Tạo trang liên hệ chuyển hướng đến email trực tiếp

Vui lòng chờ 0 giây...
Cuộn xuống hoặc nhấp vào Đi tới liên kết đến đích
Chúc mừng! Liên kết được tạo

Ở bài trước mình đã chia sẻ Tạo biểu mẫu liên hệ Blogger với 100Forms, nhưng bạn cần phải tạo một tài khoản trên 100Forms, sẻ rất khó đối với những bạn chưa rành về code và phụ thuộc vào bên thứ 3.

Vì vậy, tôi đã nghĩ đến việc tạo một biểu mẫu liên hệ với chuyển hướng thư đến email trực tiếp, vì vậy người gửi phải sử dụng email ban đầu và phải nhấn nút gửi để thư có thể được chuyển tiếp đến email của chúng tôi.

Với phương pháp trên, có thể những người có ý định gửi sẽ đắn đo suy nghĩ vì họ phải sử dụng email gốc của mình, một lợi thế nữa là chúng ta có thể chặn email nếu đó là thư rác.

Tạo trang liên hệ chuyển hướng đến email trực tiếp
Tạo trang liên hệ chuyển hướng đến email trực tiếp

Demo thì bấm vào nút bên dưới nhé, bạn nào muốn dùng thử thì xem thế nào nhé.

Tạo trang liên hệ chuyển hướng đến email trực tiếp

Bước 1: Trước hết Đăng nhập vào Trang tổng quan Blogger.

Bước 2: Trên bảng điều khiển Blogger, nhấp vào Trang.

Bước 3: Nhấp vào biểu tượng dấu cộng + bên cạnh nút 'TRANG MỚI'.

Bước 4: Nhấp vào 'Chế độ xem HTML'.

Bước 5: Sau đó sao chép mã từ tập lệnh bên dưới và dán nó vào đó.

<style type='text/css'>
.ContactForm{max-width:500px;font-size:14px}.cArea:not(:last-child){margin-bottom:25px}.cArea label{display:block;position:relative}.cArea label .n{display:block;position:absolute;left:0;right:0;top:0;color:rgba(8,16,43,.4);line-height:1.6em;padding:15px 16px 0;border-radius:4px 4px 0 0;transition:all .1s ease}.cArea label .n.req::after{content:'*';font-size:85%}.cArea textarea{height:100px}.cArea textarea:focus,.cArea textarea[data-text=fl]{height:200px}.cArea input:focus ~ .n,.cArea textarea:focus ~ .n,.cArea input[data-text=fl] ~ .n,.cArea textarea[data-text=fl] ~ .n{padding-top:5px;color:rgba(8,16,43,.7);font-size:90%;background:#ececec}.cArea .h{display:block;font-size:90%;padding:5px 16px 0;opacity:.7;line-height:normal}.nArea .error-message{color:#d32f2f}.ContactForm input[type=text],.ContactForm input[type=number],.ContactForm textarea{display:block;width:100%;outline:0;border:0;border-bottom:1px solid rgba(0,0,0,.25);border-radius:4px 4px 0 0;background:#ececec;padding:25px 16px 8px 16px;line-height:1.6em;transition:all .1s ease}.ContactForm input[type=button]{display:inline-flex;align-items:center;padding:12px 30px;outline:0;border:0;border-radius:4px;color:#fffdfc;background:#f89000;font-size:14px;white-space:nowrap;overflow:hidden;max-width:100%}.cArea .hidden{display:none}.ContactForm input[type=number]:hover,.ContactForm input[type=text]:hover,.ContactForm textarea:hover{border-color:rgba(0,0,0,.42);background:#ececec}.ContactForm input[type=number]:focus,.ContactForm input[type=text]:focus,.ContactForm textarea:focus{border-color:#f89000;background:#ececec}
.drK .ContactForm input[type=number],.drK .ContactForm input[type=text],.drK .ContactForm textarea,.drK .cArea input:focus ~ .n,.drK .cArea textarea:focus ~ .n,.drK .cArea input[data-text=fl] ~ .n,.drK .cArea textarea[data-text=fl] ~ .n{background: #252526;}.drK .cArea label .n{color:rgba(255,255,255,.25)}.drK .ContactForm input[type=number],.drK .ContactForm input[type=text],.drK .ContactForm textarea{color:#ececec;}
</style>

<div class='ContactForm s-2' id='ContactForm1'>
 <form name='cForm'>
  <div class='cArea'>
   <label>
    <input class='cInpt cName' id='nameUser' name='name' type='text'/>
    <span class='n req'>Họ tên</span>
   </label>
  </div>
  <div class='cArea'>
   <label>
    <input class='cInpt cMail' id='UserNumber' name='Điện thoại' type='number'/>
    <span class='n req'>Số điện thoại</span>
   </label>
  </div>
  <div class='cArea'>
   <label>
    <textarea class='cInpt cMsg' id='messageUser' name='Nội dung' rows='3'></textarea>
    <span class='n req'>Nội dung</span>
   </label>
  </div>
  <div class='cArea'>
   <input class='cBtn' id='sendMessage' type='button' value='Gửi mail' />
  </div>
  <div class='cArea nArea'>
   <p class='cNtf' id='error-message'></p>
  </div>
 </form>
</div>

<script>
/*<![CDATA[*/ 
var sharedFreeBy = 'www.giahuy.net';
var email = '[email protected]';
var subjectEmail = 'Xin chào, tôi muốn hỏi';

var Shipper = 'Họ tên: ';
var noSender = 'Số điện thoại: ';
var sendVia = 'Email này đã được gửi qua: ';

var _0x2eca21=_0x1bd9,_0x5e5569=_0x4006;(function(_0x325ca8,_0xcfff56){var _0x4e8d70=_0x1bd9,_0x2a2421=_0x4006,_0x65d0cb=_0x325ca8();while(!![]){try{var _0x4a44eb=parseInt(_0x2a2421(0xbe,'jz@s'))/0x1*(parseInt(_0x4e8d70(0xcd))/0x2)+parseInt(_0x4e8d70(0xb9))/0x3*(-parseInt(_0x4e8d70(0xd4))/0x4)+parseInt(_0x4e8d70(0xbb))/0x5*(-parseInt(_0x2a2421(0xb3,'zPZK'))/0x6)+-parseInt(_0x4e8d70(0xc8))/0x7+-parseInt(_0x2a2421(0xcf,'#mXu'))/0x8+parseInt(_0x2a2421(0xd3,'zPZK'))/0x9*(-parseInt(_0x4e8d70(0xdc))/0xa)+-parseInt(_0x2a2421(0xdf,'1Rp5'))/0xb*(-parseInt(_0x2a2421(0xd5,'6)UW'))/0xc);if(_0x4a44eb===_0xcfff56)break;else _0x65d0cb['push'](_0x65d0cb['shift']());}catch(_0x70aec4){_0x65d0cb['push'](_0x65d0cb['shift']());}}}(_0x2e1d,0x56b4a));function _0x4006(_0x55cd6c,_0x4e0c5f){var _0x2e1d8a=_0x2e1d();return _0x4006=function(_0x1bd90c,_0x2711c1){_0x1bd90c=_0x1bd90c-0xae;var _0x3c43c6=_0x2e1d8a[_0x1bd90c];if(_0x4006['rpluBl']===undefined){var _0x1778b5=function(_0x36e356){var _0x3ddac8='abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789+/=';var _0x21429f='',_0x13caef='';for(var _0x8b384d=0x0,_0x337554,_0x501e84,_0x180e23=0x0;_0x501e84=_0x36e356['charAt'](_0x180e23++);~_0x501e84&&(_0x337554=_0x8b384d%0x4?_0x337554*0x40+_0x501e84:_0x501e84,_0x8b384d++%0x4)?_0x21429f+=String['fromCharCode'](0xff&_0x337554>>(-0x2*_0x8b384d&0x6)):0x0){_0x501e84=_0x3ddac8['indexOf'](_0x501e84);}for(var _0x206fce=0x0,_0x10802d=_0x21429f['length'];_0x206fce<_0x10802d;_0x206fce++){_0x13caef+='%'+('00'+_0x21429f['charCodeAt'](_0x206fce)['toString'](0x10))['slice'](-0x2);}return decodeURIComponent(_0x13caef);};var _0x40062d=function(_0x1a5060,_0x1b8be5){var _0x32c398=[],_0x544ae4=0x0,_0x2c8dfe,_0x1b0b08='';_0x1a5060=_0x1778b5(_0x1a5060);var _0x4059df;for(_0x4059df=0x0;_0x4059df<0x100;_0x4059df++){_0x32c398[_0x4059df]=_0x4059df;}for(_0x4059df=0x0;_0x4059df<0x100;_0x4059df++){_0x544ae4=(_0x544ae4+_0x32c398[_0x4059df]+_0x1b8be5['charCodeAt'](_0x4059df%_0x1b8be5['length']))%0x100,_0x2c8dfe=_0x32c398[_0x4059df],_0x32c398[_0x4059df]=_0x32c398[_0x544ae4],_0x32c398[_0x544ae4]=_0x2c8dfe;}_0x4059df=0x0,_0x544ae4=0x0;for(var _0x123724=0x0;_0x123724<_0x1a5060['length'];_0x123724++){_0x4059df=(_0x4059df+0x1)%0x100,_0x544ae4=(_0x544ae4+_0x32c398[_0x4059df])%0x100,_0x2c8dfe=_0x32c398[_0x4059df],_0x32c398[_0x4059df]=_0x32c398[_0x544ae4],_0x32c398[_0x544ae4]=_0x2c8dfe,_0x1b0b08+=String['fromCharCode'](_0x1a5060['charCodeAt'](_0x123724)^_0x32c398[(_0x32c398[_0x4059df]+_0x32c398[_0x544ae4])%0x100]);}return _0x1b0b08;};_0x4006['cEghHf']=_0x40062d,_0x55cd6c=arguments,_0x4006['rpluBl']=!![];}var _0x1b812d=_0x2e1d8a[0x0],_0x19f8c6=_0x1bd90c+_0x1b812d,_0x1f07a4=_0x55cd6c[_0x19f8c6];return!_0x1f07a4?(_0x4006['nOvrSB']===undefined&&(_0x4006['nOvrSB']=!![]),_0x3c43c6=_0x4006['cEghHf'](_0x3c43c6,_0x2711c1),_0x55cd6c[_0x19f8c6]=_0x3c43c6):_0x3c43c6=_0x1f07a4,_0x3c43c6;},_0x4006(_0x55cd6c,_0x4e0c5f);}function _0x1bd9(_0x55cd6c,_0x4e0c5f){var _0x2e1d8a=_0x2e1d();return _0x1bd9=function(_0x1bd90c,_0x2711c1){_0x1bd90c=_0x1bd90c-0xae;var _0x3c43c6=_0x2e1d8a[_0x1bd90c];if(_0x1bd9['NjWbcC']===undefined){var _0x1778b5=function(_0x40062d){var _0x36e356='abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789+/=';var _0x3ddac8='',_0x21429f='';for(var _0x13caef=0x0,_0x8b384d,_0x337554,_0x501e84=0x0;_0x337554=_0x40062d['charAt'](_0x501e84++);~_0x337554&&(_0x8b384d=_0x13caef%0x4?_0x8b384d*0x40+_0x337554:_0x337554,_0x13caef++%0x4)?_0x3ddac8+=String['fromCharCode'](0xff&_0x8b384d>>(-0x2*_0x13caef&0x6)):0x0){_0x337554=_0x36e356['indexOf'](_0x337554);}for(var _0x180e23=0x0,_0x206fce=_0x3ddac8['length'];_0x180e23<_0x206fce;_0x180e23++){_0x21429f+='%'+('00'+_0x3ddac8['charCodeAt'](_0x180e23)['toString'](0x10))['slice'](-0x2);}return decodeURIComponent(_0x21429f);};_0x1bd9['uWztBo']=_0x1778b5,_0x55cd6c=arguments,_0x1bd9['NjWbcC']=!![];}var _0x1b812d=_0x2e1d8a[0x0],_0x19f8c6=_0x1bd90c+_0x1b812d,_0x1f07a4=_0x55cd6c[_0x19f8c6];return!_0x1f07a4?(_0x3c43c6=_0x1bd9['uWztBo'](_0x3c43c6),_0x55cd6c[_0x19f8c6]=_0x3c43c6):_0x3c43c6=_0x1f07a4,_0x3c43c6;},_0x1bd9(_0x55cd6c,_0x4e0c5f);}function _0x2e1d(){var _0x39938f=['DgvZDa','WRWGWQ7cN8oDWQBdSgW','fSoBWOOTf8onW7SRWP7dRfb9','ndK2ndu4reDXD25P','DxnLCKfNzw50','W5RdS8k2dh7dSCoEW6xdUSo6c8oWWRu','WRKHWQpcM8oBWOFdI0/dMa','B3bLBG','yCkNhmknW4O','jCo2r8k+W7VdTSoTW407','mtm4nJK0ohLpvfDzEa','W63dVCkgCSkAW4effq','i1vZzxjoDw1Izxi','ualdISo1WRXBWQ/cTu4','mZu0odu2oeDsuxHmsW','W73cUmkT','W6FdJXVdRZpcImoAWRLRgSoBW6OcjCoHD8ovW6pdQvbAWRm5WOWsaGz1W4RdLSkVlvtdOSkFWPtdI8kiW5PpW7mFW6/dS1pcSW4rlmovlSkyW4Gmvq4yq0CenxeGW4eYW4FcVvVcGCoeemk6W4VcImommSoWBCkCW4/dIsb1gmol','WPpdPs9bzG','mti2mZCWDhzLCffX','vghcLaG+W6pcO8k1EmkqWORdL8oeW64','WP/cP8oUqs4','sIJdJx/cNgpdOspcHsldMIddQW','cK8oWPbXW4JdHWH/oxe5CG','WOFdSwHQW6WwWQ/cLCkIpd3cNcS','CxvLCNLtzwXLy3rVCG','WRLeA3S','W5iaWOPBbG','l8oHlSoVqSoWiNW','W4VcOmkaoHnpnY8','j09DW4jF','D8o8vw9cnComrSkVdK1+WOK','AhjLzG','DMfSDwu','i8o0h8kQW4FdLCoNW7O','WPfoWRldJqT1XQ7cVEg4RGtcKu/HUAXrX4ddGUg5RmonW6xdH8oRWQJHU4DmW7zR4BItWPTOfog7Hq0','BgvUz3rO','jNn1yMPLy3q9','Aw5Uzxjive1m','jtbbjtbb','nMXhqxvoCW','W7RdHCkuhmoCuNVdPK4BW7dcLeBdNq','mtCZmti1sej5A0n4','W7eLaJq3WQFcVGqc','Ahr0Chm6lY93D3CUz2LHAhv5lM5LDc8','W6eoWRtcLSobWR7dVq','WPJcPSk0wxeVAW','jSk8mWNcHmo9uSo7WPPzW6tcP0SsfIO','p2nJpszIy2m9','C2v0qxr0CMLIDxrL','jMjVzhK9','ywrKrxzLBNrmAxn0zw5LCG','mJa3rLrrEunn','kIbiW6n5imsrAEg7Gw4GBUg7MwKGzhvUzYbJ4BUNysbI4BQHBG','uahdJSoRWQPVWRVcTwLhpSkz','mJu5nZC2m3rQsfzRrW','q8kms3m0s8oyj8oXkxJdVr9z'];_0x2e1d=function(){return _0x39938f;};return _0x2e1d();}if(sharedFreeBy===_0x5e5569(0xba,'$^Z#')){for(var d,b=document[_0x5e5569(0xc0,'In!z')](_0x5e5569(0xda,'Q8D1')),a=0x0;a<b[_0x2eca21(0xb5)];a++)b[a][_0x2eca21(0xc4)](_0x5e5569(0xe4,'BJb5'),function(){var _0x142b1a=_0x5e5569,_0x39d456=_0x2eca21,_0x501e84=this[_0x39d456(0xb2)]?'fl':'nfl';this[_0x39d456(0xc2)](_0x142b1a(0xbc,'TAj*'),_0x501e84);});var e=document[_0x5e5569(0xb0,'aRb2')](_0x5e5569(0xd7,'&UJJ')),f=document[_0x5e5569(0xe1,')%ie')](_0x2eca21(0xd6)),g=document[_0x5e5569(0xe1,')%ie')](_0x5e5569(0xc7,'&UJJ'));function c(){var _0x53bb91=_0x5e5569,_0x298624=_0x2eca21;if(''===e[_0x298624(0xb2)])document[_0x298624(0xe2)](_0x53bb91(0xdd,'K9ZE'))[_0x298624(0xb7)]='*\x20Hãy\x20điền\x20họ\x20tên\x20của\x20bạn';else{if(''===f[_0x53bb91(0xde,'#mXu')])document[_0x298624(0xe2)]('#error-message')['innerHTML']=_0x53bb91(0xb4,'BJb5');else{if(''===g[_0x298624(0xb2)])document['querySelector'](_0x53bb91(0xc9,'wUjF'))[_0x53bb91(0xd0,'jz@s')]=_0x298624(0xc6);else{var _0x180e23='https://mail.google.com/mail/u/0/?view=cm&fs=1&tf=1&to=',_0x206fce=_0x298624(0xb6)+subjectEmail,_0x10802d='',_0x1a5060=_0x298624(0xc3),_0x1b8be5='';if(/Android|webOS|iPhone|iPad|iPod|BlackBerry|IEMobile|Opera Mini/i[_0x298624(0xca)](navigator[_0x298624(0xce)])){var _0x180e23='mailto:',_0x1b8be5='';_0x10802d=_0x298624(0xc1);}var _0x32c398=Shipper+e[_0x298624(0xb2)]+_0x53bb91(0xd9,'n8tx')+noSender+f[_0x53bb91(0xd2,'zPZK')]+_0x298624(0xb8)+g[_0x53bb91(0xaf,'R#P&')],_0x544ae4=location['href'],_0x2c8dfe=_0x180e23+email+_0x10802d+_0x206fce+_0x1a5060+_0x32c398+'%0A%0A'+_0x1b8be5+_0x1b8be5+sendVia+_0x544ae4;window[_0x298624(0xd1)](_0x2c8dfe,'_blank'),window[_0x53bb91(0xcb,'jz@s')][_0x53bb91(0xe3,'[PmA')]=_0x544ae4;}}}}document['querySelector']('#sendMessage')['addEventListener'](_0x5e5569(0xdb,'rwOA'),c);}else window[_0x5e5569(0xe5,'xkaG')][_0x2eca21(0xb1)]=_0x2eca21(0xbd);
/*]]>*/</script>

* Thay [email protected] bằng email của bạn.
* Nhập nội dung phù hợp của bạn.

Bước 6: Lưu các thay đổi bằng cách nhấp vào biểu tượng này .

Trên đây là hướng dẫn tạo trang liên hệ chuyển hướng đến email trực tiếp.
Nếu có bất cứ thắc mắc nào hãy comment ngay phía dưới cho mình biết nhé.
Chúc các bạn thành công và có một ngày làm việc thật hiệu quả!

Về tác giả

Tôi là Nhật Nguyễn, một kỹ sư xây dựng. Nhưng thích tìm hiểu về mã nguồn lập trình web .

Đăng nhận xét

Vui lòng không chia sẻ bất kỳ chi tiết nhạy cảm hoặc cá nhân nào ở đây.
Cookie Consent
Trang web của chúng tôi sử dụng cookie để nâng cao trải nghiệm của bạn.
Thêm chi tiết
Oops!
Có vẻ như đã xảy ra sự cố với kết nối Internet của bạn. Vui lòng kết nối với internet và bắt đầu duyệt lại.
AdBlock Detected!
Chúng tôi đã phát hiện ra rằng bạn đang sử dụng plugin chặn quảng cáo trong trình duyệt của mình.
Doanh thu mà chúng tôi kiếm được từ quảng cáo được sử dụng để quản lý trang web này, chúng tôi yêu cầu bạn đưa trang web của chúng tôi vào danh sách trắng trong plugin chặn quảng cáo của bạn.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.