Mọi vấn đề thắc mắc cần liên hệ với chúng tôi tại đây

Tạo button chia sẻ để mở khóa link trên blogger

Chia sẻ bài viết để nhìn thấy link trên blogger

Xin chào các bạn, chắc nhiều bạn cũng muốn làm blog chuyên về chia sẻ file download nhưng lượng truy cập còn quá ít nên người dùng thường click vào link download rồi out luôn.

Vậy làm sao để cho khách download file phải chia sẻ bài viết của blog thì mới được clock vào link download, vì vậy nay mình chia sẻ cho các bạn tạo button chia sẻ bài viết để nhìn thấy link.

Tạo button chia sẻ để mở khóa link trên blogger
Tạo button chia sẻ để mở khóa link trên blogger

Các bạn hãy xem demo bên dưới, nếu ok thì tiếp tục làm theo hướng dẫn:

Tạo nút chia sẻ để mở khóa link

Bước 1: Trước hết Đăng nhập vào Trang tổng quan Blogger.

Bước 2: Trên bảng điều khiển Blogger, nhấp vào Chủ đề.

Bước 3: Nhấp vào biểu tượng mũi tên xuống bên cạnh nút 'TÙY CHỈNH'.

Bước 4: Nhấp vào Chỉnh sửa HTML, bạn sẽ được chuyển đến trang chỉnh sửa.

Bước 5: Bây giờ tìm kiếm mã ]]></b:skin> và dán các mã CSS sau ngay trên vào nó.

/* Share button to unlock link */
.gh-shbx-wrap{position:relative;text-align:center;display:inline-block;border-radius:5px;border:1px solid #ddd;background-color:#fefefe;color:#48525c;width:100%;padding:10px}
.gh-shbx-wrap h2{text-align:center;margin-top:0;font-size:20px}
button.gh-shtu-btn.lock{cursor:not-allowed;background-color:#858480}button.gh-shtu-btn.lock:hover{opacity:1}
button.gh-shtu-btn{position:relative;display:flex;justify-content: center;align-items:center;text-align:center;margin:10px auto;padding:10px 25px;outline:0;border:0;border-radius:30px;line-height:20px;color:#fefefe;background-color:#f89000;font-size:15px;width:calc(50% - 40px)}
button.gh-shtu-btn:hover{opacity:0.8;}
#ghshtu-made-by{display:none} 
@media screen and (max-width:500px){button.gh-shtu-btn{width:calc(100% - 90px)}}
@keyframes ghload{0%{transform:rotate(0deg);transform:rotate(0deg)}100%{transform:rotate(360deg);transform:rotate(360deg)}}
@-webkit-keyframes ghload{0%{transform:rotate(0deg);transform:rotate(0deg)}100%{transform:rotate(360deg);transform:rotate(360deg)}}

/* Button icon */
button.gh-shtu-btn.load:after{content:'';position:absolute;right:25px;top:12px;padding:5px;z-index:2;width:10px;height:10px;border:solid 2px transparent;border-top-color:#fff;border-left-color:#fff;border-radius:50%;animation:ghload 400ms linear infinite;-webkit-animation:ghload 400ms linear infinite}
button.gh-shtu-btn.fns:before{content:'';position:absolute;left:15px;top:10px;padding:10px;z-index:2;background:url("data:image/svg+xml,<svg viewBox='0 0 24 24' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'><path fill='%23fff' d='M21,7L9,19L3.5,13.5L4.91,12.09L9,16.17L19.59,5.59L21,7Z' /></svg>") center / 12px no-repeat;background-size:20px 20px} 
button.gh-shtu-btn.fb:before{content:'';position:absolute;left:15px;top:10px;padding:10px;z-index:2;background:url("data:image/svg+xml,<svg viewBox='0 0 24 24' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'><path fill='%23fff' d='M12 2.04C6.5 2.04 2 6.53 2 12.06C2 17.06 5.66 21.21 10.44 21.96V14.96H7.9V12.06H10.44V9.85C10.44 7.34 11.93 5.96 14.22 5.96C15.31 5.96 16.45 6.15 16.45 6.15V8.62H15.19C13.95 8.62 13.56 9.39 13.56 10.18V12.06H16.34L15.89 14.96H13.56V21.96A10 10 0 0 0 22 12.06C22 6.53 17.5 2.04 12 2.04Z' /></svg>") center / 12px no-repeat;background-size:20px 20px}
button.gh-shtu-btn.tw:before{content:'';position:absolute;left:15px;top:10px;padding:10px;z-index:2;background:url("data:image/svg+xml,<svg viewBox='0 0 24 24' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'><path fill='%23fff' d='M22.46,6C21.69,6.35 20.86,6.58 20,6.69C20.88,6.16 21.56,5.32 21.88,4.31C21.05,4.81 20.13,5.16 19.16,5.36C18.37,4.5 17.26,4 16,4C13.65,4 11.73,5.92 11.73,8.29C11.73,8.63 11.77,8.96 11.84,9.27C8.28,9.09 5.11,7.38 3,4.79C2.63,5.42 2.42,6.16 2.42,6.94C2.42,8.43 3.17,9.75 4.33,10.5C3.62,10.5 2.96,10.3 2.38,10C2.38,10 2.38,10 2.38,10.03C2.38,12.11 3.86,13.85 5.82,14.24C5.46,14.34 5.08,14.39 4.69,14.39C4.42,14.39 4.15,14.36 3.89,14.31C4.43,16 6,17.26 7.89,17.29C6.43,18.45 4.58,19.13 2.56,19.13C2.22,19.13 1.88,19.11 1.54,19.07C3.44,20.29 5.7,21 8.12,21C16,21 20.33,14.46 20.33,8.79C20.33,8.6 20.33,8.42 20.32,8.23C21.16,7.63 21.88,6.87 22.46,6Z' /></svg>") center / 12px no-repeat;background-size:20px 20px}
button.gh-shtu-btn.tl:before{content:'';position:absolute;left:15px;top:10px;padding:10px;z-index:2;background:url("data:image/svg+xml,<svg viewBox='0 0 24 24' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'><path fill='%23fff' d='M2,21L23,12L2,3V10L17,12L2,14V21Z' /></svg>") center / 12px no-repeat;background-size:20px 20px}
button.gh-shtu-btn.ulck:before{content:'';position:absolute;left:15px;top:10px;padding:10px;z-index:2;background:url("data:image/svg+xml,<svg viewBox='0 0 24 24' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'><path fill='%23fff' d='M18 1C15.24 1 13 3.24 13 6V8H4C2.9 8 2 8.89 2 10V20C2 21.11 2.9 22 4 22H16C17.11 22 18 21.11 18 20V10C18 8.9 17.11 8 16 8H15V6C15 4.34 16.34 3 18 3C19.66 3 21 4.34 21 6V8H23V6C23 3.24 20.76 1 18 1M10 13C11.1 13 12 13.89 12 15C12 16.11 11.11 17 10 17C8.9 17 8 16.11 8 15C8 13.9 8.9 13 10 13Z' /></svg>") center / 12px no-repeat;background-size:20px 20px}
button.gh-shtu-btn.lock:before{content:'';position:absolute;left:15px;top:10px;padding:10px;z-index:2;background:url("data:image/svg+xml,<svg viewBox='0 0 24 24' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'><path fill='%23fff' d='M12,17A2,2 0 0,0 14,15C14,13.89 13.1,13 12,13A2,2 0 0,0 10,15A2,2 0 0,0 12,17M18,8A2,2 0 0,1 20,10V20A2,2 0 0,1 18,22H6A2,2 0 0,1 4,20V10C4,8.89 4.9,8 6,8H7V6A5,5 0 0,1 12,1A5,5 0 0,1 17,6V8H18M12,3A3,3 0 0,0 9,6V8H15V6A3,3 0 0,0 12,3Z' /></svg>") center / 12px no-repeat;background-size:20px 20px}
  
/* CSS dark mode change the class if different or delete this section */
.darkMode .gh-shbx-wrap{background-color:#1e1e1e;color:#fefefe}
.darkMode .gh-shbx-wrap{border-color:rgba(255,255,255,.1)}

Bước 6: Tiếp tục hãy thêm JavaScript sau ngay bên trên vào thẻ </body>. Nếu bạn không tìm thấy nó, nó có thể đã được phân tích cú pháp &lt;/body&gt;.

<b:if cond='data:view.isSingleItem and !data:view.isPreview'>
<!--[The script doesn't work if you remove the creator credit]-->
<div class='made-by-gh' style='display:none'>https://www.giahuy.net</div>
<script>
//<![CDATA[
// Share button to unlock link

var ghshtuset =[5000,'Loading...','Đã hoàn thành']; // 5 giây tải sau đó hiển thị văn bản (kết thúc)
var ghshdws = 'Tải xuống đã mở khóa'; // Mở văn bản nút tải xuống

(function(_0x4fbcce,_0x5763bb){function _0x5ea092(_0x576885,_0x1fd417,_0x460775,_0x40b0e2){return _0x35c9(_0x1fd417-0x2a7,_0x460775);}function _0x3c605d(_0x4e044e,_0x3e61d5,_0x1597fc,_0x5120eb){return _0x35c9(_0x5120eb-0x1ba,_0x4e044e);}function _0x3308ee(_0x1049bb,_0x2863ee,_0x248987,_0x17abb6){return _0x28f0(_0x2863ee-0x29b,_0x17abb6);}function _0x6b9070(_0x11dc2e,_0x3d146b,_0x285909,_0x3607ae){return _0x28f0(_0x3607ae-0x207,_0x285909);}var _0x12aee0=_0x4fbcce();while(!![]){try{var _0x35bb42=parseInt(_0x3308ee(0x34a,0x3c7,0x346,0x41e))/(-0x1ea1*-0x1+0x26f6+0x22cb*-0x2)*(parseInt(_0x5ea092(0x364,0x348,'A(6G',0x37b))/(0xd03*0x1+0x3*-0x846+-0x37*-0x37))+parseInt(_0x3308ee(0x3ef,0x39a,0x42f,0x452))/(0x4d*-0x5f+0x1*0xa21+-0x69*-0x2d)+parseInt(_0x5ea092(0x392,0x3ee,'XloY',0x364))/(-0x1f26+0x1bfc+0x32e)+-parseInt(_0x5ea092(0x309,0x37f,'L4(o',0x345))/(-0x2f*0xa2+0x71f+0x24*0xa1)*(parseInt(_0x6b9070(0x288,0x259,0x1eb,0x297))/(0x11d+-0x2*-0x1df+-0x4d5))+-parseInt(_0x5ea092(0x3af,0x373,'15S3',0x311))/(-0x246a+0x9*-0x223+0x1*0x37ac)+-parseInt(_0x6b9070(0x3fb,0x3c5,0x382,0x3b8))/(-0x105*0x4+-0xc*0x303+0x2e0*0xe)*(parseInt(_0x6b9070(0x3fa,0x445,0x36f,0x3a6))/(-0xd00+-0x14df+-0xe*-0x26c))+-parseInt(_0x6b9070(0x3b7,0x2e9,0x2d6,0x328))/(0x1a00+-0x704*0x2+-0xbee);if(_0x35bb42===_0x5763bb)break;else _0x12aee0['push'](_0x12aee0['shift']());}catch(_0x4fec8e){_0x12aee0['push'](_0x12aee0['shift']());}}}(_0xddb8,-0x581c2+-0xba965*0x1+0x183977));function _0x556496(_0x5ceae2,_0x40977f,_0x221f5c,_0x5f5760){return _0x35c9(_0x40977f- -0x29b,_0x5ceae2);}var shtulc=location[_0x556496('ZxVw',-0x168,-0x20d,-0x166)];document[_0x37468a(-0xd4,-0x186,'1c6V',-0x134)+'tor'](_0x556496(')UXX',-0x1bc,-0x127,-0x22e))[_0x556496('Dmy&',-0x1d5,-0x24d,-0x1f4)+_0x37468a(-0x221,-0x21e,'1c6V',-0x21f)]('click',shfb);function shfb(){var _0x755646={'uJaQX':'time-out-t'+_0x4ffd40(-0x104,-0x14f,-0x116,'w*)R'),'PxkEQ':function(_0x4111bb,_0x4e047c){return _0x4111bb<=_0x4e047c;},'FfxUJ':function(_0x334d0d,_0x1c2a01){return _0x334d0d(_0x1c2a01);},'OABlt':function(_0x1c45fc,_0x3e8a84){return _0x1c45fc===_0x3e8a84;},'LAbbG':_0x1596fd(0x403,0x3a9,0x368,0x38a),'TLONx':_0x5189a3(-0x120,-0x7f,-0xdf,-0xbb),'uUAGS':'#gh-shTw','TWVHp':_0x4ffd40(-0xf5,-0x11d,-0x79,'(yvL'),'vQdDA':_0x4373d5(0x1f5,0x239,0x2a0,'wKF9'),'ZkgQr':'load','nOSeK':function(_0x12a5dd,_0x175ea0,_0x41566e){return _0x12a5dd(_0x175ea0,_0x41566e);}};function _0x4373d5(_0x142871,_0x54ee97,_0x1b92ae,_0x2edeb1){return _0x556496(_0x2edeb1,_0x142871-0x2ad,_0x1b92ae-0x6,_0x2edeb1-0x84);}var _0x1ea769=_0x1596fd(0x2d8,0x30e,0x329,0x2cf)+_0x4ffd40(-0x1c1,-0x1d4,-0x1d7,'*sDs')+_0x5189a3(-0x1da,-0x19e,-0x1ae,-0x252)+_0x4ffd40(-0x1ab,-0x149,-0x18f,')UXX');window[_0x4ffd40(-0x87,-0xb2,-0xf0,'hK5r')](_0x1ea769+shtulc,_0x755646[_0x4ffd40(-0xee,-0x147,-0x13f,'wKF9')]);var _0x550543=document[_0x4373d5(0x1b9,0x25c,0x247,'*sDs')+_0x1596fd(0x238,0x217,0x2bb,0x20f)](_0x4ffd40(-0x1b0,-0x256,-0x1d6,'^3to')+_0x5189a3(-0x1e7,-0x249,-0x232,-0x1ed));_0x550543[_0x4ffd40(-0x14c,-0x12e,-0xb2,'S2eh')][_0x1596fd(0x3cb,0x40d,0x38f,0x31f)](_0x755646[_0x1596fd(0x2bf,0x358,0x2c3,0x260)]);function _0x5189a3(_0x1e2b7d,_0x4f0e47,_0x5bd065,_0x27d6bd){return _0x28f0(_0x1e2b7d- -0x2eb,_0x4f0e47);}function _0x1596fd(_0x548897,_0x43221a,_0x4466e2,_0xf313b5){return _0x28f0(_0x4466e2-0x199,_0x548897);}function _0x4ffd40(_0x243dfc,_0xcadb72,_0x492526,_0x35fad5){return _0x37468a(_0x243dfc-0x6d,_0xcadb72-0x13a,_0x35fad5,_0x243dfc-0x55);}_0x550543[_0x1596fd(0x2ac,0x193,0x22f,0x2c3)]=ghshtuset[0x1*0xc69+0x11da+-0x1e42],_0x755646['nOSeK'](setTimeout,()=>{function _0x5c9bd5(_0x299359,_0x38adc7,_0x1b4772,_0xa2aea0){return _0x4ffd40(_0xa2aea0-0x374,_0x38adc7-0x1ed,_0x1b4772-0x23,_0x38adc7);}function _0x47cb4f(_0x92a70,_0x2f2643,_0x27f65b,_0x40760e){return _0x4ffd40(_0x2f2643-0x171,_0x2f2643-0x95,_0x27f65b-0x191,_0x40760e);}function _0x166c41(_0x48c133,_0x10862a,_0x31f94d,_0x48021c){return _0x1596fd(_0x48021c,_0x10862a-0x128,_0x31f94d-0x60,_0x48021c-0x9f);}var _0x4580c5={'TdrFV':_0x755646[_0x5285b8(0x3a3,0x393,0x250,0x2f0)],'VUEvk':function(_0x4a8361,_0x1f268c){function _0x5b614e(_0x344c0a,_0x52d698,_0x5e2820,_0x90a95c){return _0x5285b8(_0x344c0a,_0x52d698-0x176,_0x5e2820-0x14,_0x90a95c-0x1da);}return _0x755646[_0x5b614e(0x4f6,0x49c,0x5bd,0x553)](_0x4a8361,_0x1f268c);},'VkIvm':function(_0x4f7ee3,_0x8ff099){function _0x1214d7(_0x1628bc,_0x2dba88,_0x2f0569,_0xd955e5){return _0x5285b8(_0xd955e5,_0x2dba88-0x9,_0x2f0569-0x1e6,_0x2dba88- -0x38d);}return _0x755646[_0x1214d7(0xeb,0x78,0x53,0x64)](_0x4f7ee3,_0x8ff099);}};function _0x5285b8(_0x18c47c,_0x64a0c0,_0x170721,_0x217a81){return _0x1596fd(_0x18c47c,_0x64a0c0-0xa0,_0x217a81-0x74,_0x217a81-0xfc);}if(_0x755646[_0x47cb4f(0x52,0x8e,0x116,'L&km')]('QuTek',_0x755646[_0x5c9bd5(0x2e7,'S2eh',0x236,0x299)])){var _0x58b917=_0x755646[_0x47cb4f(-0x8f,-0x7a,-0xee,'Dmy&')][_0x5285b8(0x30f,0x290,0x376,0x2f5)]('|'),_0x4ba130=0x1d5e+0x1d39*-0x1+-0x25;while(!![]){switch(_0x58b917[_0x4ba130++]){case'0':_0x550543[_0x5c9bd5(0x230,'wKF9',0x172,0x212)]['remove']('fb');continue;case'1':document[_0x5c9bd5(0x33c,'w*)R',0x27e,0x285)+_0x5285b8(0x2a5,0x3a1,0x2a6,0x32f)](_0x755646[_0x5285b8(0x34f,0x46c,0x38d,0x3f4)])['disabled']=![];continue;case'2':_0x550543[_0x5c9bd5(0x203,'*bf[',0x2ce,0x243)]=ghshtuset[-0xc72+0x9*-0x1f8+0x1e2c];continue;case'3':_0x550543[_0x166c41(0x287,0x37e,0x32f,0x333)]['remove'](_0x5c9bd5(0x1c6,'XloY',0x2c1,0x217));continue;case'4':_0x550543[_0x166c41(0x335,0x36a,0x32f,0x2e7)]['add'](_0x755646[_0x5c9bd5(0x18a,'Dmy&',0x2a3,0x237)]);continue;}break;}}else _0x51bd9c-=-0x6*0x89+-0xd1e*-0x1+0xd*-0xc3,_0x286fd1[_0x166c41(0x38f,0x34f,0x3bc,0x448)+_0x5285b8(0x2e0,0x26f,0x280,0x29b)](_0x4580c5['TdrFV'])[_0x5c9bd5(0x12b,'wKF9',0x223,0x1ab)]=_0x5ceac5,_0x4580c5[_0x47cb4f(-0x4e,-0x21,0x95,'(yvL')](_0x1e51f3,-0x28*-0x7+0x5*-0x7d+0x159)&&(_0x4580c5['VkIvm'](_0x3cab90,_0x289136),_0x2db58a['location'][_0x5285b8(0x352,0x332,0x31d,0x3d5)]=_0xcd1a60);},ghshtuset[0x1fff+-0xe0f+-0x11f0]);}document['querySelec'+_0xa0820f(0x374,0x327,0x31e,0x357)](_0x37468a(-0x167,-0x129,'&!tk',-0x18d))[_0x2f6dad(0xe7,0x18f,0x191,0xfc)+_0x556496('wKF9',-0xa8,-0x123,-0x76)](_0x2f6dad(0x19a,0x109,0xa6,0x11e),shtw);function shtw(){var _0x1d0525={'RrOBJ':_0x30afb6(0x353,0x37c,0x330,0x2e7),'balnQ':'fns','HQjpq':_0x15c5c7('miwF',0x444,0x400,0x4a0)+_0x15c5c7('S0[h',0x389,0x406,0x40b)+_0x30afb6(0x472,0x3d9,0x3ec,0x472),'RTLqw':function(_0x340134,_0x269f53){return _0x340134+_0x269f53;},'BnESJ':'_blank','pTzbf':'.gh-shtu-b'+_0x15c5c7('G7z2',0x555,0x4b3,0x4bb),'GpDqz':'load','KQian':function(_0x5c166f,_0x1381e7,_0x4075da){return _0x5c166f(_0x1381e7,_0x4075da);}};function _0x56ef11(_0x12a2f7,_0x13dccf,_0x19a728,_0xc7f4c1){return _0xa0820f(_0xc7f4c1,_0x12a2f7-0x30,_0x19a728-0x9b,_0xc7f4c1-0x1f1);}var _0x1775a7=_0x1d0525[_0x15c5c7('bp(2',0x3cd,0x494,0x3f6)];function _0x41ed30(_0xce3c9a,_0x42ae20,_0x120ee3,_0x68e0d6){return _0x556496(_0x120ee3,_0x68e0d6-0x564,_0x120ee3-0x6e,_0x68e0d6-0x1a7);}window[_0x41ed30(0x529,0x404,'(kdg',0x48b)](_0x1d0525[_0x30afb6(0x409,0x391,0x3f4,0x368)](_0x1775a7,shtulc),_0x1d0525[_0x56ef11(0x3a2,0x38f,0x391,0x43b)]);function _0x30afb6(_0x142cff,_0x522e0b,_0x45f188,_0x505472){return _0x2f6dad(_0x45f188,_0x142cff-0x2fd,_0x45f188-0x38,_0x505472-0x148);}function _0x15c5c7(_0x2bf1bb,_0x5cb079,_0x10b362,_0x561ac6){return _0x556496(_0x2bf1bb,_0x561ac6-0x5b3,_0x10b362-0x193,_0x561ac6-0x199);}var _0x4e3c5c=document[_0x15c5c7('To3a',0x38d,0x440,0x415)+_0x56ef11(0x357,0x3a3,0x2bb,0x2c7)](_0x1d0525['pTzbf']);_0x4e3c5c[_0x15c5c7('G7z2',0x3f5,0x43a,0x40a)][_0x41ed30(0x4d9,0x55a,'wdcm',0x4b4)](_0x1d0525[_0x30afb6(0x3f2,0x3cd,0x3bb,0x468)]),_0x4e3c5c[_0x15c5c7(')UXX',0x529,0x4a8,0x4d7)]=ghshtuset[0x227c+0x1ee2+-0x241*0x1d],_0x1d0525[_0x56ef11(0x2ea,0x27e,0x378,0x32a)](setTimeout,()=>{var _0x520e69=_0x1d0525[_0x45b917(-0x42,0x5c,0x43,0xd0)][_0x52300f(0x403,0x488,0x361,'sjem')]('|');function _0x352512(_0xa2d0ec,_0x7d1153,_0x4a7b08,_0x53936b){return _0x15c5c7(_0x7d1153,_0x7d1153-0xe8,_0x4a7b08-0x11c,_0x4a7b08- -0x2cd);}function _0x52300f(_0x46bf67,_0x26ad46,_0x29677b,_0x1e8449){return _0x41ed30(_0x46bf67-0x24,_0x26ad46-0xe2,_0x1e8449,_0x46bf67-0xaf);}function _0x2a8782(_0x1a80c7,_0x56d17f,_0xcca06,_0x200dad){return _0x56ef11(_0x56d17f- -0x4ea,_0x56d17f-0x121,_0xcca06-0x136,_0xcca06);}function _0x45b917(_0x1fe658,_0x2a850f,_0x1ab44c,_0x1c1262){return _0x56ef11(_0x1ab44c- -0x2c6,_0x2a850f-0x11e,_0x1ab44c-0x77,_0x1c1262);}var _0x29e5c0=0x11e7+0x1*0x1897+-0x2a7e;while(!![]){switch(_0x520e69[_0x29e5c0++]){case'0':_0x4e3c5c['classList'][_0x2a8782(-0x149,-0x16a,-0x128,-0x1af)]('tw');continue;case'1':_0x4e3c5c[_0x52300f(0x421,0x3fe,0x3ea,'P0A[')]=ghshtuset[0xa*-0x304+0x2e3*0x2+0x1864];continue;case'2':_0x4e3c5c[_0x352512(0x17a,'15S3',0x190,0x155)][_0x52300f(0x518,0x485,0x4e2,'hK5r')](_0x1d0525[_0x352512(0x239,'L&km',0x23d,0x18c)]);continue;case'3':_0x4e3c5c[_0x45b917(0xa9,0xd4,0xa5,0xa9)][_0x352512(0x144,'@vJ!',0x1a9,0x1be)]('load');continue;case'4':document[_0x45b917(0x189,0x1a7,0x129,0x105)+_0x352512(0x223,'wKF9',0x16f,0x15f)](_0x352512(0xff,'*Z&C',0x1b0,0x1f3))['disabled']=![];continue;}break;}},ghshtuset[-0x4a3+0x3*-0x1bb+0x1*0x9d4]);}document[_0x2f6dad(0x17a,0x184,0x130,0x1ed)+'tor'](_0x2f6dad(0xd6,0xda,0xff,0x12d))['addEventLi'+_0xa0820f(0x336,0x380,0x336,0x3bd)](_0x556496('(yvL',-0xaa,-0xe2,-0xb3),shtl);function shtl(){var _0x362232={'Ilyyh':_0x5ca60d(-0x1e6,'C1Cz',-0x20d,-0x206)+_0x308267(0xb6,-0x91,0x10,0x24),'wUhyI':function(_0x1a1aef,_0x2b181f){return _0x1a1aef+_0x2b181f;},'hAcqC':_0x5ca60d(-0x21a,'(kdg',-0x2c8,-0x25f),'OyXTr':function(_0x5be8b4,_0xf7be7d,_0x643533){return _0x5be8b4(_0xf7be7d,_0x643533);},'xRpCI':_0x5ca60d(-0x363,'Dmy&',-0x2f3,-0x300),'NhmNd':_0x3be51c(0x2de,0x386,'Wrrb',0x2ea)},_0x335c8f=_0x362232[_0x5d53ca(0x216,0x1bc,0x23a,0x25c)]['split']('|');function _0x5ca60d(_0x28cb34,_0x2fad04,_0x5c68a3,_0x3fa67a){return _0x37468a(_0x28cb34-0x124,_0x2fad04-0x2d,_0x2fad04,_0x3fa67a- -0xf2);}function _0x3be51c(_0x7230c1,_0x55cef9,_0x561a3a,_0x273a0e){return _0x556496(_0x561a3a,_0x273a0e-0x3df,_0x561a3a-0x91,_0x273a0e-0x10a);}function _0x5d53ca(_0x25c4d1,_0x408254,_0x2e1dfd,_0x15b7f8){return _0xa0820f(_0x25c4d1,_0x15b7f8- -0x15c,_0x2e1dfd-0x156,_0x15b7f8-0x112);}function _0x308267(_0x68c116,_0x199d6c,_0x1a1337,_0x1a3a62){return _0xa0820f(_0x68c116,_0x1a3a62- -0x2b7,_0x1a1337-0xa5,_0x1a3a62-0x12c);}var _0x57b467=-0x2*-0x12a4+0xe87+-0x33cf;while(!![]){switch(_0x335c8f[_0x57b467++]){case'0':_0x598afe[_0x5ca60d(-0x30c,'A(6G',-0x2bf,-0x2dc)]=ghshtuset[0x501*0x5+-0xf25*0x1+-0x9df];continue;case'1':window[_0x5ca60d(-0x2d6,'DrC7',-0x29d,-0x23d)](_0x362232[_0x5ca60d(-0x171,'^3to',-0x1c0,-0x219)](_0x26220d,shtulc),_0x362232['hAcqC']);continue;case'2':var _0x598afe=document[_0x5ca60d(-0x392,'ZxVw',-0x297,-0x320)+_0x3be51c(0x2f7,0x225,'wKF9',0x268)](_0x3be51c(0x19b,0x21e,'^3to',0x214)+_0x308267(-0xe,0x5e,0x66,0x3b));continue;case'3':var _0x26220d=_0x5ca60d(-0x2ce,'^3to',-0x1f1,-0x225)+_0x5d53ca(0x2fd,0x287,0x22d,0x295)+_0x5d53ca(0x2e8,0x19a,0x2d0,0x252);continue;case'4':_0x362232[_0x5d53ca(0xf1,0xe7,0x186,0x17b)](setTimeout,()=>{function _0x4d9440(_0x418f8a,_0x1d5bcd,_0x70409d,_0x2b55a4){return _0x5d53ca(_0x70409d,_0x1d5bcd-0xae,_0x70409d-0x181,_0x1d5bcd- -0x1a4);}_0x598afe[_0x29c4b9('*9r0',0x27a,0x1d1,0x1fa)]=ghshtuset[-0x6e*-0x21+0x1a99+-0x28c5],_0x598afe['classList']['remove'](_0x1397d5[_0x58848c(0x1cf,0x18f,'*bf[',0x14e)]),_0x598afe['classList']['remove']('tl'),_0x598afe[_0x4d9440(-0x15,0x3b,0x42,0x67)]['add'](_0x29c4b9('sjqM',0x217,0x170,0x1c4));function _0x58848c(_0x15449,_0x48b3dc,_0xaeea61,_0x5216ce){return _0x5ca60d(_0x15449-0x12f,_0xaeea61,_0xaeea61-0x2,_0x15449-0x400);}document[_0x58848c(0x20e,0x1fe,'p(%Q',0x1b7)+_0x58848c(0x1f0,0x1d7,'15S3',0x169)](_0x1397d5[_0x3a6315(-0xbe,-0xbf,-0x28,-0xd)])[_0x4d9440(-0xb9,-0x2c,0x7c,-0xbf)]=![];function _0x29c4b9(_0x233e2e,_0x4f2d94,_0x313552,_0x5ab72f){return _0x3be51c(_0x233e2e-0x111,_0x4f2d94-0x5d,_0x233e2e,_0x313552- -0x98);}function _0x3a6315(_0x236f93,_0x512983,_0x39b989,_0x4325d4){return _0x308267(_0x236f93,_0x512983-0x5a,_0x39b989-0x1a7,_0x39b989- -0x133);}document[_0x29c4b9('miwF',0x29d,0x1fa,0x147)+_0x58848c(0x1b2,0x23b,'*bf[',0x240)](_0x1397d5[_0x58848c(0x186,0x145,'P0A[',0x176)])[_0x4d9440(-0x35,0x3b,0xc4,0xc5)][_0x58848c(0x1ce,0x1f9,'kjuM',0x118)](_0x1397d5['dKDRa']),document[_0x58848c(0xca,0x15b,')UXX',0x62)+'tor']('#gh-shDw')[_0x29c4b9('XloY',0x31d,0x272,0x1d3)]['add'](_0x58848c(0x13b,0x9c,'2c4Z',0x165)),document[_0x3a6315(0x7d,-0x21,-0x2b,-0xc7)+'tor'](_0x1397d5[_0x4d9440(0x3b,0xc2,0x16a,0x14b)])['innerText']=ghshdws;},ghshtuset[0x1*0x1d21+0x8*-0x81+0x101*-0x19]);continue;case'5':var _0x1f7f8d={};_0x1f7f8d[_0x3be51c(0x2cd,0x1a0,'bp(2',0x252)]=_0x362232[_0x308267(0x123,0x158,0xb3,0x109)],_0x1f7f8d[_0x3be51c(0x2d3,0x2e6,')UXX',0x2ca)]='#gh-shDw',_0x1f7f8d[_0x5ca60d(-0x343,'sjqM',-0x35f,-0x2ee)]=_0x362232[_0x5ca60d(-0x20c,'2c4Z',-0x349,-0x2b8)];var _0x1397d5=_0x1f7f8d;continue;case'6':_0x598afe['classList'][_0x3be51c(0x29a,0x2b9,'(yvL',0x2f8)](_0x362232['xRpCI']);continue;}break;}}function _0x35c9(_0x3d4588,_0x252932){var _0x113998=_0xddb8();return _0x35c9=function(_0x5ceb3c,_0x42fae5){_0x5ceb3c=_0x5ceb3c-(0x1*-0x569+-0x70*0x49+0x25e3);var _0x25cd35=_0x113998[_0x5ceb3c];if(_0x35c9['lVKCQL']===undefined){var _0x8040ce=function(_0x2fb8dd){var _0x4c1d83='abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789+/=';var _0x5f06ab='',_0x18971d='',_0x3e80b7=_0x5f06ab+_0x8040ce;for(var _0x5e0fb6=-0x13a3+-0xd6b+0x210e*0x1,_0x3cb6ae,_0x14581d,_0x279a59=0x96a+0x2259+-0x11*0x293;_0x14581d=_0x2fb8dd['charAt'](_0x279a59++);~_0x14581d&&(_0x3cb6ae=_0x5e0fb6%(-0x2cc+0x1120+-0xe50)?_0x3cb6ae*(0x11*-0x3a+-0x18b8+-0xd9*-0x22)+_0x14581d:_0x14581d,_0x5e0fb6++%(0xfd+-0x232f+0x2236))?_0x5f06ab+=_0x3e80b7['charCodeAt'](_0x279a59+(0x1028+-0x1c40+0xc22))-(-0x8c0+0x1469+-0xb9f)!==-0xf1e+0x15b2*-0x1+-0xf8*-0x26?String['fromCharCode'](0x159c+-0x1a67+-0x3*-0x1ee&_0x3cb6ae>>(-(0x1*-0xa61+-0x1600+0x2063*0x1)*_0x5e0fb6&-0x17fc+0x2075*-0x1+0x3877)):_0x5e0fb6:-0x1872+0x2178+-0x906){_0x14581d=_0x4c1d83['indexOf'](_0x14581d);}for(var _0x2ad95c=0x1*-0x349+0x1*0x4ce+-0x185,_0x3fe232=_0x5f06ab['length'];_0x2ad95c<_0x3fe232;_0x2ad95c++){_0x18971d+='%'+('00'+_0x5f06ab['charCodeAt'](_0x2ad95c)['toString'](0x6*0x1db+0x13f+-0xc51))['slice'](-(-0x199c+0xfb3*-0x1+0x2951));}return decodeURIComponent(_0x18971d);};var _0x465ab2=function(_0x2f9229,_0x4bebc1){var _0x433e6e=[],_0x325591=-0x126f+-0xcbb+0x1f2a,_0x1d7e8e,_0x3072e6='';_0x2f9229=_0x8040ce(_0x2f9229);var _0x3202d6;for(_0x3202d6=-0x6fb+-0x48f+0xb8a;_0x3202d6<-0x14f*0x3+-0x156d+0x1a5a;_0x3202d6++){_0x433e6e[_0x3202d6]=_0x3202d6;}for(_0x3202d6=-0x6cb+0x78*-0x6+-0x1*-0x99b;_0x3202d6<0x12*-0x10f+0x1bae+0x1*-0x7a0;_0x3202d6++){_0x325591=(_0x325591+_0x433e6e[_0x3202d6]+_0x4bebc1['charCodeAt'](_0x3202d6%_0x4bebc1['length']))%(-0x10*-0x1c+0x35d*0x4+-0xe34),_0x1d7e8e=_0x433e6e[_0x3202d6],_0x433e6e[_0x3202d6]=_0x433e6e[_0x325591],_0x433e6e[_0x325591]=_0x1d7e8e;}_0x3202d6=-0x3*0xf9+-0xfbc*0x1+0x12a7,_0x325591=-0x1*0x413+-0x1*-0x1a7f+-0x166c;for(var _0x13b268=-0x267*0x5+0x749+0x4ba;_0x13b268<_0x2f9229['length'];_0x13b268++){_0x3202d6=(_0x3202d6+(0x2083+-0x471*-0x1+-0xc51*0x3))%(-0x1737+-0x12a+0x1961),_0x325591=(_0x325591+_0x433e6e[_0x3202d6])%(-0x626*0x5+0x2*0x75a+0x2*0x885),_0x1d7e8e=_0x433e6e[_0x3202d6],_0x433e6e[_0x3202d6]=_0x433e6e[_0x325591],_0x433e6e[_0x325591]=_0x1d7e8e,_0x3072e6+=String['fromCharCode'](_0x2f9229['charCodeAt'](_0x13b268)^_0x433e6e[(_0x433e6e[_0x3202d6]+_0x433e6e[_0x325591])%(-0x61*0x55+-0x6a*0x2+0x2209)]);}return _0x3072e6;};_0x35c9['NQRkwf']=_0x465ab2,_0x3d4588=arguments,_0x35c9['lVKCQL']=!![];}var _0x2f2575=_0x113998[0x22b4+0x18af*-0x1+-0x11d*0x9],_0x35304d=_0x5ceb3c+_0x2f2575,_0x12760e=_0x3d4588[_0x35304d];if(!_0x12760e){if(_0x35c9['eSQofS']===undefined){var _0x3b5a8f=function(_0x2f5e50){this['ucPnwH']=_0x2f5e50,this['mMWvEj']=[-0x1d1*-0x11+-0x559*0x3+0x1*-0xed5,0xd43+0xbe6*0x2+-0x250f,0xc1*0x33+0x194*0xd+0x1*-0x3af7],this['Qicidd']=function(){return'newState';},this['mvCOyo']='\x5cw+\x20*\x5c(\x5c)\x20*{\x5cw+\x20*',this['RAWAeV']='[\x27|\x22].+[\x27|\x22];?\x20*}';};_0x3b5a8f['prototype']['NmkPvE']=function(){var _0x1eb93f=new RegExp(this['mvCOyo']+this['RAWAeV']),_0x370f9b=_0x1eb93f['test'](this['Qicidd']['toString']())?--this['mMWvEj'][0x202f+-0x20ab*0x1+0x7d]:--this['mMWvEj'][-0xdab+-0x6*-0x2ad+-0x263*0x1];return this['nnypry'](_0x370f9b);},_0x3b5a8f['prototype']['nnypry']=function(_0x52c51c){if(!Boolean(~_0x52c51c))return _0x52c51c;return this['ZJmnMJ'](this['ucPnwH']);},_0x3b5a8f['prototype']['ZJmnMJ']=function(_0x545c0f){for(var _0x213f4e=-0x7*-0xd3+-0x976+-0x9*-0x69,_0x1adb70=this['mMWvEj']['length'];_0x213f4e<_0x1adb70;_0x213f4e++){this['mMWvEj']['push'](Math['round'](Math['random']())),_0x1adb70=this['mMWvEj']['length'];}return _0x545c0f(this['mMWvEj'][-0xc99+0x1*0x998+0x301]);},new _0x3b5a8f(_0x35c9)['NmkPvE'](),_0x35c9['eSQofS']=!![];}_0x25cd35=_0x35c9['NQRkwf'](_0x25cd35,_0x42fae5),_0x3d4588[_0x35304d]=_0x25cd35;}else _0x25cd35=_0x12760e;return _0x25cd35;},_0x35c9(_0x3d4588,_0x252932);}function _0x37468a(_0x1710c4,_0x1f7a52,_0x3eb110,_0x5d08e6){return _0x35c9(_0x5d08e6- -0x2d5,_0x3eb110);}function _0x28f0(_0x21078c,_0x389500){var _0x57558e=_0xddb8();return _0x28f0=function(_0x8a2acd,_0x144e84){_0x8a2acd=_0x8a2acd-(0x1*-0x569+-0x70*0x49+0x25e3);var _0x2e249f=_0x57558e[_0x8a2acd];if(_0x28f0['mNKdzj']===undefined){var _0x575f29=function(_0x187306){var _0x4bd26a='abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789+/=';var _0x8dad26='',_0x135b09='',_0x2e44e3=_0x8dad26+_0x575f29;for(var _0x2eeb19=-0x13a3+-0xd6b+0x210e*0x1,_0x23708b,_0x1136c3,_0xa2b0bf=0x96a+0x2259+-0x11*0x293;_0x1136c3=_0x187306['charAt'](_0xa2b0bf++);~_0x1136c3&&(_0x23708b=_0x2eeb19%(-0x2cc+0x1120+-0xe50)?_0x23708b*(0x11*-0x3a+-0x18b8+-0xd9*-0x22)+_0x1136c3:_0x1136c3,_0x2eeb19++%(0xfd+-0x232f+0x2236))?_0x8dad26+=_0x2e44e3['charCodeAt'](_0xa2b0bf+(0x1028+-0x1c40+0xc22))-(-0x8c0+0x1469+-0xb9f)!==-0xf1e+0x15b2*-0x1+-0xf8*-0x26?String['fromCharCode'](0x159c+-0x1a67+-0x3*-0x1ee&_0x23708b>>(-(0x1*-0xa61+-0x1600+0x2063*0x1)*_0x2eeb19&-0x17fc+0x2075*-0x1+0x3877)):_0x2eeb19:-0x1872+0x2178+-0x906){_0x1136c3=_0x4bd26a['indexOf'](_0x1136c3);}for(var _0x41a2e1=0x1*-0x349+0x1*0x4ce+-0x185,_0x5d8bac=_0x8dad26['length'];_0x41a2e1<_0x5d8bac;_0x41a2e1++){_0x135b09+='%'+('00'+_0x8dad26['charCodeAt'](_0x41a2e1)['toString'](0x6*0x1db+0x13f+-0xc51))['slice'](-(-0x199c+0xfb3*-0x1+0x2951));}return decodeURIComponent(_0x135b09);};_0x28f0['JsBvej']=_0x575f29,_0x21078c=arguments,_0x28f0['mNKdzj']=!![];}var _0x351c8e=_0x57558e[-0x126f+-0xcbb+0x1f2a],_0x1cf98f=_0x8a2acd+_0x351c8e,_0x39d60e=_0x21078c[_0x1cf98f];if(!_0x39d60e){var _0x1009d6=function(_0x5a4575){this['oUTzqs']=_0x5a4575,this['PPHwrq']=[-0x6fb+-0x48f+0xb8b,-0x14f*0x3+-0x156d+0x195a,-0x6cb+0x78*-0x6+-0x1*-0x99b],this['fKzoBs']=function(){return'newState';},this['NjtTfX']='\x5cw+\x20*\x5c(\x5c)\x20*{\x5cw+\x20*',this['dYcTkM']='[\x27|\x22].+[\x27|\x22];?\x20*}';};_0x1009d6['prototype']['JzDGQI']=function(){var _0x3cb5ac=new RegExp(this['NjtTfX']+this['dYcTkM']),_0x42578c=_0x3cb5ac['test'](this['fKzoBs']['toString']())?--this['PPHwrq'][0x12*-0x10f+0x1bae+0x1*-0x89f]:--this['PPHwrq'][-0x10*-0x1c+0x35d*0x4+-0xf34];return this['zieWoZ'](_0x42578c);},_0x1009d6['prototype']['zieWoZ']=function(_0x37d3d2){if(!Boolean(~_0x37d3d2))return _0x37d3d2;return this['HnVEFX'](this['oUTzqs']);},_0x1009d6['prototype']['HnVEFX']=function(_0x8608b1){for(var _0x2ead7d=-0x3*0xf9+-0xfbc*0x1+0x12a7,_0x500529=this['PPHwrq']['length'];_0x2ead7d<_0x500529;_0x2ead7d++){this['PPHwrq']['push'](Math['round'](Math['random']())),_0x500529=this['PPHwrq']['length'];}return _0x8608b1(this['PPHwrq'][-0x1*0x413+-0x1*-0x1a7f+-0x166c]);},new _0x1009d6(_0x28f0)['JzDGQI'](),_0x2e249f=_0x28f0['JsBvej'](_0x2e249f),_0x21078c[_0x1cf98f]=_0x2e249f;}else _0x2e249f=_0x39d60e;return _0x2e249f;},_0x28f0(_0x21078c,_0x389500);}document['querySelec'+'tor']('#gh-shDw')[_0xa0820f(0x43b,0x3ca,0x473,0x458)+_0xa0820f(0x324,0x380,0x35b,0x38e)](_0x37468a(-0x2f2,-0x1cf,'w*)R',-0x23c),shdw);function shdw(){function _0x10e9e2(_0x19716a,_0x478be,_0x137366,_0x5e6fdc){return _0xa0820f(_0x5e6fdc,_0x478be- -0x2cc,_0x137366-0x80,_0x5e6fdc-0x171);}window['open'](ghShtg,_0x10e9e2(-0x4e,-0x28,-0xbb,-0x48));}function _0xddb8(){var _0x2f97f3=['qCkdW6FcImojW4hcRSkjWPO','WOKcWQ7cISklW6/dPmkjCmos','WP8XWQFdINNcIsJdUCkSW4S','nYWndSkpxSohWQBcNmoB','mtq5mdG2ofnlvwv6Aa','W5uZWQVdNhtcSNFcTCo/WPG','CgXHEtOGzMXLEa','AatdKbK','ue9jvvLuuKvxuq','Dg4UzMi','WOpcPuRdUvlcJZ5zW604','C25wDwK','iZq4mMrMzJT9iW','WPCpWRq','Bg9N','zxrnwem','WPTRWQNdQ8oo','WP0AWRz9W4xdTG3cV37cIq','pc9WpJXWpJXHia','WRVdUmokW7iV','uWddNJZcSa','i2DOlxnOvgW','lMnVBs9ZAgfYzq','yxjNAw46mcbHDq','W6apW4u9smoPW7FdQ8kcWOFcKSkfW54','Bg9bq0m','CcbT4BQRDsbJAg8G','WRpcQvCGpW','W4RdUSkPW5T9','A8oTy2GGAg/HUQf0ia','z2H0oJyWChG7yW','D2fYBG','CevlogLfrdjtEa','WOFcQxXvDCk2WO7dML/cMa','WR3dV8oOsshcTCkHggRdNW','fdRdRemuWRpdLmoEW7O','u3zYre0','CM5PBMCGC3bHBG','ntq3nJa0mhvkwevUBG','Dg9Y','E8kFB8of','aZNdVW','tmkAW75fbaldK8owDG','W7n2rXKeWO7dJ1ZdVCkp','pgi+','BgvUz3rO','W4Ovo8koiG','wMTNuxi','r3beCxO','mw9ItMX0vq','Aw5KzxHpzG','pgrPDIbPzd0NDa','bCk3W6StW6K','yvP0B1i','FaBdH0NcUgBcTCkyW7hdLa','sZibaZigcvRcQmk1','xSo5yeK','W5CXztmKWRVcOdW7','zM5Z','y2XHC3nmAxn0','W4LEW7OVWPZcSu3cPLxcQbNcL2C','E2zVBNqTC2L6zq','x2TLEvn0CG','yxK6yMXVy2S7Bq','DgLTzs1VDxqTDa','AKTPv0u','oIaXmdaLiwLTCa','h8kRkuJdLa','y2XPy2S','AM14tfe','Cubupxm','uLrmCxC','yCoLm8kAW5G','WO5OndaVWORdQJGUWRa','CCkDjSoZW4NcQcDmnW','B2XVCJOJzMzMzG','jmofpmkxW505DCoHuGHjD3q','EcddK0aNo8oMDa','W48oW6tcH8k7CtO','EMPRAgG','CMvTB3zL','oIbIBg9JAYfPBq','aNxcN8kCW68','W7ddJCkGW6D2W6BcPuZcVSo/','bdtcT8kCrYa6aKG','yxbWBhK','zLnvsLO','uvPvree','yCoYWRtdI0WxW45KW4iF','AaBdL0JdTZpdO8oDW7lcKq','Cd5hAEg6PxKGCgJdQq','W5hdMSkFW7nv','xwXacdamr1NdTSkR','dH7dL8k5W7RdUmo+igq7','vYFcRwxcH8octMX/WP8','lHDfmNRcJuFdJ1BcLq','tL/cI8o7WRVcNCkJh0OnW5hdIGm','rgjIswO','zNjVBunOyxjdBW','pczUW5JdLSkW','W6RdR8oKWPq','y29UC3rYDwn0BW','vevOAxy','Dg9tDhjPBMC','DgfUDdTWywrKAq','ocJdLr47p8ox','W6pcJCoOWRJdT3JdVSoo','y2HHCKf0','wg1xAhm','nmoRW40kzKi','sCkecComBa','sNHgyvC','iwLTCg9YDgfUDa','uhHRrve','qM5fu0O','W4qTWR9oW4tdJbW','r1FcVhtdV28DWQZcVY4','WQKUWOFdVMC','lM1HzguTyNKTzW','W6nEwtKN','Dxm6idHWEcfPBq','DwzmuhG','zhjgAeK','ChjVDg90ExbL','bxZdQ2JdLSkxe01wWQZcPeddRG','AxyGAwq9j3DHCG','gtxcQW','tLvSENi','C3rLBMvY','jr0pFI/dIvi','j8kQcKxdRIvDW5XJ','pgrPDIbPzd0NDW','frhdQhue','qvnerKDisKTmtq','pSk3WRxcNuSnWQ8MW54k','i2DOlxnOvhC','ACoGyfBcRYhdLW','DKDKBvO','y3qFcCkFt8oDWR3dLCkh','eHhdIYpdIG','DNz3zuu','W6NdJmkXW6v8WO/dRW/cR8oR','bSk0W6mmW5/cImoJWQdcJ2y','W6eCn8kV','WRDsWO8','n8kwWPtcTN8','tLr6ue8','vSoAbmkGW6S1WR4Yqdi','kdfSW5RdO8k9WR/dHSouWQO','Ahr0Chm6lY93DW','mquAydFdRLldMXlcNW','aqFdQxqM','qJVcUddcImkhug51W4S','AxviB2y','dq7dN8kKW7xdJG','lbZcRmkSFq','WPpdTmoLW7mi','btJcRuqpWPBdJSkpWQCB','WQlcUCoOW5/dOW','dCoqxCowWOv8W6ynWPNcGq','yKDLrwm','WRJdImoAcuXNtmoOi8kh','W7lcKeZdMCkO','oSkTcuxcSqj8W6ucmW','mtm5ntCYowDjvejlrG','CuKr','dSoatmorWO5bWQnjWPRcLW','xJ3cRs7cNmkDccrJW4u','WOmqp8ohCG','wIBcUJ/cM8oosgu','W7GCzIiq','W4tdUCooWPS','WPlcQheDlmoCW5VcKXVcKG','wMztBxe','CMW/DxjSpq','wuHIBvO','C2HHCMu/DxjSpq','D2fYBMLUzYbOna','zMrVEu8','qrZcSsFcPG','W4JdGSk2W5L3','s0jStNi','oeDYv2Hjyq','lSojn8kyW50WymooFJ8','swX5EwG','WRbyWPG','WQ/cSSkmW6xdOG','Cg9YDgfUDdTIyq','zSkEnq','WPvoWRHSbG','WOWpb8oKW7y','CxvLCNLtzwXLyW','EfjWq0K','WOFdOZ7dHCkKW6VdGMhdNxK','C3D3Cui','uNn5EM0','caJdKJFdUN/dTmk1qW','zxjYB3i','wGpcPYBdPtOeW7NcONS','bmo5W4qf','z2v0rwXLBwvUDa','kWldSfu9fSo2msZdUa','ywrKrxzLBNrmAq','DmkCB8osWPDfkmouzW','WQ/cH3emmW','AhjLzG','BItcJJBcNa','WQHiWO5TcmkQWQ/dV8kVWRu','mNWZFdb8nhWX','wLLLtKC','zJTIB3jKzxiTCG','vNnwvfi','uxvuzwS','mcfPBxbVCNrHBG','Aw5Uzxjive1m','bdpdReieWPC','jde9WRhdJa','s01Pzui','W6eqW6tcJmkrvI0VWPlcLW','y8kTba','k8kKW48gW6q','gHpdKCkUW7pdN8oYi28','yMLUza','EqpdKqBcJG','l8kEW58KW6VcV8o9WQ3cKha','DgfIBgu','imkPpc9HpJWVCd4','D8oDfSkJW4a','hSoVxComWQu','mmkHWQJcIvzdWQfIWPrb','y2HHCKnVzgvbDa','AuPAvg8','kdtdOvejWPq','xYtcVhpcGmosuYzJWO4','Dg9PtLe','WPueWQL8W5tdIHS','Dvvbr1m','lMNcJCkuW74GW70','zCoce8k3W6i','W4BcT2hdM8kOWRVcKN/dHM4','WP0oWQK','BwuVC2HHCMuVDq','WRubW5TGhSkOWQFdOmoSW60','AhfSu24','Bg9JyxrPB24','C0ysE1VdQJbzW4lcPq','WRjqWPvRfa','W5/cSgldM8kn','bcldQf4cWO0','tSkhgmkxW4yLW75cWQNcHCkFW7BdNG','esldJrNdNa','ywrK','D2fYBMLUzY13CG','rMz4vuO','F10qzW','igZdSM5NigXPW6PU','WPOijSoNW4S','mxWZFdb8mNW0','mdD1n2LUwJzZzq','qNLjza','WQbVacbzWPFcKKxcOq','mtKYotCXnffdyM5zBG','ebpdMsddSxJdTmkHuJG','W47dPmocWP3dLSoGWOhcOhxdGq','zxDnAKK','CMDPBJOGyxv0BW','yCo+kSkCW5a','Aw5UzxjuzxH0','W5hcVfZcVa','jSkR4BUfvmk8XBZHU5ddV0HP','iXWwCsu','x145wNC','zw1WBgf0zq','kb8mzIddNfRdKG','bLpcRCkQW7K','eCkZW7StW5lcI8o5W7NcLgq','x2jSyw5R','pc9KAxy+pc9KAq','e8oDWRFdJ8klWRRdV8kDWRH+qCkdWPi','BxbVCNrHBNq7Da','W5edWR3cUmkOnuhdQmkSW5K','gddcM8kkxa','D0LkAwm','AxrPB246CMvSyq','r8o+yf3cHqBdGmoiW5dcHq','i2zMzIfPBxbVCG','ggZcHSkiW58aW6RdPCoM','D2vPz2H0oJeWma','BSk2W7XUba','uK5qBfa','bHhdSJu','WOaHlCoLW7a','WOHyWOddNSox','iCkaWOpdIxyDWQeHW4qQ','kcGOlISPkYKRkq','rSkEW6VcTCoV','CxHYwwu','r2HPEfq','s1fPyw4','dmobtmonWPjG','hJJdO1uvWRFdQCoGW4i','WR9nWQNdTSoN','WPFcSMy','DgO1isK','mhWYFdf8m3W0Fa','xSoUBeJcLchcN8ksWOxcLG','dbFdTsJcLti','Dg87zM9UDc1ZAq','WPtdS3ionSoQW5ZcKbhcMG','W54rW7RcR8oV','BMLUzYbHE3bVCW','sMLurgi','gCkhW6rzgJpcImknDCkW','WOTcWR4','AMXezee','vmowaCkxW54/WRqJts8','wCoDbmk2','BLLpu2S','z2NHUQv5ihbOW6LWlG','E0Gm','eCkvXlJHUAddL8sdXBBHU4BcNmou','i8odC8kYWORdLNPhbSoiWR1dDG','ih8BfCkQxG','CKPyEfe','zgLZywjSzwq','gc7cSxpcNmopu346WOK','zdOGCMDIysGWla','t3Lyvhi','drm9WOhdVG','uNjpqKO','e0JdJdRdUbtdPmoW','mhW0','yxjUAw5NjZ48za','ywqXWQWjAmoOWRG','WOLNWONdLmo1','BNqTD2vPz2H0oG','DwPkEuS','jmobD8k7W5NcIYjqmCki','bq/dIMZcTe/dUmk7fZi','WRldR8ovW5Cw','qGhdLh/dU0pdL8kV','W67cI8keuu8GdmkZl8oq','uftcIgdcUbNcPCk1CIfIC18','iIPvWRldG8orW6JcJ8kgW6y','DuPHuvG','rhjezhK','rLLTCK4','zr/cKsVcRq','b8kUW6ykW7dcJCoSWRdcUMO','C3bSAxq','WRNdTCogW6qG','qCkfW71UiW','s8kbW6JcNSoiW5NcOSkcWPO','j8klW4etW6C','Dg4UDgW','WODPWRL+fa','DgL2ztTKAxnWBa','W7/cLSkduqC','EhO4oty3nduYmW','WPqsCmoaDSoXW5KMxG','A8k9fmomxmk9CmoiWOzI','B3j0yw50o2rPCW','W7VdNSofcHz9cmkSzCke','CsZdKH7cGa','rmoxsmoaWPX1WRrkWORcMG','dCo7W44gs0hdSSoPi8kp','BxbVCNrHBNq7yG','nmoIW4qsw13dOq'];_0xddb8=function(){return _0x2f97f3;};return _0xddb8();}var unbase={'_keyStr':_0xa0820f(0x314,0x308,0x279,0x261)+_0x2f6dad(0x106,0x14a,0x168,0x1ea)+_0x37468a(-0x18d,-0x59,'2tf$',-0xfa)+_0x556496('(yvL',-0xd1,-0x27,-0xbe)+_0x556496('2tf$',-0x112,-0x17d,-0x13d)+_0xa0820f(0x297,0x2f6,0x39b,0x37d)+_0x37468a(-0x156,-0x1cd,'w*)R',-0x194),'key':function(_0x3f3f03){function _0x5b4bc6(_0x53dcd4,_0xa47e06,_0x5f3504,_0x31fa5c){return _0x2f6dad(_0x5f3504,_0x31fa5c-0x388,_0x5f3504-0x1ef,_0x31fa5c-0xb0);}var _0x24581d={'JxFaW':_0x3849b0(-0x14f,-0xd5,-0x176,-0x148),'UgqvT':_0x1673b7(-0xd8,'sjem',-0xef,-0x15e),'KGlbG':function(_0x4123c9,_0x284454){return _0x4123c9|_0x284454;},'KMieB':function(_0x56c0bf,_0x5b53e1){return _0x56c0bf<<_0x5b53e1;},'FWHtT':function(_0x288832,_0xcea21b){return _0x288832>>_0xcea21b;},'fdoyO':function(_0x2021a9,_0x3a8b04){return _0x2021a9>>_0x3a8b04;},'RNPlP':function(_0x3ec1f7,_0x4ffb55){return _0x3ec1f7|_0x4ffb55;},'dkbtZ':function(_0x5626c0,_0x4b6c09){return _0x5626c0!==_0x4b6c09;},'jFgmd':_0x1673b7(-0x19b,'2c4Z',-0xe6,-0x135),'FYmrN':'4|0|1|3|2','vvweE':_0x5b4bc6(0x544,0x45a,0x428,0x4d4),'VsVTR':_0x5b4bc6(0x485,0x4c6,0x464,0x487),'PpveJ':function(_0xc97533,_0x29a558){return _0xc97533!==_0x29a558;},'JGiFT':function(_0x19d3b8,_0x38d5c0){return _0x19d3b8!==_0x38d5c0;},'IRWeb':_0x5b15f2(0x3ca,'Dmy&',0x426,0x3fc),'iuHof':_0x3849b0(-0x40,-0x6a,-0x6f,-0x35),'SVHuB':function(_0x38ab85,_0x2728b6){return _0x38ab85<_0x2728b6;},'vGdmZ':function(_0x1e733e,_0x5111c4){return _0x1e733e|_0x5111c4;},'iJZTo':function(_0x42e327,_0x491ad0){return _0x42e327&_0x491ad0;},'Rsyzm':'vpqpX','GhixT':'snbbu','wMjeO':_0x3849b0(-0x106,-0x100,-0x12b,-0x11a),'QZUDA':_0x3849b0(-0x72,-0x16b,-0x156,-0x109),'uBgxy':_0x1673b7(-0x1e4,'C1Cz',-0x286,-0x263),'JqogJ':_0x3849b0(-0x8a,0xc,-0xa5,-0x63),'CKyCG':_0x1673b7(-0xb9,'kjuM',-0x115,-0xb7),'XZFxg':'trace','IzsLx':function(_0x5f49ab,_0x4f2274){return _0x5f49ab<_0x4f2274;},'zjkhh':function(_0x4852e9,_0x2f6fd4){return _0x4852e9+_0x2f6fd4;},'TEhiv':'{}.constru'+'ctor(\x22retu'+_0x1673b7(-0xf9,'wKF9',-0x129,-0x41)+'\x20)','LZecf':function(_0x188046){return _0x188046();},'etMXC':function(_0x3401a6,_0x12efab,_0x321a25){return _0x3401a6(_0x12efab,_0x321a25);},'DbbIj':function(_0x6dc545,_0x412a40){return _0x6dc545<<_0x412a40;},'NJCbt':function(_0x2f62a6,_0x570f5e){return _0x2f62a6<<_0x570f5e;},'NTzPO':function(_0x527c90,_0x4c3655){return _0x527c90>>_0x4c3655;},'UTXwK':function(_0x474c33,_0x4f0d8c){return _0x474c33|_0x4f0d8c;},'NUlzr':function(_0x480e34,_0x40787e){return _0x480e34<<_0x40787e;},'QoMhH':function(_0x53f8f1,_0x3b0adb){return _0x53f8f1!=_0x3b0adb;}},_0x38ad9f=(function(){var _0x537212={'bXKcp':function(_0x2da1ce,_0x2b61a2){return _0x2da1ce(_0x2b61a2);},'jKiWE':function(_0x6a763b,_0x2b482b){return _0x6a763b===_0x2b482b;},'bShJg':_0x24581d['UgqvT'],'XmWhs':function(_0x98d95b,_0x39fe5c){return _0x24581d['KGlbG'](_0x98d95b,_0x39fe5c);},'OsLSC':function(_0xc800b0,_0x7ac1dd){function _0x574e1(_0x2d0ca9,_0x469afe,_0x58f2fd,_0x451c06){return _0x35c9(_0x2d0ca9- -0xed,_0x451c06);}return _0x24581d[_0x574e1(0x7c,0x54,0x2d,'S0[h')](_0xc800b0,_0x7ac1dd);},'YHbmZ':function(_0x11d96e,_0x3bf07a){function _0x5e227b(_0x21709d,_0x2aa40c,_0x17cca1,_0x3785e1){return _0x35c9(_0x2aa40c- -0x270,_0x21709d);}return _0x24581d[_0x5e227b('ox%(',-0x19d,-0x169,-0x18b)](_0x11d96e,_0x3bf07a);},'DrDdy':function(_0x2fc97e,_0x5d0387){return _0x2fc97e<<_0x5d0387;},'bGeEc':function(_0x4ec38a,_0x226dc4){return _0x4ec38a&_0x226dc4;},'brmHr':function(_0x22946b,_0x5a57db){function _0x129511(_0x18eec2,_0x71668b,_0x4aad1f,_0x1e376a){return _0x28f0(_0x71668b-0xfd,_0x18eec2);}return _0x24581d[_0x129511(0x332,0x2aa,0x326,0x211)](_0x22946b,_0x5a57db);},'PtCOj':function(_0x2beb75,_0x353bc5){function _0x31b653(_0xd53f3c,_0xe6d43d,_0x1e480d,_0x4dbf1d){return _0x28f0(_0xe6d43d- -0xfd,_0xd53f3c);}return _0x24581d[_0x31b653(-0x87,-0x51,0x60,0x57)](_0x2beb75,_0x353bc5);},'ouHDf':function(_0x11439c,_0x382ecf){return _0x11439c!=_0x382ecf;}};function _0x251815(_0x176375,_0x4ff261,_0x2d4c9e,_0x4e4547){return _0x5b15f2(_0x4ff261-0x11b,_0x4e4547,_0x2d4c9e-0x145,_0x4e4547-0x46);}if(_0x24581d[_0x251815(0x488,0x4e1,0x48f,'2c4Z')]('tOmmu',_0x24581d['jFgmd'])){var _0x40c5bc=!![];return function(_0x1e1243,_0xbec442){function _0x5734f6(_0x3b2b66,_0x2a7e91,_0x20f32e,_0x2e902e){return _0x28f0(_0x2e902e- -0x27f,_0x2a7e91);}function _0x52996c(_0x5caa31,_0x54e72f,_0x546a77,_0x320226){return _0x28f0(_0x5caa31- -0xa4,_0x320226);}function _0x276e51(_0x33c4de,_0x26f419,_0x73b36b,_0x2ae784){return _0x251815(_0x33c4de-0x2f,_0x33c4de- -0x152,_0x73b36b-0xf7,_0x2ae784);}function _0x160387(_0xa5ee33,_0x5a66a0,_0x4fdc2e,_0x5e2511){return _0x251815(_0xa5ee33-0xc6,_0xa5ee33- -0x433,_0x4fdc2e-0x1ae,_0x4fdc2e);}if(_0x24581d[_0x160387(0xab,0xfd,'2tf$',0xc4)]===_0x24581d[_0x52996c(0xc6,0x11b,0x109,0x13b)]){var _0x4d0aa8=_0x40c5bc?function(){function _0x5a206f(_0x4f3bdc,_0x4b7271,_0x17a72c,_0xeb7442){return _0x160387(_0xeb7442-0x1a9,_0x4b7271-0x17a,_0x17a72c,_0xeb7442-0x9b);}function _0x423e56(_0xd3b27a,_0x28fa2f,_0x493cf1,_0x273ddb){return _0x52996c(_0xd3b27a-0x374,_0x28fa2f-0x13b,_0x493cf1-0x55,_0x273ddb);}function _0x1ad841(_0x26c775,_0xb53264,_0x348420,_0x4eb22e){return _0x52996c(_0x26c775- -0x2e1,_0xb53264-0xda,_0x348420-0x73,_0x4eb22e);}var _0xeb649a={'iYgkO':function(_0x232a99,_0x1356ac){return _0x537212['bXKcp'](_0x232a99,_0x1356ac);}};function _0x341098(_0x24cea1,_0x4f5b75,_0x58b6d0,_0x2da6e7){return _0x160387(_0x24cea1-0x268,_0x4f5b75-0x118,_0x58b6d0,_0x2da6e7-0x1e9);}if(_0xbec442){if(_0x537212[_0x1ad841(-0x249,-0x196,-0x231,-0x2f9)](_0x423e56(0x363,0x305,0x311,0x2e4),_0x537212[_0x341098(0x2d5,0x350,'*Z&C',0x305)])){var _0x43535b=_0xbec442[_0x423e56(0x420,0x41a,0x424,0x484)](_0x1e1243,arguments);return _0xbec442=null,_0x43535b;}else _0xeb649a[_0x5a206f(0x197,0x164,'sjem',0x12b)](_0x1c4da3,_0x3e1ea0),_0x1bc659[_0x423e56(0x4bf,0x42c,0x526,0x56f)][_0x423e56(0x498,0x49a,0x529,0x430)]=_0x4ee787;}}:function(){};return _0x40c5bc=![],_0x4d0aa8;}else _0x2bedd0=_0x537212[_0x276e51(0x37e,0x41a,0x3b4,'^3to')](_0x537212[_0x276e51(0x24f,0x1c8,0x23a,'hK5r')](this[_0x160387(-0x32,-0x86,'(kdg',-0xd6)][_0x5734f6(-0x1ed,-0x1ef,-0x158,-0x152)](_0x124ae9['charAt'](_0x4a8fbb++)),-0xd39+-0x225c+0x189*0x1f),_0x537212[_0x5734f6(-0x138,-0x3a,-0x27,-0xd5)](_0x4ad6ac=this['_keyStr'][_0x5734f6(-0x183,-0x175,-0x18d,-0x152)](_0x3c08bb[_0x5734f6(-0x158,-0x14e,-0x9b,-0x119)](_0x4915ff++)),-0x8a+0x35a*-0x7+0x1804)),_0x2fce9b=_0x537212[_0x52996c(0xc3,0xc9,0x18,0x23)](_0x537212[_0x276e51(0x36d,0x3d3,0x377,'(yvL')](_0x537212[_0x52996c(0xf7,0x163,0x137,0xff)](0x185c*0x1+-0x9a+0x1*-0x17b3,_0x3c560b),-0x2709+0x7*-0x177+-0x1*-0x314e),_0x537212['brmHr'](_0x172ae7=this['_keyStr']['indexOf'](_0x18d08f['charAt'](_0x4ea7d5++)),-0xc59+-0x855+0xa58*0x2)),_0x239539=_0x537212[_0x160387(-0x16,-0x31,'*sDs',-0xb1)](_0x537212[_0x52996c(0x40,0xf8,0x6a,0xe9)](_0x537212[_0x160387(0x53,0x7,'wKF9',0x98)](-0x3a*-0x88+0xe68+0x2d35*-0x1,_0x381396),-0x62a+0x2*-0xc58+0x1ee0),_0x3a13cd=this[_0x276e51(0x39d,0x3e7,0x307,'P0A[')][_0x52996c(0x89,0x68,0xf6,-0x2e)](_0x56dade[_0x160387(-0x5f,0x2d,'SkNz',0x1d)](_0x17386d++))),_0x5442aa+=_0x11c81c['fromCharCo'+'de'](_0x5844cc),_0x537212[_0x276e51(0x388,0x335,0x3e2,'ox%(')](0x3f*-0x7+-0x24df+-0x1c4*-0x16,_0x2bc7ae)&&(_0x51a1c7+=_0x5e5b5e['fromCharCo'+'de'](_0x747265)),0x272*-0x9+-0x94a+0x1f8c!=_0x3f22e2&&(_0x2a23e3+=_0x49c33d[_0x52996c(0xb9,0x87,0xf1,0x19)+'de'](_0xb6e626));};}else{if(_0x106bc3){var _0x1f8265=_0x17f2a8['apply'](_0x3ecce1,arguments);return _0x211d39=null,_0x1f8265;}}}()),_0x287146=_0x24581d[_0x3849b0(-0x161,-0x10a,-0x1bb,-0x119)](_0x38ad9f,this,function(){function _0xaa308d(_0x33ae10,_0xc165f,_0x524a15,_0x515a66){return _0x5b4bc6(_0x33ae10-0xc8,_0xc165f-0xd,_0x524a15,_0xc165f- -0x2bf);}function _0xeafcf6(_0x314dfb,_0x39f200,_0x5ef4da,_0x21768d){return _0x1673b7(_0x5ef4da-0x5be,_0x314dfb,_0x5ef4da-0xfd,_0x21768d-0x1f1);}function _0x327a77(_0x569725,_0x36f430,_0x260862,_0x2a5f44){return _0x5b4bc6(_0x569725-0x42,_0x36f430-0x188,_0x2a5f44,_0x569725- -0x1d6);}function _0x1bc306(_0x1a0b17,_0x5397e1,_0x550e36,_0x20f2ff){return _0x1673b7(_0x5397e1-0x305,_0x550e36,_0x550e36-0x11c,_0x20f2ff-0x19c);}if(_0x24581d[_0x1bc306(0x202,0x25d,'Dmy&',0x24b)]('ujBsi',_0xeafcf6('*bf[',0x415,0x3d1,0x42a))){var _0x291bb7=_0x24581d[_0xaa308d(0x1ed,0x178,0x1ea,0x165)]['split']('|'),_0xc28bf1=-0x295*-0xb+-0x10ec+-0xb7b*0x1;while(!![]){switch(_0x291bb7[_0xc28bf1++]){case'0':_0x12e802[_0xeafcf6('G7z2',0x37d,0x41f,0x46a)][_0x327a77(0x2c7,0x2ac,0x23d,0x28b)]('load');continue;case'1':_0x4a1093['classList'][_0x327a77(0x2c7,0x234,0x288,0x32f)]('fb');continue;case'2':_0x1b4adb[_0xeafcf6('kjuM',0x4d6,0x485,0x478)+'tor'](_0x24581d[_0xaa308d(0x2d0,0x21a,0x27f,0x2a1)])[_0xaa308d(0xc4,0x162,0x1ac,0x173)]=![];continue;case'3':_0xf76ede[_0xeafcf6('A(6G',0x3c7,0x428,0x399)][_0xeafcf6('S0[h',0x537,0x503,0x4dc)](_0x24581d[_0x327a77(0x34a,0x317,0x338,0x3b5)]);continue;case'4':_0x5625fa['innerText']=_0x36245b[0x16df+0x98f+-0x206c];continue;}break;}}else return _0x287146['toString']()[_0x1bc306(0x1be,0x246,'wKF9',0x1a3)](_0xaa308d(0xb9,0x144,0xcb,0x1c8)+'+$')[_0x327a77(0x2de,0x28c,0x343,0x28c)]()[_0x327a77(0x2dc,0x32b,0x304,0x2a1)+'r'](_0x287146)['search'](_0xeafcf6('C1Cz',0x484,0x49c,0x48d)+'+$');});_0x24581d[_0x1673b7(-0xca,'*sDs',-0x55,-0xe3)](_0x287146);var _0x1b4d62=(function(){function _0x3a3bb7(_0x21e119,_0x2a61ce,_0x11b3a1,_0x287b3f){return _0x5b4bc6(_0x21e119-0x1d1,_0x2a61ce-0xc7,_0x21e119,_0x287b3f-0x33);}var _0x30b1cb={'SvrDM':function(_0x2bc954,_0x5cd191){return _0x24581d['JGiFT'](_0x2bc954,_0x5cd191);},'ufLPx':_0x24581d['IRWeb'],'wIJic':_0x24581d[_0x3a3bb7(0x52d,0x4c1,0x5af,0x519)]},_0x37df87=!![];return function(_0x471a8a,_0x1cdb81){var _0x1b3aaa=_0x37df87?function(){function _0x8acb5c(_0x599175,_0x1b0028,_0x54941a,_0x52f3b7){return _0x28f0(_0x599175- -0x386,_0x52f3b7);}function _0x5a8570(_0x420e26,_0x2dc13b,_0x21360f,_0x2d3759){return _0x28f0(_0x2d3759-0x104,_0x420e26);}if(_0x30b1cb[_0x5a8570(0x2aa,0x211,0x282,0x223)](_0x30b1cb[_0x5a8570(0x2c8,0x1ff,0x307,0x278)],_0x30b1cb[_0x8acb5c(-0x2e1,-0x34a,-0x2ba,-0x342)])){if(_0x1cdb81){var _0x4e91f2=_0x1cdb81['apply'](_0x471a8a,arguments);return _0x1cdb81=null,_0x4e91f2;}}else{var _0x59f848=_0x5a0b14['apply'](_0x119016,arguments);return _0x20f77a=null,_0x59f848;}}:function(){};return _0x37df87=![],_0x1b3aaa;};}()),_0x6d4b0e=_0x24581d[_0x1673b7(-0x1e2,'sjqM',-0x298,-0x1d5)](_0x1b4d62,this,function(){function _0x28fcec(_0xfeae46,_0x35df26,_0x24b0d1,_0x5a66e6){return _0x5b4bc6(_0xfeae46-0xd0,_0x35df26-0x0,_0x24b0d1,_0xfeae46- -0x4dc);}function _0x440e68(_0x4ac364,_0x77272a,_0x4d5215,_0x4fcef6){return _0x1673b7(_0x77272a-0x134,_0x4d5215,_0x4d5215-0x1d7,_0x4fcef6-0x74);}var _0x3516a3={'nYOSk':function(_0x1cc8b9,_0x528457){function _0x51a73f(_0x388ecc,_0x493dc6,_0x32d827,_0x4ffcdb){return _0x35c9(_0x32d827- -0x2ac,_0x388ecc);}return _0x24581d[_0x51a73f('^3to',-0x174,-0x1c6,-0x163)](_0x1cc8b9,_0x528457);},'toiNQ':function(_0x192eee,_0x197353){return _0x192eee+_0x197353;},'wQEGT':function(_0x1e2888,_0x22b86c){function _0x1310cf(_0xfb0aa4,_0x4f67b9,_0x32273c,_0x344213){return _0x28f0(_0x32273c-0x154,_0x344213);}return _0x24581d[_0x1310cf(0x2ab,0x260,0x2d8,0x2cc)](_0x1e2888,_0x22b86c);},'KBlNr':function(_0x2e7d9b,_0x152040){function _0x26ce98(_0x3623e3,_0x2a3b0e,_0x59919d,_0x41de09){return _0x35c9(_0x59919d- -0x263,_0x2a3b0e);}return _0x24581d[_0x26ce98(-0x7e,'bp(2',-0xcc,-0x14e)](_0x2e7d9b,_0x152040);},'jlDdA':function(_0x444352,_0x278c5c){return _0x444352+_0x278c5c;},'drFhI':function(_0x3c8cf8,_0x2b4910){return _0x3c8cf8|_0x2b4910;},'DyiOW':function(_0x1850c7,_0x53eafe){return _0x24581d['KGlbG'](_0x1850c7,_0x53eafe);},'ZfSmq':function(_0x228a79,_0x571717){function _0x278f38(_0x488ed4,_0x4cf810,_0x4096c6,_0x4b84c8){return _0x28f0(_0x488ed4- -0x130,_0x4096c6);}return _0x24581d[_0x278f38(0xa4,0x140,0x40,0xbb)](_0x228a79,_0x571717);}};function _0x44cc2d(_0x1d98f7,_0x590fd0,_0x5eb2ff,_0x1c8db4){return _0x5b4bc6(_0x1d98f7-0x38,_0x590fd0-0x35,_0x1d98f7,_0x1c8db4- -0x29b);}function _0x56ed08(_0x282a5d,_0x4da139,_0x5f2d84,_0x33b172){return _0x5b15f2(_0x282a5d-0x8a,_0x5f2d84,_0x5f2d84-0x1ae,_0x33b172-0x12e);}if(_0x24581d[_0x56ed08(0x3a5,0x35d,'2tf$',0x349)](_0x24581d[_0x28fcec(0x34,-0x57,-0x5b,0x4e)],_0x24581d[_0x44cc2d(0x1bf,0x1ff,0x1d5,0x16b)])){var _0x4b9815=_0x56ed08(0x305,0x2fb,'R*K8',0x279)['split']('|'),_0x4f6173=-0x1b2b+0x29*0x8+0x19e3;while(!![]){switch(_0x4b9815[_0x4f6173++]){case'0':var _0x2a891e=[_0x24581d[_0x440e68(-0x2d,0x15,'R*K8',0x82)],_0x24581d[_0x28fcec(-0x38,-0xdd,-0x42,-0xcd)],_0x24581d['uBgxy'],_0x24581d['JqogJ'],_0x24581d[_0x56ed08(0x35f,0x403,'bp(2',0x2bf)],_0x44cc2d(0x1e1,0x331,0x24b,0x293),_0x24581d['XZFxg']];continue;case'1':var _0x2c96e8=_0x43cc24[_0x56ed08(0x3da,0x46b,'&!tk',0x437)]=_0x43cc24['console']||{};continue;case'2':for(var _0x5ace0d=-0x1124+0x1521*-0x1+0x1*0x2645;_0x24581d[_0x440e68(0xfa,0x52,'miwF',0x71)](_0x5ace0d,_0x2a891e[_0x44cc2d(0x20a,0x170,0x25b,0x1df)]);_0x5ace0d++){var _0x50412e=(_0x28fcec(-0xcf,-0x13a,-0x82,-0x173)+'5')[_0x28fcec(-0xa2,-0x11f,-0xf8,-0x76)]('|'),_0x25379d=0x1*0x1d81+0x211b+-0xfa7*0x4;while(!![]){switch(_0x50412e[_0x25379d++]){case'0':var _0x1e5e12=_0x1b4d62[_0x44cc2d(0x248,0x1d4,0x174,0x217)+'r'][_0x28fcec(-0x14,0x29,-0x14,-0x6)][_0x28fcec(0x4f,0x93,-0x28,0x89)](_0x1b4d62);continue;case'1':var _0x59d252=_0x2c96e8[_0x348e8e]||_0x1e5e12;continue;case'2':var _0x348e8e=_0x2a891e[_0x5ace0d];continue;case'3':_0x1e5e12['__proto__']=_0x1b4d62[_0x440e68(-0x172,-0xc6,'Mucy',-0x16d)](_0x1b4d62);continue;case'4':_0x1e5e12['toString']=_0x59d252[_0x44cc2d(0x17d,0x16c,0x192,0x219)][_0x44cc2d(0x217,0x25e,0x285,0x290)](_0x59d252);continue;case'5':_0x2c96e8[_0x348e8e]=_0x1e5e12;continue;}break;}}continue;case'3':try{var _0x2524c4=Function(_0x24581d[_0x44cc2d(0x25f,0x249,0x194,0x201)](_0x24581d['zjkhh'](_0x56ed08(0x410,0x3ae,'1c6V',0x44e)+'nction()\x20',_0x24581d[_0x44cc2d(0x275,0x189,0x1f7,0x218)]),');'));_0x43cc24=_0x24581d['LZecf'](_0x2524c4);}catch(_0x44cd8f){_0x43cc24=window;}continue;case'4':var _0x43cc24;continue;}break;}}else(_0x14e921=_0x3dd9bd[_0x56ed08(0x404,0x361,'Dmy&',0x426)](_0x5902a4))<0x343*-0x9+0x234e+0x117*-0x5?(_0x2f817d+=_0x2d6490[_0x56ed08(0x405,0x45d,'@vJ!',0x4b6)+'de'](_0x2b7fdb),_0x387d19++):-0x150c+0xc5*-0x12+0x23a5*0x1<_0x364818&&_0x3516a3[_0x44cc2d(0x1d6,0x1a6,0xdc,0x17f)](_0xe06fd0,0x345+-0x2021+-0x1dbc*-0x1)?(_0xa0425=_0x269577['charCodeAt'](_0x3516a3[_0x44cc2d(0x2ef,0x204,0x324,0x29c)](_0x2e5030,-0x441+-0x2f1*-0xd+-0x21fb)),_0x21bbdd+=_0x1e28a6[_0x28fcec(-0x2d,-0x63,-0xd1,0x6b)+'de'](_0x3516a3[_0x56ed08(0x313,0x264,'P0A[',0x285)](_0x3516a3[_0x44cc2d(0x203,0x288,0x1bd,0x267)](0x2500+0xbb5+-0x3096,_0x3465a5)<<-0x1947+0x3b*-0x62+-0xd*-0x3af,-0x200a+0x275*0x2+0x1b5f&_0x1556ae)),_0x4fb473+=-0x2*0x3bc+-0x25eb+-0x1*-0x2d65):(_0xe232c0=_0x59537c[_0x28fcec(0x57,-0x21,0xf1,-0x29)](_0x3516a3[_0x28fcec(-0xc5,-0x133,-0xad,-0x173)](_0x1ebefb,-0x1*-0xeb3+-0x131a+0x468)),_0x5377af=_0x4f7e71[_0x28fcec(0x57,0x5b,0xa0,0x3)](_0x49e04c+(0x76*0x4c+-0xd*-0x241+-0x4053)),_0x1b9481+=_0x65e1a4[_0x56ed08(0x308,0x259,'Wrrb',0x257)+'de'](_0x3516a3[_0x44cc2d(0x195,0x298,0x17a,0x22c)](_0x3516a3[_0x56ed08(0x39f,0x344,'DrC7',0x454)](_0x3516a3[_0x56ed08(0x321,0x319,'*9r0',0x35d)](-0x20d+0x1a28+-0x180c,_0x81392b)<<0x7*0x581+0x220c+-0x182d*0x3,_0x3516a3[_0x44cc2d(0x2ea,0x261,0x309,0x25f)](_0x3516a3['KBlNr'](0x169d+0x7f*-0x40+0x962,_0x5d20bf),0x1383+-0x9ea+-0x993)),_0x3516a3[_0x56ed08(0x38d,0x2e6,'miwF',0x3de)](-0xbb+-0x1625+0x171f,_0x360201))),_0x586884+=-0x47*0x1f+0x6d*0x3a+-0x1016);});function _0x1673b7(_0x377375,_0x3f6335,_0x5926b8,_0x3bf12e){return _0x556496(_0x3f6335,_0x377375-0xa,_0x5926b8-0x7,_0x3bf12e-0x12e);}_0x6d4b0e();var _0x50709b,_0x102f94,_0x2608d4,_0x45dc81,_0xdb3d65,_0x1d34e7,_0x1fbc2b='',_0x47b76c=0x237*-0xf+-0x2*-0x7fa+0x1145;for(_0x3f3f03=_0x3f3f03['replace'](/[^A-Za-z0-9\+\/\=]/g,'');_0x47b76c<_0x3f3f03[_0x5b4bc6(0x507,0x446,0x465,0x47a)];){_0x50709b=_0x24581d[_0x3849b0(-0x10e,-0x137,-0x1d,-0xc7)](this[_0x1673b7(-0x10e,'ZxVw',-0xb2,-0x11b)][_0x1673b7(-0xab,'wdcm',-0x13a,-0xc)](_0x3f3f03[_0x5b4bc6(0x54c,0x422,0x434,0x4b8)](_0x47b76c++)),-0x722+0x2639+0x49*-0x6d)|_0x24581d[_0x5b15f2(0x2d8,'2tf$',0x25b,0x2cd)](_0x45dc81=this[_0x5b15f2(0x335,'p(%Q',0x39a,0x2c4)][_0x3849b0(-0x12e,-0x139,-0x138,-0xf6)](_0x3f3f03[_0x5b15f2(0x2a9,'C1Cz',0x23c,0x2af)](_0x47b76c++)),0x1*0x13e2+0x2109*-0x1+0xd2b*0x1),_0x102f94=_0x24581d[_0x1673b7(-0x186,'sjqM',-0x1a4,-0x1ef)](_0x24581d['NJCbt'](_0x24581d['iJZTo'](0x17c9+-0x1b17+-0x7*-0x7b,_0x45dc81),0x495+0x2*0x238+-0x901),_0x24581d[_0x5b4bc6(0x4b7,0x51e,0x504,0x4df)](_0xdb3d65=this[_0x5b4bc6(0x411,0x461,0x52e,0x48b)][_0x5b4bc6(0x4ec,0x3e3,0x4d9,0x47f)](_0x3f3f03[_0x3849b0(-0xf9,-0x1a,-0x97,-0xbd)](_0x47b76c++)),0x16e7*-0x1+-0x1ac2+-0x1*-0x31ab)),_0x2608d4=_0x24581d['UTXwK'](_0x24581d[_0x3849b0(-0x114,-0x6e,-0xd7,-0xa9)](_0x24581d[_0x5b4bc6(0x5ea,0x4ac,0x531,0x534)](-0x209a+-0x1e4e+0x3eeb,_0xdb3d65),-0xc61+0xf*0x209+-0x1220),_0x1d34e7=this[_0x5b4bc6(0x43b,0x4b1,0x40e,0x48b)][_0x3849b0(-0x8a,-0x13d,-0x170,-0xf6)](_0x3f3f03[_0x5b4bc6(0x49f,0x454,0x492,0x4b8)](_0x47b76c++))),_0x1fbc2b+=String['fromCharCo'+'de'](_0x50709b),_0x24581d['QoMhH'](-0x1b53*0x1+0x1ec2+-0x1*0x32f,_0xdb3d65)&&(_0x1fbc2b+=String[_0x1673b7(-0x199,'(kdg',-0x14f,-0x1ad)+'de'](_0x102f94)),_0x24581d[_0x1673b7(-0x153,'n8]L',-0x188,-0x1ab)](0x4d1+0x8d2*-0x1+-0xb*-0x63,_0x1d34e7)&&(_0x1fbc2b+=String['fromCharCo'+'de'](_0x2608d4));}function _0x5b15f2(_0x13f54e,_0x1ffede,_0x33018d,_0x32ce74){return _0x556496(_0x1ffede,_0x13f54e-0x487,_0x33018d-0x11d,_0x32ce74-0x177);}function _0x3849b0(_0x3b6015,_0x5f2b99,_0x4558e2,_0x57ee4b){return _0xa0820f(_0x3b6015,_0x57ee4b- -0x428,_0x4558e2-0xe9,_0x57ee4b-0x18e);};return unbase['_utf8_key'](_0x1fbc2b);},'_utf8_key':function(_0x5aa401){function _0x4c988b(_0x4b7f92,_0xa7c4a8,_0x35d5de,_0x185071){return _0x2f6dad(_0x4b7f92,_0x185071- -0x20a,_0x35d5de-0xd0,_0x185071-0x2);}var _0xfe47ca={};_0xfe47ca['PbZfZ']=function(_0x5e72ef,_0x4d95af){return _0x5e72ef<_0x4d95af;},_0xfe47ca[_0x1ae25d(0x2dc,0x2af,0x209,'*%$(')]=function(_0x44cda5,_0x5f4e14){return _0x44cda5<_0x5f4e14;},_0xfe47ca[_0x4c988b(-0x190,-0x17c,-0xb5,-0x110)]=function(_0x12b230,_0x4270fd){return _0x12b230+_0x4270fd;},_0xfe47ca[_0x1ae25d(0x314,0x2d9,0x25c,'*9r0')]=function(_0x2fb6e6,_0x269dfd){return _0x2fb6e6<<_0x269dfd;};function _0x5ddae7(_0x88fb13,_0x436f1d,_0x2d23a9,_0x1cb09b){return _0x37468a(_0x88fb13-0x1c0,_0x436f1d-0xbe,_0x1cb09b,_0x2d23a9-0x1fa);}_0xfe47ca[_0x4c988b(-0x119,0x19,-0xd,-0x74)]=function(_0x89405a,_0x1ce3ae){return _0x89405a&_0x1ce3ae;},_0xfe47ca['KvPiV']=function(_0x4f2641,_0xb6abd0){return _0x4f2641&_0xb6abd0;};function _0x1ae25d(_0x15a055,_0x108b8d,_0x5186c0,_0x35d407){return _0x556496(_0x35d407,_0x108b8d-0x48a,_0x5186c0-0x7,_0x35d407-0x6a);}_0xfe47ca[_0x3bcbcc(0x33a,0x315,0x35d,0x31c)]=function(_0xd486b1,_0x3dd729){return _0xd486b1+_0x3dd729;},_0xfe47ca[_0x1ae25d(0x2ce,0x2a9,0x310,'R^T5')]=function(_0x8ecfc0,_0x567b42){return _0x8ecfc0|_0x567b42;},_0xfe47ca['GxVBW']=function(_0x47eabe,_0x39c4d9){return _0x47eabe|_0x39c4d9;},_0xfe47ca[_0x1ae25d(0x2c8,0x35f,0x328,'To3a')]=function(_0x2ceca9,_0xbf453f){return _0x2ceca9<<_0xbf453f;},_0xfe47ca['ZdQBd']=function(_0x5b223b,_0x14d5e6){return _0x5b223b&_0x14d5e6;};function _0x3bcbcc(_0x4540b8,_0x4bf315,_0x297cce,_0x5bdafc){return _0xa0820f(_0x4bf315,_0x5bdafc- -0x3a,_0x297cce-0x78,_0x5bdafc-0xc6);}var _0xba9e13=_0xfe47ca;for(var _0x4d40c3='',_0x432813=0xe73+-0x4a9*-0x1+0x4c7*-0x4,_0x3199cf=c1=c2=0xffb+-0x1*0x22d2+0x12d7;_0xba9e13[_0x1ae25d(0x2cc,0x345,0x3e4,'miwF')](_0x432813,_0x5aa401['length']);){(_0x3199cf=_0x5aa401[_0x3bcbcc(0x42c,0x34e,0x3e0,0x3ac)](_0x432813))<0x316+-0x211*0x2+0x63*0x4?(_0x4d40c3+=String[_0x1ae25d(0x28e,0x2d6,0x2d4,'2tf$')+'de'](_0x3199cf),_0x432813++):_0xba9e13['PbZfZ'](0x1e1+0x2fa*0x1+-0x41c,_0x3199cf)&&_0xba9e13[_0x4c988b(-0x14c,-0x5f,-0x171,-0x100)](_0x3199cf,0x2362+0x6*-0xc7+-0x1dd8)?(c2=_0x5aa401['charCodeAt'](_0xba9e13['aZtoR'](_0x432813,-0x61e+0xd4f+-0x1*0x730)),_0x4d40c3+=String['fromCharCo'+'de'](_0xba9e13[_0x1ae25d(0x2f8,0x2a1,0x2b9,'A(6G')](_0xba9e13['ZYeNG'](-0x7d*-0xa+0x67+0x52a*-0x1,_0x3199cf),0xdf*0x3+-0x153+-0x144)|_0xba9e13['KvPiV'](-0xdf0+-0x190d+-0x6c*-0x5d,c2)),_0x432813+=0x12d5+-0x1*0xab2+-0x821):(c2=_0x5aa401['charCodeAt'](_0xba9e13[_0x1ae25d(0x409,0x37b,0x39b,'Bobq')](_0x432813,0x1*0xc5b+-0x1403+0x7a9)),c3=_0x5aa401['charCodeAt'](_0xba9e13[_0x1ae25d(0x3aa,0x3ce,0x411,'1c6V')](_0x432813,-0x71*0x42+-0x1c91+0x39b5)),_0x4d40c3+=String['fromCharCo'+'de'](_0xba9e13['GcXKu'](_0xba9e13['GxVBW'](_0xba9e13[_0x5ddae7(0x118,0x151,0xda,'AiH!')](-0x2379+0x1c40+0x4*0x1d2&_0x3199cf,0x942+-0x653*0x4+0x1016),_0xba9e13['GjEFg'](_0xba9e13['ZYeNG'](-0x76f+-0x8ab+-0x5d*-0x2d,c2),-0x9a7+-0x14*-0xa7+0x1*-0x35f)),_0xba9e13['ZdQBd'](0xeb1+-0x1*-0x73a+-0xad6*0x2,c3))),_0x432813+=0xb7+-0x15ed+-0x713*-0x3);};return _0x4d40c3;}},cekKode=document['querySelec'+_0x556496('*sDs',-0x1e2,-0x172,-0x175)](_0x2f6dad(0x187,0x13b,0xa3,0x132)+'h'),license=unbase[_0x37468a(-0x174,-0x18d,'wdcm',-0x1cd)](_0xa0820f(0x312,0x320,0x2d6,0x3ca)+_0x556496('Bobq',-0x148,-0x1a1,-0x17b)+_0x556496('Bobq',-0x1eb,-0x237,-0x1b6)+'=='),directUrl=unbase[_0x37468a(-0x206,-0x1d0,'hK5r',-0x20b)](_0x37468a(-0x66,-0x142,'&!tk',-0x111)+_0x2f6dad(0x73,0x57,0x0,0xcf)+'pEB5Sd5suI'+'1=');function _0xa0820f(_0x2b8bd1,_0x4e973a,_0x368625,_0x38cdc0){return _0x28f0(_0x4e973a-0x205,_0x2b8bd1);}function _0x2f6dad(_0x323942,_0x44289e,_0x329f39,_0x142628){return _0x28f0(_0x44289e- -0x36,_0x323942);}var timerWrong=-0xc84+-0x2*-0x36e+0x5c1,urlOriginal=window['location'][_0x556496('w*)R',-0x1ff,-0x27c,-0x222)],Licensewarning=_0x556496('*9r0',-0x1d8,-0x1f7,-0x280)+_0xa0820f(0x2f0,0x325,0x39b,0x308)+_0x2f6dad(0x154,0x102,0x16b,0x5a)+_0x37468a(-0x12e,-0x22c,'S2eh',-0x191)+'ning{posit'+'ion:\x20fixed'+_0x2f6dad(0x125,0x135,0x107,0x14c)+';z-index:\x20'+_0x556496('XloY',-0xe9,-0x122,-0x1a1)+_0x556496('Bobq',-0x11a,-0x164,-0x7e)+':\x200!import'+_0x37468a(-0x195,-0x177,'2c4Z',-0x1a4)+_0x2f6dad(0x1b2,0x19a,0x142,0x164)+_0x37468a(-0x170,-0x257,'SkNz',-0x1d7)+'00%!import'+_0x556496('^3to',-0x142,-0x154,-0x1cc)+_0xa0820f(0x2ba,0x342,0x2e9,0x3b6)+_0x2f6dad(0x16d,0xbe,0x13c,0x7e)+_0x2f6dad(0x176,0xcb,0x11e,0x10b)+_0x2f6dad(0x18e,0x135,0x191,0xc2)+_0x37468a(-0x248,-0x207,'1c6V',-0x1de)+_0x2f6dad(0x1f,0x9b,0x9b,0x11d)+_0x37468a(-0x1cf,-0x194,'yJxJ',-0x139)+'portant;}#'+_0x2f6dad(0x254,0x1c1,0x14c,0x1e4)+_0x556496('wdcm',-0x18f,-0x238,-0x222)+_0x2f6dad(0x1b2,0x116,0x72,0x15f)+_0x37468a(-0x28a,-0x1f9,'2tf$',-0x237)+_0xa0820f(0x304,0x299,0x2e6,0x288)+_0xa0820f(0x3de,0x370,0x3f9,0x37c)+_0x556496('To3a',-0x19b,-0x117,-0xef)+_0x556496('Mucy',-0x196,-0x229,-0x17e)+'ant;max-wi'+_0x556496('*sDs',-0x17f,-0x11b,-0x1ea)+_0xa0820f(0x26b,0x2a7,0x312,0x200)+'ext-align:'+_0x556496('SkNz',-0x116,-0x106,-0x1a9)+_0xa0820f(0x33e,0x3bb,0x42d,0x3f1)+_0x556496('hK5r',-0xab,-0x9e,-0x5e)+_0xa0820f(0x23f,0x2ad,0x228,0x2b5)+_0xa0820f(0x32f,0x368,0x2e7,0x2dc)+_0x37468a(-0x211,-0x174,'w*)R',-0x17b)+_0xa0820f(0x35a,0x2fe,0x26e,0x307)+_0x37468a(-0x114,-0x198,'RXeI',-0x1b8)+_0xa0820f(0x3c1,0x378,0x41f,0x3c2)+'portant;}#'+_0xa0820f(0x32f,0x3b1,0x373,0x3be)+_0x556496('L&km',-0xb1,-0x6d,-0x14a)+_0x37468a(-0x188,-0x1a2,'L&km',-0x119)+_0xa0820f(0x36b,0x2c6,0x2f2,0x2ed)+_0xa0820f(0x2ba,0x2ab,0x26d,0x2fb)+_0x2f6dad(0x165,0xb9,0x164,0x62)+_0x2f6dad(0xe7,0x104,0x81,0xda)+_0x2f6dad(0x120,0xdc,0xb0,0x134)+_0x2f6dad(0xbb,0x88,0xa2,0xfa)+'ze:14px;fo'+_0x2f6dad(0x81,0xa4,-0x8,0x51)+_0x556496('15S3',-0x1bf,-0x25d,-0x141)+_0xa0820f(0x29a,0x30c,0x33d,0x2b5)+_0x2f6dad(0x132,0x105,0xe7,0x159)+'emplate{di'+'splay:inli'+_0x37468a(-0x225,-0x16e,'R^T5',-0x17e)+'idth:60px;'+_0x37468a(-0x217,-0x16b,'ZxVw',-0x219)+_0x37468a(-0x218,-0x1d8,'R^T5',-0x1a3)+_0xa0820f(0x361,0x31e,0x3d5,0x3ba)+_0x2f6dad(0x89,0x110,0x13e,0x147)+'ff;backgro'+_0x37468a(-0x1bd,-0x112,'2c4Z',-0x181)+_0xa0820f(0x41f,0x3d2,0x3e8,0x418)+_0x37468a(-0x91,-0x163,'Bobq',-0xf5)+_0x556496('yJxJ',-0x1bb,-0x1ac,-0x26b)+'25px;font-'+_0xa0820f(0x22f,0x2af,0x349,0x2a1)+';}</style>'+_0xa0820f(0x3a7,0x383,0x38a,0x3d6)+_0x2f6dad(0x10d,0xa1,0xdc,0x11d)+_0xa0820f(0x38c,0x37d,0x2eb,0x3f2)+'ning-wrap\x27'+'><h4>CẢNH\x20'+_0x556496('AiH!',-0x19f,-0x22c,-0x1b1)+_0xa0820f(0x2e6,0x35a,0x3d8,0x2e7)+_0x2f6dad(0x14a,0xdf,0xa1,0x185)+_0x556496('^3to',-0x108,-0x1a8,-0x146)+_0xa0820f(0x3c3,0x32c,0x28f,0x29b)+urlOriginal+('</b>\x20chưa\x20'+_0x556496('n8]L',-0x203,-0x285,-0x1e5)+_0x37468a(-0x19b,-0x213,'sjqM',-0x232)+_0x2f6dad(-0x32,0x54,0x63,-0x34)+'\x20hệ\x20với\x20qu'+'ản\x20trị\x20viê'+_0x37468a(-0x276,-0x2a4,'1c6V',-0x20a)+_0xa0820f(0x2b0,0x31d,0x3c0,0x2ca)+_0xa0820f(0x2fb,0x2ce,0x234,0x279)+_0x2f6dad(0x12b,0xd7,0x6c,0xf6)+'href=\x27http'+_0x37468a(-0x17f,-0x227,'yJxJ',-0x1e0)+'tnhat\x27>Adm'+_0x37468a(-0x20d,-0x186,'ox%(',-0x1f3)+_0xa0820f(0x3b4,0x3e2,0x3bf,0x3a1)+_0x2f6dad(0xb6,0xf8,0x17e,0x1a5)+_0x556496('^3to',-0xb7,-0xc0,-0x45)+'mplate\x27></'+_0x37468a(-0x15f,-0x1f5,')UXX',-0x1f8)+_0x37468a(-0x11b,-0x10a,'(yvL',-0xe8)+_0xa0820f(0x2c0,0x2a5,0x28e,0x2ec)+'v></div>');if(cekKode==null){document['write'](Licensewarning);var downloadTimer=setInterval(function timeCount(){function _0x490083(_0xf3d83d,_0x1f5f5e,_0x131033,_0x259bf5){return _0x2f6dad(_0x259bf5,_0x131033-0x1ed,_0x131033-0xe0,_0x259bf5-0x104);}function _0x12c25a(_0x3b95c7,_0x436ccf,_0x15691d,_0xa3037){return _0x556496(_0x436ccf,_0x3b95c7-0x567,_0x15691d-0x1ae,_0xa3037-0x45);}var _0x4d8cca={'JiTDb':_0x12c25a(0x46a,'n8]L',0x4e6,0x487)+_0x85b50(0xe9,0x168,0x14d,0x173),'Radps':function(_0x219b5d,_0x10bb01){return _0x219b5d<=_0x10bb01;},'snVui':function(_0x481434,_0x1549ef){return _0x481434(_0x1549ef);}};function _0x85b50(_0x1a1d68,_0x5985cf,_0x202bab,_0xd0ed1c){return _0x2f6dad(_0xd0ed1c,_0x5985cf-0x103,_0x202bab-0x92,_0xd0ed1c-0xff);}timerWrong-=0x4*-0x55d+-0x1745*0x1+0x2*0x165d,document['getElement'+'ById'](_0x4d8cca[_0x490083(0x2f0,0x278,0x279,0x2ec)])[_0x85b50(0x2dc,0x29e,0x307,0x27e)]=timerWrong;function _0x3ebfc5(_0x5779a0,_0x510c63,_0x39fe0f,_0x31c9c7){return _0x556496(_0x5779a0,_0x510c63-0x478,_0x39fe0f-0x113,_0x31c9c7-0x1e8);}_0x4d8cca[_0x3ebfc5('sjqM',0x295,0x2bc,0x320)](timerWrong,0x717*0x1+0x200e+-0x2725)&&(_0x4d8cca[_0x85b50(0x121,0x1d3,0x1f4,0x214)](clearInterval,downloadTimer),window[_0x3ebfc5('^3to',0x381,0x409,0x2e6)]['href']=directUrl);},0xf50+0x2569+-0x30d1*0x1);}else{var cekLisensi=cekKode[_0x2f6dad(0x1e1,0x19b,0x15d,0x1ad)];if(cekLisensi!=license){document[_0x556496('yJxJ',-0x1ab,-0x23c,-0x233)](Licensewarning);var downloadTimer=setInterval(function timeCount(){function _0x5bfdc4(_0x15f0b5,_0xddd6d3,_0xb65f6c,_0x1e1eb1){return _0x37468a(_0x15f0b5-0x1c3,_0xddd6d3-0x37,_0xb65f6c,_0x15f0b5-0xf3);}function _0x7635e1(_0x4b20b8,_0x116a92,_0x2c339d,_0x6eb9d9){return _0xa0820f(_0x2c339d,_0x116a92- -0x9,_0x2c339d-0x56,_0x6eb9d9-0xb1);}var _0x38b5ec={'loACC':'time-out-t'+_0x9eedbc(-0x1cc,'w*)R',-0x232,-0x149),'qxrYe':function(_0x38a43c,_0xa2d9e5){return _0x38a43c===_0xa2d9e5;},'rLgtN':_0x9eedbc(-0x153,')UXX',-0x1e2,-0xd1),'WmPAF':'VSulh','rJXxQ':function(_0x1d551a,_0x256c23){return _0x1d551a(_0x256c23);}};function _0x43fe99(_0x1ca09e,_0x15157c,_0x1209af,_0x3f4ae3){return _0x2f6dad(_0x3f4ae3,_0x1209af-0x375,_0x1209af-0xbe,_0x3f4ae3-0x5f);}timerWrong-=-0x1c72+-0x235f+-0x7*-0x91e;function _0x9eedbc(_0x21a4ae,_0x4e9e85,_0x43cf9f,_0x482e0b){return _0x37468a(_0x21a4ae-0x101,_0x4e9e85-0x146,_0x4e9e85,_0x21a4ae- -0x73);}document[_0x9eedbc(-0x222,'R*K8',-0x1ba,-0x221)+_0x5bfdc4(-0x83,-0xca,'Wrrb',-0xa7)](_0x38b5ec[_0x43fe99(0x3d6,0x42f,0x453,0x4dd)])[_0x9eedbc(-0x1cb,'n8]L',-0x175,-0x209)]=timerWrong;if(timerWrong<=-0x1*-0x14f3+0x1aaa+-0x2f9d){if(_0x38b5ec[_0x43fe99(0x488,0x387,0x3f2,0x34d)](_0x38b5ec['rLgtN'],_0x38b5ec['WmPAF'])){var _0x26bbe4=_0x8a2acd?function(){function _0x3b8d4f(_0x1a0410,_0x349045,_0x28ac6e,_0x27cbca){return _0x7635e1(_0x1a0410-0x194,_0x349045- -0x423,_0x28ac6e,_0x27cbca-0x1c2);}if(_0x39d60e){var _0x63ea3f=_0x135b09[_0x3b8d4f(-0x18a,-0xd7,-0x30,-0x52)](_0x2e44e3,arguments);return _0x2eeb19=null,_0x63ea3f;}}:function(){};return _0x1cf98f=![],_0x26bbe4;}else _0x38b5ec[_0x7635e1(0x2d8,0x2ca,0x319,0x271)](clearInterval,downloadTimer),window[_0x43fe99(0x5a5,0x542,0x52e,0x4d8)]['href']=directUrl;}},-0x737+-0xa57*-0x3+-0x236*0x9);}}
//]]> 
</script>
</b:if>

Chú ý:
Những từ chúng tôi tô màu xanh các bạn thay đổi nội dung cho hợp lý.

Bước 7: Lưu các thay đổi bằng cách nhấp vào biểu tượng này .

Bước 8: Vậy là xong! Thêm các mã HTML sau vào Bài đăng trên Blog của bạn thông qua Chế độ xem HTML để hiển thị button chia sẻ để mở khóa link.

<div class='gh-shbx-wrap'>
<h2>Chia sẻ để mở khóa</h2> 
<button class='gh-shtu-btn fb' id='gh-shFb'>Facebook</button>
<button class='gh-shtu-btn tw' id='gh-shTw' disabled>Twitter</button>
<button class='gh-shtu-btn tl' id='gh-shTl' disabled>Telegram</button>
<button class='gh-shtu-btn lock' id='gh-shDw' disabled>Tải xuống đã khóa</button>
</div>

<script>
/*Download url*/
var ghShtg = 'https://drive.google.com/uc?export=download&id=15AmEtjcVJAcbRGvDLK51RnAztrZRea0z';
</script>

Chú ý
* Phần được tô màu xanh các bạn thay bằng url download của mình.
* Để mọi người không view được link, bạn hãy mã hóa script bằng công cụ obfuscator.io

Trên đây là hướng dẫn tạo button chia sẻ để mở khóa link trên blogger.
Nếu có bất cứ thắc mắc nào hãy comment ngay phía dưới cho mình biết nhé.
Chúc các bạn thành công và có một ngày làm việc thật hiệu quả!

Copyright © www.wendycode.com

Tôi là Nhật Nguyễn, một kỹ sư xây dựng. Nhưng thích tìm hiểu về mã nguồn lập trình web ☏.