Thêm button download với đồng hồ đếm ngược trên Blogger

Thêm button download với đồng hồ đếm ngược trên Blogger
Vui lòng chờ 0 giây...
Cuộn xuống hoặc nhấp vào Đi tới liên kết đến đích
Chúc mừng! Liên kết được tạo

Nếu bạn đang cung cấp bất kỳ tệp nào trên trang web của mình để tải xuống, Hộp tải xuống này sẽ hữu ích cho bạn. Một số trang web hiển thị bộ đếm ngược trước khi quá trình tải xuống bắt đầu hoặc được chuyển hướng đến đích cuối cùng.

Hôm nay chúng ta sẽ làm Hộp tải xuống với Đồng hồ đếm ngược cho Trang web Blogger. Khi người dùng nhấp vào nút tải xuống, bộ đếm ngược sẽ bắt đầu trước khi quá trình tải xuống bắt đầu.

Thêm button download với đồng hồ đếm ngược trên Blogger
Thêm button download với đồng hồ đếm ngược trên Blogger

Trước khi bắt đầu, chúng ta hãy xem qua Demo của nó.

Tạo hộp tải xuống đếm ngược

Tạo Hộp tải xuống đếm ngược cho Trang web Blogger của bạn sẽ không yêu cầu nhiều kiến thức về HTML, CSS hoặc JS vì tôi đã thiết kế nó cho bạn. Những gì bạn cần làm là triển khai các mã ở đúng vị trí trong XML Chủ đề Blogger của bạn.

Chú ý
Trước khi chúng tôi bắt đầu thêm mã trong XML, tôi khuyên bạn nên tạo một Bản sao lưu của chủ đề hiện tại của bạn. Tình cờ nếu có bất kỳ sự cố nào xảy ra, bạn có thể khôi phục lại sau.

Bước 1: Trước hết Đăng nhập vào Trang tổng quan Blogger.

Bước 2: Trên bảng điều khiển Blogger, nhấp vào Chủ đề.

Bước 3: Nhấp vào biểu tượng mũi tên xuống bên cạnh nút 'TÙY CHỈNH'.

Bước 4: Nhấp vào Chỉnh sửa HTML, bạn sẽ được chuyển đến trang chỉnh sửa.

Bước 5: Bây giờ tìm kiếm mã ]]></b:skin> và dán các mã CSS sau ngay trên vào nó.

Nếu mẫu của bạn có tính năng chế độ tối và nếu bạn muốn có màu khác khi ở chế độ tối, bạn có thể tùy chỉnh các mã theo nhu cầu của mình. Mỗi mẫu có thể có một lớp chế độ tối khác nhau, vì vậy hãy điều chỉnh nó, bạn có thể thay thế lớp đã đánh dấu bằng lớp chế độ tối mẫu của mình.

/* Countdown Download Box by Fineshop Design */
.dldCo{
 --boxC : #08102b; /* Font Color */
 --boxBg : #fffdfc; /* Container Background */
 --fontF : inherit; /* Font Family */
 --svgS : #fffdfc; /* Button SVG Stroke */
 --btnBg : #482dff; /* Button Background */
 --darkC : #fffdfc; /* Dark Font Color */
 --darkBt : #e91e63; /* Dark Button Background */
 --darkBa: #2d2d30; /* Dark Background Alt */
 --darkBs: #252526 ; /* Dark Background Sec */
}
.dldCo{-webkit-tap-highlight-color:transparent;position:relative;width:100%;max-width:480px;margin:30px 0;color:var(--boxC);font-family:var(--fontF);transition:margin .6s ease;-webkit-transition:margin .6s ease}
.dldBx{position:relative;z-index:2;background:var(--boxBg);width:100%;padding:15px;display:flex;flex-direction:column;font-size:14px;border-radius:10px;box-shadow:0 0 35px rgba(0,0,0,.09)}
.dldTp{display:flex;flex-direction:row} .dldIm{position:relative;flex-shrink:0;display:flex;align-items:center;justify-content:center;width:60px;height:60px;padding:10px;margin-right:15px;background:rgba(0,0,0,.08);border-radius:6px;transition:all .4s ease;-webkit-transition:all .4s ease} .dldIm::before{content:attr(data-text);opacity:.7} .dldIm[style]:not([style='']){width:100px;height:100px;background-size:cover;background-position:center;background-repeat:no-repeat;box-shadow:0 0 10px rgba(0,0,0,.1)} .dldIm[style]:not([style=''])::before{display:none}
.dldSv{opacity:0;position:absolute;width:calc(100% + 12px);height:calc(100% + 12px);top:-6px;bottom:-6px;right:-6px;left:-6px;-webkit-transform:rotate(-90deg);-ms-transform:rotate(-90deg);transform:rotate(-90deg);stroke-width:1.5;transition:all .5s ease;-webkit-transition:all .5s ease} .dldIm[style]:not([style='']) .dldSv{width:calc(100% + 20px);height:calc(100% + 20px);top:-10px;bottom:-10px;right:-10px;left:-10px} .dldSv .b{fill:none;stroke:#e6e6e6;opacity:.9} .dldSv .c{fill:none;stroke:var(--btnBg);stroke-dasharray:100 100;stroke-dashoffset:100;stroke-linecap:round;transition:all .5s ease;-webkit-transition:all .5s ease}
.dldIn{flex-grow:1;width:calc(100% - 115px)} .dldIn >*{line-height:20px;font-size:14px;display:block;white-space:nowrap;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis} .dldIn >*::before{content:attr(data-text) ': ';opacity:.8}
.dldBt{background:var(--btnBg);position:absolute;width:40px;height:40px;bottom:-20px;right:20px;outline:none;border:none;border-radius:50%;display:flex;align-items:center;justify-content:center;box-shadow:0 0 15px rgba(0,0,0,.09);transition:all .3s ease;-webkit-transition:all .3s ease;cursor:pointer} .dldBt:hover{-webkit-transform:scale(1.03);-ms-transform:scale(1.03);transform:scale(1.03)} .dldBt svg{width:24px;height:24px;fill:none;stroke:var(--svgS);stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:1.2} .dldBt.dldDl{visibility:visible;opacity:1} .dldBt.dldRt{visibility:hidden;opacity:0;bottom:-40px}
.dldSl{z-index:1;position:absolute;bottom:0;height:60px;width:100%;background:var(--boxBg);border-radius:0 0 10px 10px;transition:all .6s ease;-webkit-transition:all .6s ease} .dldMe{position: absolute;width:100%;height:40px;bottom:0;display:flex;align-items:center;justify-content:center;font-size:14px} .dldMe span{color:var(--btnBg);font-size:18px;font-weight:600;margin:0 5px}
.dldCo.dldAlt{margin:30px 0 70px} .dldCo.dldAlt .dldIm{-webkit-transform:scale(.8);-ms-transform:scale(.8);transform:scale(.8);border-radius:50%} .dldCo.dldAlt .dldSv{opacity:1} .dldCo.dldAlt .dldDl{visibility:hidden;opacity:0;bottom:-40px} .dldCo.dldRty .dldRt{visibility:visible;opacity:1;bottom:-20px} .dldCo.dldAlt .dldSl{bottom:-40px;box-shadow:0 0 35px rgba(0,0,0,.09)}
.darkMode .dldCo{color:var(--darkC)} .darkMode .dldBx{background:var(--darkBs)} .darkMode .dldIm, .darkMode .dldSl{background:var(--darkBa)} .darkMode .dldSv .b{stroke:#404045} .darkMode .dldSv .c{stroke:var(--darkBt)} .darkMode .dldBt{background:var(--darkBt)} .darkMode .dldMe span{color:var(--darkBt)}

Bước 6: Tiếp tục hãy thêm JavaScript sau ngay bên trên vào thẻ </body>. Nếu bạn không tìm thấy nó, nó có thể đã được phân tích cú pháp &lt;/body&gt;.

<script>
 /*<![CDATA[*/
 /* Countdown Download Script by Fineshop Design */
 function download(link, time, newtab, id){
  var dldCo = document.querySelector(id),
    dldMe = document.querySelector(id + ' .dldMe'),
    dldPg = document.querySelector(id + ' .dldPg'),
    dldDl = document.querySelector(id + ' .dldDl'),
    dldRt = document.querySelector(id + ' .dldRt'),
    dldLf = time;
  
  dldMe.innerHTML = 'Starting Download in <span>' + dldLf + '</span> seconds...';
  dldCo.classList.add('dldAlt');
  
  var downloadTimer = setInterval(function timeCount(){
    dldLf -= 1;
    dldMe.innerHTML = 'Starting Download in <span>' + dldLf + '</span> seconds...';
    dldPg.style.strokeDashoffset = Math.floor((dldLf / time) * 100);

   if(dldLf <= 0){
    clearInterval(downloadTimer);
    dldMe.innerHTML = 'Please wait...';
    
    if (newtab == 'true'){
     window.open(link, '_blank');
    } else {
     window.location.href = link;
    };
    
    dldRt.onclick = function (){
     if (newtab == 'true'){
      window.open(link, '_blank');
     } else {
      window.location.href = link;
     }
    };
    
    setTimeout(() => {
     dldCo.classList.remove('dldAlt');
     dldCo.classList.add('dldRty');
    }, 4000);
   }
  }, 1000);
 };
 /*]]>*/
</script>

Bước 7: Lưu các thay đổi bằng cách nhấp vào biểu tượng này .

Bước 8: Vậy là xong! Thêm các mã HTML sau vào Bài đăng trên Blog của bạn thông qua Chế độ xem HTML để hiển thị hộp tải xuống điếm ngược.

<!--[ Countdown Download Box by Fineshop Design ]-->
<div class='dldCo' id='download1'>
 <div class='dldBx'>
  <div class='dldTp'>
   <div class='dldIm' data-text='.png' style='background-image:url(image_url_here)'>
    <svg class='dldSv' viewBox='0 0 34 34'>
     <circle class='b' cx='17' cy='17' r='15.92' />
     <circle class='c dldPg' cx='17' cy='17' r='15.92' />
    </svg>
   </div>
   <div class='dldIn'>
    <span data-text='Name'>Music_Wallpaper.png</span>
    <span data-text='Category'>Music</span>
    <span data-text='Size'>3.05MB</span>
    <span data-text='Resolution'>1920×1080</span>
    <span data-text='Extension'>.png</span>
   </div>
  </div>
  <button onclick='download("#", "10", "false", "#download1")' class='dldBt dldDl'><svg viewBox='0 0 24 24'><polyline points='8 17 12 21 16 17'/><line x1='12' x2='12' y1='12' y2='21'/><path d='M20.88 18.09A5 5 0 0 0 18 9h-1.26A8 8 0 1 0 3 16.29'/></svg></button>
  <button class='dldBt dldRt'><svg viewBox='0 0 24 24'><polyline points='23 4 23 10 17 10'/><path d='M20.49 15a9 9 0 1 1-2.12-9.36L23 10'/></svg></button>
 </div>
 <div class='dldSl'>
  <div class='dldMe'></div>
 </div>
</div>

Thay thế các bộ phận được đánh dấu theo nhu cầu của bạn, tức là:
# bằng liên kết tải xuống.
10 với đếm ngược trong vài giây.
false với true nếu bạn muốn mở liên kết trong tab mới.
Để thêm nhiều Hộp tải xuống, hãy thay thế download1#download1 tức là:
Đối với Hộp tải xuống thứ hai, hãy thay thế download1 bằng download2#download1 bằng #download2.

Trên đây là hướng dẫn thêm hộp tải xuống với đồng hồ đếm ngược trên Blogger.
Nếu có bất cứ thắc mắc nào hãy comment ngay phía dưới cho mình biết nhé.
Chúc các bạn thành công và có một ngày làm việc thật hiệu quả!

Copyright © www.fineshopdesign.com

Về tác giả

Tôi là Nhật Nguyễn, một kỹ sư xây dựng. Nhưng thích tìm hiểu về mã nguồn lập trình web .

Đăng nhận xét

Vui lòng không chia sẻ bất kỳ chi tiết nhạy cảm hoặc cá nhân nào ở đây.
Cookie Consent
Trang web của chúng tôi sử dụng cookie để nâng cao trải nghiệm của bạn.
Thêm chi tiết
Oops!
Có vẻ như đã xảy ra sự cố với kết nối Internet của bạn. Vui lòng kết nối với internet và bắt đầu duyệt lại.
AdBlock Detected!
Chúng tôi đã phát hiện ra rằng bạn đang sử dụng plugin chặn quảng cáo trong trình duyệt của mình.
Doanh thu mà chúng tôi kiếm được từ quảng cáo được sử dụng để quản lý trang web này, chúng tôi yêu cầu bạn đưa trang web của chúng tôi vào danh sách trắng trong plugin chặn quảng cáo của bạn.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.