 2,16.2V7.8A5.8,5.8 0 0,1 7.8,2M7.6,4A3.6,3.6 0 0,0 4,7.6V16.4C4,18.39 5.61,20 7.6,20H16.4A3.6,3.6 0 0,0 20,16.4V7.6C20,5.61 18.39,4 16.4,4H7.6M17.25,5.5A1.25,1.25 0 0,1 18.5,6.75A1.25,1.25 0 0,1 17.25,8A1.25,1.25 0 0,1 16,6.75A1.25,1.25 0 0,1 17.25,5.5M12,7A5,5 0 0,1 17,12A5,5 0 0,1 12,17A5,5 0 0,1 7,12A5,5 0 0,1 12,7M12,9A3,3 0 0,0 9,12A3,3 0 0,0 12,15A3,3 0 0,0 15,12A3,3 0 0,0 12,9Z' /></svg>") center / 12px no-repeat;background-size:35px 35px}

Bước 6: Tiếp tục hãy thêm JavaScript sau ngay bên trên vào thẻ </body>. Nếu bạn không tìm thấy nó, nó có thể đã được phân tích cú pháp &lt;/body&gt;.

<b:if cond='data:view.isSingleItem and !data:view.isPreview'>
<!--[The script doesn't work if you remove the creator credit]-->
<div class='made-by-gh' style='display:none'>www.giahuy.net</div>
<script>
//<![CDATA[
/* Sosial media redirect */
var ghStuYts = 'UCaeIhtzD9HFYb-AN_Mbt-ew'; // Youtube channel id
var ghStuYtv = '5TCp_U_EqFM'; // Youtube video id
var ghStuIg = 'giahuytv'; // Username instagram

/* Loading time */
var ghStuLd = 5000; // 5000 milliseconds or 5 seconds
 

//]]> 
</script>
</b:if>

Ghi chú
* Thay UCaeIhtzD9HFYb-AN_Mbt-ew bằng id kênh Youtube của bạn.
* Thay 5TCp_U_EqFM bằng id video của bạn.
* Thay giahuytv tên tài khoản instagram của bạn.
* Chỉnh sửa thời gian tải tùy bạn (5000) nghĩa 5 giây tải.

Bước 7: Lưu các thay đổi bằng cách nhấp vào biểu tượng này .

Bước 8: Vậy là xong! Thêm các mã HTML sau vào Bài đăng trên Blog của bạn thông qua Chế độ xem HTML để hiển thị subscribe mở khoá link download.

<!-- Dán html vào bài viết -->
<div class='gh-stu-cntr'>
<div class='gh-bxdw-wrap'>
<h2>Unlock Link</h2>
<button class='gh-stu-btn right yt' id='gh-sYt'>Subscribe <span></span></button>
<button class='gh-stu-btn right like lock' id='gh-lYt' disabled>Like Video <span></span></button>
<button class='gh-stu-btn right ig lock' id='gh-flIg' disabled>Follow <span></span></button>
<button class='gh-stu-btn dw lock' id='gh-kldw' disabled>Unlock Link <span></span></button>
</div>
</div>

<script>
/* Url download */
var ghStuT = 'https://drive.google.com/uc?export=download&id=15AmEtjcVJAcbRGvDLK51RnAztrZRea0z'; // Url download 1
var ghStuTd = 'https://drive.google.com/uc?export=download&id=15AmEtjcVJAcbRGvDLK51RnAztrZRea0z'; // Url download 2
</script>

Chú ý
Thay link https://drive.google.com/uc?export=download&id=15AmEtjcVJAcbRGvDLK51RnAztrZRea0z bằng link của bạn.

Chú ý
Để url được tải xuống và không hiển thị khi ở trong chế độ xem, bạn có thể mã hóa tập lệnh bằng https://obfuscator.io

Trên đây là hướng dẫn tạo button sub Youtube unlock link download trên Blogger.
Nếu có bất cứ thắc mắc nào hãy comment ngay phía dưới cho mình biết nhé.
Chúc các bạn thành công và có một ngày làm việc thật hiệu quả!

Tham khảo: www.wendycode.com

Về tác giả

Tôi là Nhật Nguyễn, một kỹ sư xây dựng. Nhưng thích tìm hiểu về mã nguồn lập trình web .

2 nhận xét

  1. Làm sao để ẩn nút follow instagram hoặc thay nút đó thành nút điều kiện view website chẳn hạn. Ah cho em xin zalo em có số câu hỏi mog ah giúp đở.
    1. Được bạn, nhưng mình chưa có giời gian rảnh để chỉnh sửa lại code js.
Vui lòng không chia sẻ bất kỳ chi tiết nhạy cảm hoặc cá nhân nào ở đây.
Cookie Consent
Trang web của chúng tôi sử dụng cookie để nâng cao trải nghiệm của bạn.
Thêm chi tiết
Oops!
Có vẻ như đã xảy ra sự cố với kết nối Internet của bạn. Vui lòng kết nối với internet và bắt đầu duyệt lại.
AdBlock Detected!
Chúng tôi đã phát hiện ra rằng bạn đang sử dụng plugin chặn quảng cáo trong trình duyệt của mình.
Doanh thu mà chúng tôi kiếm được từ quảng cáo được sử dụng để quản lý trang web này, chúng tôi yêu cầu bạn đưa trang web của chúng tôi vào danh sách trắng trong plugin chặn quảng cáo của bạn.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.