G iáo trình Kết cấu Bê tông cốt thép – Cấu kiện đặc biệt – Tập 3 của tác giả Võ Bá Tầm, do nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Tp. HCM – Trường ĐH Bách Kho…
G iáo trình Kết cấu Bê tông cốt thép – Cấu kiện nhà cửa – Tập 2 của tác giả Võ Bá Tầm, do nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Tp.HCM – Trường ĐH Bách Khoa …
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - phần cấu kiện cơ bản. Tác giả: Pgs, Ts. Phan Quang Minh (Chủ biên) - Gs, Ts. Ngô Thế Phong - Gs, Ts. Nguyễn Đình Cốn…
Với những ai đang tìm kiếm bảng tra diện tích cốt thép và diện tích cốt thép được trình bày rõ ràng và chính xác thì trong bài viết này mình sẽ cung …
TCVN 5574-2018 thay thế TCVN 5574-2012 TCVN 5574-2018 được xây dựng trên cơ sở tham khảo tiêu chuẩn của Liên bang Nga SP 63.13330.2012 và các sửa đổ…
Giáo trình “Nguyên lý thiết kế kiến trúc nhà ở” được soạn thảo dựa trên cơ sở các cuốn sách của các tác giả đã được xuất bản và đã áp dụng giảng dạy …
Kết cấu thép áp dụng hợp lý cho nhà công nghiệp trong những trường hợp sau đây: Nhà có độ cao lớn, nhịp rộng, bước cột lớn, cầu trục nặng - do th…
T CVN 9362:2012 được chuyển đổi từ TCXD 45:1978 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 …
Tác giả: PGS.TS. Lê Bá Huế (Chủ biên), ThS. Phan Minh Tuấn. Nhà xuất bản: Khoa học và kỹ thuật. Năm 2009. Số trang: 156 Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ…
TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG TCXD 229 : 1999 CHỈ DẪN TÍNH TOÁN THÀNH PHẦN ĐỘNG CỦA TẢI TRỌNG GIÓ THEO TIÊU CHUẨN TCVN 2737 : 1995. Guidance for determinati…
TCVN 2737 – 2020 thay thế Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2737-90 TCVN 2737 – 2020 do Viện Khoa học kỹ thuật xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Vụ Khoa học …